DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesine bağlı Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluşta Fen Bilimleri Bölümü içinde Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Fizik Eğitimi Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. 2016 yılında YÖK bünyesinde gerçekleştirilen yapılanma neticesinde Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü bünyesine alınmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Öğrenim süresi 4 yıldır, bunun yanısıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Fizik Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizik Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe, 5 laboratuvar ve akademik personele ait 8 odaya sahiptir. Sınıflarda akıllı tahta, projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Fizikte yer alan kavram, ilke, yasa ve teorileri anlama ve ilişkilendirebilme.
2   Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile becerileri kullanabilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
3   Alanında karşılaşacağı problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olma.
4   Fiziksel kavramları somutla ilişkilendirebilmelerini ve yaparak öğrenmelerini sağlayacak deneyleri tasarlayabilecekleri bilgi ve beceriye sahip olma.
5   Fiziğin diğer disiplinlerle olan ilişkisini analiz edebilme, disiplin içi ve farklı disiplinlerdeki meslektaşları ile takım çalışması yapabilme.
6   Fizik bilgisini kullanarak doğa olaylarına akılcı ve bilimsel açıklamalar getirebilme.
7   Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç-gereçlerini ve diğer bilimsel kaynakları izleyip kullanabilme.
8   Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
9   Fizik ve teknolojiyi ilişkilendirip bu ilişkileri yorumlama ve analiz edebilme.
10   Alanı ile ilgili gelişmeleri hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyerek takip edebilme.
11   Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilecek iletişim becerilerine sahip olma.
12   Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve farklı ülkedeki meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
13   Fizikte yer alan kavram, ilke, yasa ve teorilerin öğretiminde uygun strateji, teknik ve yöntemi belirleyerek uygulayabilme, uygun öğretim materyallerini tasarlayabilme ve kullanabilme.
14   Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve öğrenilecek konunun içeriğine ve özelliğine uygun öğrenme ortamları oluşturabilme.
15   Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
16   Bireysel olarak bir proje tasarlama, yürütme, sonuçlandırma ve çıktılarını raporlaştırarak açık ve anlaşılır biçimde sunabilme.
17   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler geliştirebilme ve etkinlikler düzenleyebilme.
18   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olma ve bilişim ve iletişim teknolojilerini yerinde ve yeterli düzeyde kullanabilme.
19   Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma ve bu etik değerlere uygun davranma.
20   Öğretim sürecini değerlendirebilecek uygun ölçme araçlarını kullanma ve geliştirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ya da üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 55 zorunlu ve 7 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 226/14 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1113 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 OFZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 4 2 0 7
G 4 OFZ 1103 FİZİK LAB. I ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 OKM 1121 KİMYA I ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 OKM 1123 KİMYA LAB I ZORUNLU 0 2 0 2
G 7 OMT 1113 ANALİZ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 OFZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 4 2 0 7
B 3 OFZ 1104 FİZİK LAB. II ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 OKM 1122 KİMYA II ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 OKM 1124 KİMYA LAB. II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 OMT 1114 ANALİZ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 RPD 1136 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 10 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 11 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EGİ 2109 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 OFZ 2101 MODERN FİZİK ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 OFZ 2103 MODERN FİZİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
G 4 OFZ 2105 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 OFZ 2107 TİTREŞİM VE DALGALAR ZORUNLU 3 0 0 6
G 6 OFZ 2109 TİTREŞİM VE DALGALAR LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
G 7 OMT 2107 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2110 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 EPÖ 2124 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 OFZ 2102 OPTİK ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 OFZ 2104 OPTİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 OFZ 2106 İSTATİSTİK FİZİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 OFZ 2108 ELEKTRONİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 OFZ 2110 ELEKTRONİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3117 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 OFZ 3103 KUANTUM FİZİĞİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 OFZ 3105 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 OFZ 3107 ELEKTROMANYETİK KURAM ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 OFZ 3117 TERMODİNAMİK ZORUNLU 4 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 3101 GK SEÇ.I (TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GNK 3103 GK SEÇ. I (KİMYA VE SAĞLIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GNK 3105 GK SEÇ. I (İNSAN VE RADYASYON) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 3107 GK SEÇ I (DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 GNK 3109 GK SEÇ I (TÜRKİYE COĞRAFYASI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 GNK 3111 GK SEÇ. I (İLKYARDIM VE SAĞLIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 GNK 3113 GK SEÇ. I(WEB TASARIM) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 OFZ 3113 SEÇMELİ I (MESLEKİ İNGİLİZCE ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 OFZ 3115 SEÇMELİ I (FİZİK KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OFZ 3102 NÜKLEER FİZİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 2 OFZ 3106 NÜKLEER FİZİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 OFZ 3108 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 OFZ 3110 KATIHAL FİZİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 OFZ 3112 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II ZORUNLU 2 2 0 6
B 6 OFZ 3114 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TAS. ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 3102 GK SEÇ.II (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GNK 3104 GK SEÇ II (İNSAN HAKLARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GNK 3106 GK.SEÇ.II (ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 3108 GK SEÇ.II (İNSAN İLİŞ.VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GNK 3110 GK SEÇ II (DİKSİYON) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 OFZ 2120 SEÇMELİ II (OPTİK UYGULAMALARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 OFZ 3018 SEÇMELİ II (MEKANİK ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 OFZ 3116 SEÇMELİ II (RADYOEKOLOJİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4109 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 OFZ 4101 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 OFZ 4103 KATIHAL FİZİĞİ UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 OFZ 4105 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 OFZ 4107 FİZİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNT. ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 OFZ 4109 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 6
G 7 RPD 4105 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OFZ 4115 SEÇMELİ III (ELEKTRİK VE MANYETİZME ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 OFZ 4117 SEÇMELİ III (MODERN FİZİK ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 OFZ 4119 SEÇMELİ III (FİZİK ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ DENEYLER) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4000 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 OFZ 4102 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 8
B 3 OFZ 4104 KONU ALANI KAYNAK İNCELEME ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 OFZ 4106 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 OFZ 4108 DENEY TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OFZ 4110 SEÇMELİ IV (FİZİK ÖĞRETMENİNİN MESLEKİ GELİŞİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 OFZ 4112 SEÇMELİ IV (ASTRONOMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 OFZ 4114 SEÇMELİ IV (FİZİK EĞİTİ.MODELLEME VE BİLİM.SÜREÇ BECERİ.) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 OFZ 4116 SEÇMELİ IV (FİZİKTE PROBLEM ÇÖZME) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 OFZ 4118 SEÇMELİ V (ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 OFZ 4120 SEÇMELİ V (ORTAÖĞRETİM FİZİK PROBLEMLERİ ANALİZİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa EROL
E-posta: mustafa.erol@deu.edu.tr
Tel: 0 232 3012385