DERECE PROGRAMLARI

: Matematik Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Bölümü içinde Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Matematik Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. 2016 yılından itibaren Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı olarak örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Matematik Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Matematik Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 3 dersliğe ve akademik personele ait 8 odaya sahiptir. Sınıflarda akıllı tahta, projektör vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri bilir ve bunları uygulamada kullanır.
2   Matematik ile ilgili kavramları, kavramlara ilişkin düşünceleri ve verileri tartışıp değerlendirebilir. Karşılaşacağı problemleri ve konuları analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm stratejilerini geliştirebilir ve bunları yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
3   Matematik ile ilgili kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek yaşam durumlarına uygulayabilir.
4   Ortaöğretim matematik dersi öğretim programındaki temel konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimini analiz edebilir.
5   Bilimi, toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görür.
6   Matematik dersi öğretim programının yaklaşımını ve kapsamını bilir ve bunlara uygun bir öğretim gerçekleştirebilir.
7   Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini uygular.
8   Öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, onları öğrenmeye teşvik edecek, derse karşı ilgi ve motivasyonlarını arttıracak ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak öğrenme ortamı hazırlayabilir.
9   Matematik öğretiminde öğrenci gereksinimlerine en uygun kaynağı belirler ve uygun öğretim araçları geliştirir.
10   Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahiptir ve bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanır.
11   Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
12   Matematik ve matematik eğitimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
13   Hayat boyu öğrenme, mesleki gelişimi sağlayabilme için temel sağlayacak iletişim, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini gösterir.
14   Meslek yaşantısında kendi yaptıkları ile ilgili öz değerlendirme yapabilir ve bu çerçevede öğrenme-öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir ve kendini bu konuda geliştirebilir.
15   Okulda veya toplumda matematik kültürünü destekleme, geliştirme ve izleme etkinliklerini yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
16   Uygulamada karşılaşılan ve önceden tahmin edilemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
17   Alanı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahiptir.
18   Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve farklı ülkedeki meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve kurumlarda öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ya da üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 47 zorunlu ve 29 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 212/28 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1055 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OFZ 1017 GENEL FİZİK I ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 OMT 1011 ANALİZ I ZORUNLU 4 2 0 7
G 5 OMT 1015 LİNEER CEBİR I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 OMT 1023 SOYUT MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 9 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EGİ 1056 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 OFZ 1016 GENEL FİZİK II ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 OMT 1008 SOYUT MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 OMT 1010 LİNEER CEBİR II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 OMT 1022 ANALİZ II ZORUNLU 4 2 0 8
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 9 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 10 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2009 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EGİ 2057 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OMT 2017 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 OMT 2021 ANALİZ III ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 OMT 2023 ANALİTİK GEOMETRİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 OMT 2025 OLASILIK VE İSTATİSLİK ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OMT 2009 ALAN SEÇ. L MATEMATİK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 OMT 2011 ALAN SEÇMELİ I (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EGI 2058 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRE. ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 OMT 2010 MATEMATİK YAZILIMLARI ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 OMT 2014 ANALİTİK GEOMETRİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 OMT 2016 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 OMT 2018 MAT.DERS ÖĞRETİM PROG. ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 OMT 2022 ANALİZ IV ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OMT 2012 ALAN SEÇMELİ III (MATEMATİK FELSEFESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 OMT 2024 ALAN SEÇ. LL PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3057 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 OMT 3011 CEBİR ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 OMT 3013 KOMPLEKS ANALİZ ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 OMT 3015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 OMT 3017 MAT. EĞT. İSPAT& İSPATLAMA ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 3031 GNK. SEÇ. L ( SÖZLÜ İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GNK 3033 BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GNK 3035 GK.SEÇ.I (WEB TASARIMI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 3037 GK SEÇ. I (İLKYARDIM VE SAĞLIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 GNK 3039 GK SEÇ. I (SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 GNK 3041 GK SEÇ I (DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 OMT 3019 ALAN SEÇMELİ I (MATEMATİKSEL DİL VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 OMT 3021 ALAN SEÇ. LLL DİFERANSİYEL GEOMETRİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 OMT 3023 ALAN SEÇ. LLL SAYILAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OMT 3012 TOPOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 2 OMT 3014 GEOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 OMT 3016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 OMT 3018 MATEMATİKSEL MODELLEME ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 OMT 3020 ÖĞRETİM TEK.VE MAT.TAS. ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 3034 GNK. SEÇ. II (YAZILI İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GNK 3036 GNK SEÇ. II (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GNK 3038 GK SEÇ.( İNSAN HAKLARI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 3040 GNK SEÇ II (ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GNK 3042 GNK. SEÇ. II (YARATICI DRAMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 GNK 3044 GNK. SEÇ. II (ALAN EĞT VE YENİ MEDYA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 GNK 4036 GNK. SEÇ. II (PROGRAMLAMA DİLİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 OMT 3022 ALAN SEÇMELİ IV. (MATEMATİK VE SANAT) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 OMT 3024 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 OMT 3026 ALAN SEÇ. LV REEL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EGT 4055 TÜRK EĞİTİM SİST.VE OKUL YÖN. ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 EGT 4057 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OMT 4015 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 4 OMT 4021 FOKSİYONEL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 OMT 4023 ALAN EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKN. KULLANIMI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OMT 4017 KONU ALANI KAYNAK İNC. SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 OMT 4019 MAT.SEÇ.KONULAR VE ÖĞRETİMİ L SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 OMT 4031 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KİMLİK GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EGT 4056 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 OMT 4022 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 OMT 4024 ALAN EĞT. BİLİŞİM TEK. KUL. LL ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 OMT 4026 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OMT 4010 ALAN SEÇ VL MAT SEÇ KONULAR VE ÖĞRETİMİ LL SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 OMT 4018 MAT.KAVRAM YANILGILARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 OMT 4032 ALAN SEÇ VL. MATEMATİĞİ ÖĞRETME BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD Uğur Mumcu Cad. 135. Sk. No:5 35150 Buca-İZMİR