DERECE PROGRAMLARI

: Tıp Doktorluğu

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kısa geçmişine rağmen, Türkiyenin önde gelen tıp fakültelerinden biridir ve gerek eğitim ve gerekse sağlık hizmeti alanında oldukça önemli bir rol üslenmiştir. Tıp eğitimi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçedir. İlk 3 yıl temel tıp dersleri, 4 ve 5. yıllar klinik stajlar, 6. yıl ise intörnlüktür. 1. sınıf öncesi, öğrenciler için isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı 2010 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir ve Türkiyede akredite olan ilk 8 tıp fakültesinden birisidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Mart 1978de 12 öğretim üyesi tarafından İzmir Tıp Fakültesi adıyla kurulmuş, 1982 yılında adı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültede 44 anabilim dalı ve 45 bilim dalı vardır. Anabilim dalları, Temel Bilimler, Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimler olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılmaktadır. 1997 yılında 1. sınıftan başlayarak, geleneksel entegre eğitimden ilk üç yılda Probleme Dayalı Öğrenim; klinik staj yıllarında Taska Dayalı Öğrenime geçilmiş ve lisans müfredatında kökten değişiklik yapılmıştır.Kazanılan Derece

Tıp Doktorluğu, Yüksek Lisans, Tıp Doktoru Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme, DEU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Seviye Sınavından en az 70 veya TOEFL IBT en az 79 veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

6 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı), 360 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıp Doktorluğu programının amacı, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve çözümler üretebilen, yetkin, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi ve iletişim çağına uygun becerileri edinmiş, sürekli gelişime açık, insan haklarına saygılı, topluma örnek olacak hekimler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
2   Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
3   Tanı ve tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
4   Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
5   Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirir.
6   Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
7   Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
8   Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
9   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
10   Mesleğini özveriyle uygular.
11   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar.
12   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
13   Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.
14   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tıp doktorları, pratisyen hekim veya uzman hekim olarak kendi muayenehanelerinde, özel ve kamu sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tıp Fakültesi müfredatında, ortak zorunlu ve seçmeli derslerin dışında eğitim programında ilk 5 yılda 6-9 haftadan oluşan ve blok olarak tanımlanan toplam 27 ders vardır. 6. yılda 13 staj yer almaktadır. 4, 5 ve 6 yıllarda öğrencinin ilgi duyduğu tıp disiplininde çalışmasına olanak sağlayan seçmeli staj blokları yer alır. İlk 3 yılda ise bloklar içinde sürdürülen ve öğrencinin merak ettiği bir alanda araştırma tekniklerini öğrendiği, geliştirdiği Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) seçmeli olarak yürütülür.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ATA 1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
H 2 BYA 1102 BİLGİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMA 101 MODÜL 0 0 0 1
H 3 GBM 1104 GIS-BESLENME-METABOLİZMA 101 MODÜL 0 0 0 11
H 4 SDK 1105 SOLUNUM-DOLAŞIM-KAN 101 MODÜL 0 0 0 12
H 5 TBG 1102 TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 101 MODÜL 0 0 0 11
H 6 TDL 1000 TÜRK DİLİ ZORUNLU 2 0 0 4
H 7 ÜGE 1103 ÜROGENİTAL-ENDOKRİN 101 MODÜL 0 0 0 11
H 8 YDİ 1012 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 4
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   60
 
1 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 BDE 1000 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 2 GSH 1000 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 GSM 1000 MÜZİK SEÇMELİ 1 0 0 2
H 4 GSR 1000 RESİM SEÇMELİ 1 0 0 2
 
 
2. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 BYA 2202 BİLGİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMA 201 MODÜL 0 0 0 1
H 2 DLM 1203 DERİ- LOKOMOTOR 101 MODÜL 0 0 0 14
H 3 GMB 2206 GİS - BESLENME - METABOLİZMA 201 MODÜL 0 0 0 10
H 4 KEB 2205 KAN- ENFEKSİYON- BAĞIŞIKLIK 201 MODÜL 0 0 0 10
H 5 SBL 1202 SİNİR BİLİMLERİ 101 MODÜL 0 0 0 15
H 6 TBG 2204 TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 201 MODÜL 0 0 0 10
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   60
 
