DERECE PROGRAMLARI

: Coğrafya Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Bölümü içinde Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Coğrafya Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 5 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Coğrafya Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Coğrafya Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 5 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa'da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Binası'nda hizmet vermekte olup, 3 dersliğe, bir CBS ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Mezunlar, doğal ortamda (Litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biyosferde) meydana gelen olayları incelerken; nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık gibi Coğrafya nın temel prensiplerini etkinliklerinde uygulayabilir.
2   Mezunlar, Coğrafya nın prensipleri çerçevesinde Fiziki ve Beşeri Coğrafya konularıyla ilgili mekândan derledikleri/edindikleri verileri; görsel hâle getirebilir, mekâna ilişkin sorunları değerlendirebilir, yorumlayabilir, mekân analizi yaparak çözüm önerilerinde bulunabilir.
3   Mezunlar, doğal ortam özellikleri ile insan ve insan faaliyetleri arasındaki ilişkileri bilir; yerel ve genel ölçekte analitik değerlendirmeler yapabilir; olay ve sorunlara diğer disiplinlerden farklı, bütüncül yaklaşımlar sergileyerek etkili çözüm önerileri getirebilir.
4   Mezunlar, doğal ortam ve sosyo-ekonomik özellikler arasındaki etkileşimi iyi yorumladığından, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir yönetiminde, etkili değerlendirmeler ve yaklaşımlar sergileyebilir; sahip oldukları vizyonu öğrencileri ve çevrelerine aktarabilir.
5   Mezunlar, ülkesinin doğal ve sosyo-ekonomik özelliklerini bilir, ülke sorunlarının çözümünde ve sürdürülebilir kalkınmasında öğrencilerinin de severek sorumluluk almalarını sağlayarak, yurt sevgisini pekiştirebilir.
6   Mezunlar CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yazılım ve donanımları aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak; ileri düzeyde ders materyali, akıllı harita, grafik, şekil hazırlayabilir ve mekan ile ilgili analizler yapıp değerlendirebilir.
7   Mezunlar, eğitim bilimleri ve coğrafya eğitimi alanındaki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için rehberlik edebilir; uygun öğrenme ortamları ve eğitim materyalleri hazırlayabilir; çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilir.
8   Mezunlar, beşeri ortamı tanır, edindiği bilgiler ışığında kır-kent ortamlarında arazi kullanımı konusunda analizler yapabilir. Sürdürülebilir kalkınma açısından kent ekosistemini, kent peyzajını daha yaşanabilir hale getirilebilmede sorumluluk alabilir, diğer disiplinlerle işbirliği yapabilir.
9   Mezunlar, kırsal ve kentsel ortamın sorunlarını bilir, günümüz dünyasındaki gelişmeler ışığında daha yaşanabilir kültürel ortamların oluşturulmasında çözüm önerileri geliştirebilir.
10   Mezunlar, öğretmenlik formasyonuna sahip olmak yanında, kentsel ortamda ve taşrada yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında yerel ve ülke sorunları ile ilgili çalışma gruplarına katkıda bulunabilecek, sorumluluk alabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
11   Mezunlar, fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya ile ilgili kavram ve olguları bilir, çevresini coğrafi bakış açısıyla bütüncül bir şekilde değerlendirir.
12   Mezunlar, yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilecek ve ortak etkinlikler yapabilecek dil ve becerilere sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MTA, DSI, Yerel Yönetimler ve Meteoroloji gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 77 zorunlu ve 27 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 236/64 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1011 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 COE 1001 FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 COE 1003 BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 COE 1005 JEOMORFOLOJİNİN TEMELLERİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 COE 1007 HARİTA BİLGİSİ VE KARTOĞRAFYA I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 COE 1009 KLİMATOLOJİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 EGİ 1117 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 12 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1012 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 COE 1002 FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 COE 1004 BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 COE 1006 JEOMORFOLOJİNİN TEMELLERİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 COE 1008 HARİTA BİLGİSİ VE KARTOĞRAFYA II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 COE 1010 KLİMOTOLOJİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 RPD 1132 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 11 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 12 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 2001 JEOMORFOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 COE 2003 TOPRAK COĞRAFYASI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 COE 2005 BİTKİ COĞRAFYASI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 COE 2007 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 COE 2009 YERLEŞİM COĞRAFYASI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 COE 2011 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 COE 2013 HİDROGRAFYA I (AKARSULAR) ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 EGİ 2115 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 2015 ALAN SEÇMELİ I (COĞRAFYA ARŞ.VE İST.YÖNT. I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 COE 2017 ALAN SEÇMELİ I (SİYASİ COĞRAFYA -I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 GNK 2111 GNK SEÇ. I (TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 2113 GNK SEÇ. I (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 GNK 2115 GNK SEÇ. 1 (TÜRK KÜLTÜR TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 GNK 2117 GNK SEÇ. I (İNSAN HAKLARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 2002 JEOMORFOLOJİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 COE 2004 TOPRAK COĞRAFYASI II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 COE 2006 BİTKİ COĞRAFYASI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 COE 2008 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 COE 2010 YERLEŞİM COĞRAFYASI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 COE 2012 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 COE 2020 PALEOCOĞRAFYA ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 EPÖ 2120 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞR. ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 2016 ALAN SEÇMELİ II (COĞRAFYA ARŞ. VE İST.YÖNT. II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 COE 2018 ALAN SEÇMELİ II (SİYASİ COĞRAFYA II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 GNK 2112 GNK SEÇ. II (DOĞANIN DİLİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 2114 GNK SEÇ. II (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GNK 2116 GNK SEÇ. II (MİTOLOJİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 GNK 2118 GNK SEÇ. II (GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 3001 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 COE 3003 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 COE 3005 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI I ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 COE 3007 KLİMATOLOJİ METODLARI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 COE 3009 ENERJİ VE YER ALTI KAYNAKLARI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 COE 3011 ÜLKELER COĞRAFYASI - I ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 COE 3013 UZAKTAN ALGILAMA ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 EÖD 3039 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 3017 ALAN SEÇMELİ III (ARAZİ SINIFL. VE DEGRADASYON) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 COE 3019 ALAN SEÇMELİ III (YAPISAL JEOMORFOLOJİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 COE 3021 ALAN SEÇMELİ III (SANAYİLEŞMENİN COĞRAFİ TEM.) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 COE 3023 ALAN SEÇMELİ III (MESLEKİ YABANCI DİL I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 GNK 3115 GNK SEÇ. III (SOSYAL BİLİMLERDE DRAMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 GNK 3511 GNK SEÇ. III (TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 GNK 3513 GNK SEÇ. III (KİTLE İLETİŞİM VE TEKN.) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 GNK 3517 GNK SEÇ. III (TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİK KAYNAKLAR) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 3002 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 COE 3004 TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 COE 3006 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI II ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 COE 3008 KLİMATOLOJİ METODLARI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 COE 3010 ENERJİ VE YER ALTI KAYNAKLARI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 COE 3012 ÜLKELER COĞRAFYASI II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 COE 3014 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 COE 3016 ÖĞRETİM TEKN.VE MAT.TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 3018 ALAN SEÇMELİ IV (TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRELCOĞRAFYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 COE 3020 ALAN SEÇMELİ IV (TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 COE 3022 ALAN SEÇMELİ IV (TÜRKİYE OVALARINDA ARAZİDEN YARARLANMA) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 COE 3024 ALAN SEÇMELİ IV (MESLEKİ YABANCI DİL II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 GNK 3112 GNK SEÇ. IV (BEŞERİ COĞRAFYANIN DİLİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 GNK 3114 GNK SEÇ. IV (ÇAĞDAŞLAŞMA VE EDEBİYAT) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 GNK 3116 GNK SEÇ. IV (SOSYAL BİLİMLERDE SINIF DIŞI ÖĞRETİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 GNK 3118 GNK SEÇ. IV (DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 4001 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI III ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 COE 4003 TÜRKİYE'NİN EKOSİSTEMLERİ -I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 COE 4005 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 3
G 4 COE 4007 COĞRAFYADA ALAN ARAŞTIRMALARI - I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 COE 4009 TURİZM COĞRAFYASI ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 COE 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 7 EYD 4111 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 RPD 4033 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 COE 4013 ALAN SEÇMELİ V (ÜLKELER COĞRAFYASI III) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 COE 4015 ALAN SEÇMELİ V (COĞRAFYADA MEKAN ANALİZİ I) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 COE 4017 ALAN SEÇMELİ V (SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA.COĞ.TEM.) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 COE 4021 ALAN SEÇMELİ V (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 COE 4023 ALAN SEÇMELİ V (ÇEVRE SORUNLARI I) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 COE 4025 ALAN SEÇMELİ V (TÜRKİYE'NİN DOĞAL MİRASI I) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 4002 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI IV ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 COE 4004 TÜRKİYE'NİN EKOSİSTEMLERİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 COE 4006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 3
B 4 COE 4008 COĞRAFYADA ALAN ARAŞTIRMALARI - II ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 COE 4010 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 COE 4012 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 7 EYD 4044 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 COE 4014 ALAN SEÇMELİ VI (ÜLKELER COĞRAFYASI IV) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 COE 4016 ALAN SEÇMELİ VI (COĞRAFYADA MEKAN ANALİZİ II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 COE 4018 ALAN SEÇMELİ VI (TÜRKİYE'NİN DAĞL.VE PLATOLA. ARAZDN YARAR.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 COE 4022 ALAN SEÇMELİ VI (KIR - KENT MİRASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 COE 4024 ALAN SEÇMELİ VI (ÇEVRE SORUNLARI II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 COE 4026 ALAN SEÇMELİ VI (TÜRKİYE'NİN DOĞAL MİRASI II) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları'nın ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Buldan
E-posta: ismail.buldan@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 37