DERECE PROGRAMLARI

: Resim

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1983-1984 öğretim yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye'nin lisans ve lisansüstü eğitimi veren nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip kurumlarından biridir. Resim Bölümü lisans düzeyinde yaklaşık 120 öğrenciye eğitim öğretim vermekte her yıl yaklaşık olarak 25 öğrenci mezun etmektedir. Resim Bölümü, usta sanatçılardan ve seçkin akademisyenlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Bölüm yaklaşık olarak 12 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Resim, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye'nin lisans programı alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip bir programdır. Öncelikle Resim sanatına ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yoğunlaşmış öğretim yapısı olan bir programdır. Bunun Yanı sıra bölüm bünyesinde yer verdiği seçmeli dersler ile Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına gerekli olan bilgiyi öğrencilerine aktarmaktadır. Resim Bölümü 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim üyesi, 6 asistan toplam 14 öğretim elemanı kadrosundan oluşmaktadır. Bölümde 5 resim atölyesi, 1 adet bölüm arşivi, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır. Yıl sonu mezun olacak öğrencilerle düzenlenen Koridor Sergi leri ve yıl içinde yapılan duvar resmi çalışmaları bölüm içi etkinliklerdendir. Bölüm programında yer alan Sanat Kavramları ve Terimleri I ve Sanat Kavramları ve Terimleri II dersleri inglizce ve seçmeli olupSanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları, çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele almaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Öğrenci plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek ve kullanabilmek.
2   Çağdaş sanat pratiklerine uygun yapıt üretimi konusunda bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve kullanabilmek.
3   Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilmek.
4   Projelendirilmiş konu alanlarında uzmanlık uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye ve sistematik çalışma pratiğine sahip olabilmek.
5   Bireyselleşme sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine sahip olabilmek.
6   Özgün sanat yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda bilgi ve donanıma sahip olabilmek.
7   Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Sanat çalışmalarının gelişiminde; sanat geleneği, sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteğin kullanabilmek.
8   Üretilen estetik önermelerin ve uygulamalarının, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlam üzerindeki yerini ve durumunu tespit edebilmek inceleyebilmek ve değerlendirebilmek.
9   Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek.
10   Sanat üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilmek.
11   Sanat çalışması üretim sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde kullanabilmek.
12   İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalara konu edinebilmek.
13   Sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme, yorumlayabilme becerilerine sahip olabilmek.
14   Kamusal Alanı biçimleyen çalışmalarda, sanatsal nitelik ile çevre uyumunu sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

DEÜ GSF Resim Bölümü mezunu öğrencilerin aldıkları eğitim, uygulamalı ve kuramsal dersler ve pratik çalışmayı kapsar. Tamamladıkları bu eğitim onları resim ve uzmanlaştıkları diğer disiplinler üzerinde yetkin konuma getirmektedir. Bağımsız anlamda veya galeriler ile çalışan profesyonel sanatçılar olarak üretim göstermenin yanı sıra ülkenin önde gelen sanat galerilerinin ve sanatçı listesinde yer almaktadırlar. Sanat kurumlarında, sivil inisiyatiflerde danışmanlık, koordinatörlük veya yöneticilik yapmaktadırlar. Bu alanlara yönelik yayıncı kuruluşlarda editörlük, yazarlık yapmakta olan mezunlarımız bulunmaktadır. Uluslararası yarışmalar, bienaller, grup sergiler, prestij ödülleri ve sanatçı burslarına layık görülen mezunlarımız, ayrıca bu gibi aktivitelerde seçici kurul üyeliği, jürilik ve danışmanlık yapmaları adına çağrılmaktadır. Bütün bunlar haricinde kariyerine eğitimci olarak devam etmek isteyen mezunlarımız Türkiye nin farklı şehirlerinde akademik ortamda üniversite kadrolarında Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 RSM 1001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM I ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 RSM 1003 ATÖLYE-PROJE I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 RSM 1005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME I ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RSM 1002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM II ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 RSM 1004 ATÖLYE-PROJE II ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 RSM 1006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME II ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSM 2001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM III ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 RSM 2005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME III ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 RSM 2011 ATÖLYE-PROJE III ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 RSM 2013 PROJE UYGULAMA I ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSM 2002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 RSM 2006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RSM 2012 ATÖLYE-PROJE IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 RSM 2014 PROJE UYGULAMA II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSM 3001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM V ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 RSM 3005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME V ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 RSM 3011 ATÖLYE-PROJE V ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 RSM 3013 PROJE UYGULAMA III ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSM 3002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VI ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 RSM 3006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VI ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RSM 3012 ATÖLYE-PROJE VI ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 RSM 3014 PROJE UYGULAMA IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSM 4001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VII ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 RSM 4005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VII ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 RSM 4011 ATÖLYE-PROJE VII ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 RSM 4013 PROJE UYGULAMA V ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 RSM 4049 PRATİK ÇALIŞMA I ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSM 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 4 0 6
B 2 RSM 4002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VIII ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RSM 4006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VIII ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 RSM 4012 ATÖLYE-PROJE VIII ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 RSM 4014 PROJE UYGULAMA VI ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 RSM 4050 PRATİK ÇALIŞMA II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 10 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 11 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
H 12 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
H 13 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 14 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 15 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 18 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 22 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 23 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
H 22 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
H 23 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 24 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 26 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 30 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 31 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 32 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 38 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 39 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 41 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 43 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 45 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 47 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Gülay Yaşayanlar Sağlam
E-posta: gulay.saglam@deu.edu.tr

AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. A. Feyzi Korur
E-posta: feyzi.korur@deu.edu.tr