 
3. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 DLM 2304 DERİ-LOKOMOTOR 201 MODÜL 0 0 0 10
H 2 MSH 2306 MULTİSİSTEM HASTALIKLAR MODÜL 0 0 0 10
H 3 SBL 2303 SİNİR BİLİMLERİ 201 MODÜL 0 0 0 10
H 4 SDL 2305 SOLUNUM DOLAŞIM 201 MODÜL 0 0 0 10
H 5 ÜGE 2302 ÜROGENİTAL - ENDOKRİN 201 MODÜL 0 0 0 10
H 6 YDN 2307 YAŞAM DÖNGÜSÜ MODÜL 0 0 0 10
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   60
 
 
4. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 DTB 3404 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 301 BLOK 0 0 0 14
H 2 GKE 3405 GİS-KİTLELER-ENFEKSİYON BLOK 0 0 0 13
H 3 KBG 3402 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ MODÜL 0 0 0 4
H 4 PED 3406 PEDİATRİ 301 BLOK 0 0 0 14
H 5 SDL 3403 SOLUNUM-DOLAŞIM 301 BLOK 0 0 0 13
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   60
 
4 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SEÇ 3406 SEÇMELİ 301 SEÇMELİ 99 99 2
 
 
5. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ACL 3502 ACİL TIP 301 BLOK 0 0 0 13
H 2 DLM 3504 DERİ-LOKOMOTOR 301 BLOK 0 0 0 12
H 3 KBG 3506 KBB-GÖZ BLOK 0 0 0 6
H 4 SBL 3505 NÖROLOJİ-PSİKİYATRİ 301 BLOK 0 0 0 12
H 5 ÜGE 3503 KADIN DOĞUM-ÜROLOJİ BLOK 0 0 0 12
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   60
 
5 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SEÇ 3506 SEÇMELİ 302 SEÇMELİ 99 99 5
 
 
6. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ACL 4602 ACİL TIP 401 ZORUNLU 8
H 2 AHE 4601 AİLE HEKİMLİĞİ ZORUNLU 5
H 3 GCH 4601 GENEL CERRAHİ ZORUNLU 2
H 4 GHS 4601 GÖĞÜS HASTALIKLARI ZORUNLU 1
H 5 KAR 4601 KARDİYOLOJİ ZORUNLU 1
H 6 KBB 4601 KULAK , BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ZORUNLU 1
H 7 NOR 4601 NÖROLOJİ ZORUNLU 1
H 8 PED 4606 PEDİATRİ 401 ZORUNLU 10
H 9 PSK 4601 PSİKİYATRİ ZORUNLU 5
H 10 SEC 4608 SEÇMELİ ZORUNLU 4
H 11 TSL 4606 TOPLUM SAĞLIĞI 401 ZORUNLU 9
H 12 ÜGE 4603 KADIN DOĞUM 401 ZORUNLU 4
H 0 - SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU - - - 9
TOPLAM:   60
 
6 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 DTB 4604 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 401 TIP STAJ 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Eğitimin ilk üç yılı süresince, probleme dayılı öğrenim (PDÖ), 4 ve 5. yıllarda taska dayalı öğrenim (TDÖ) yaklaşımı uygulanmaktadır. 6. yıl intörnlük dönemidir.
Tıp doktorluğu derecesi, öğretim programında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış, 360 AKTS kredisi toplamış, yıllık ders başarı ortalaması 65/100 olan, 6. yıl internlük stajlarının tümünde başarılı olmuş öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Oğuz DİCLE
Tıp Fakültesi Dekanı
Tel: + 232 412 2201
e-posta: oguz.dicle@deu.edu.tr