DERS ADI

: ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6044 ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK II ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Etnomüzikoloji disiplininde kullanılan veri toplama ve analiz yöntemleri hakkında bilgi birikimi edinmelerini sağlamak, etnomüzikolojik perspektifle yürütülen bir araştırmanın niteliğine uygun analitik ve uygulamalı yöntembilgisel/metodolojik becerileri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etnomüzikoloji ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki yöntembilgisel ilişkileri açıklayabilmesi,
2   Etnomüzikolojide kullanılan yöntem ve teknikle ilişkili terimleri ve kavramları tanımlayabilmesi,
3   Bağımsız araştırma projesi tasarlayabilmesi ve müziğin kültürel incelemesinde kullanılacak uygun yöntem ve teknikleri tespit edebilmesi,
4   Müzikle ilişkili görsel, işitsel ve yazınsal verileri toplamaya yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilmesi,
5   Etnomüzikoloji disiplini ile ilişkili çalışmaları içeren yabancı dilde yayınlanmış yazılı kaynakları takip edebilmesi,
6   Araştırma sonucunda elde edilen sonuçları yazılı olarak raporlandırabilmesi,
7   Bilimsel bilgi üretmenin stratejik bir süreç olduğunu ve yöntemle sıkısıkıya ilişkili olduğunu savunabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etnomüzikolojide Stratejik Bir Yöntem Olarak `Alan Çalışması Alan Çalışması Nedir Nasıl Yapılır Sorularından hareketle alan çalışması (fieldwork) yönteminin farklı disiplinlerde (folklor, toplumbilim, antropoloji) ve müzik incelemesinde alan çalışmasının uygulanış amaçları ve biçimleri (gözlem ve görüşme) üzerinde durulacaktır.
2 Gözlem Tipleri ve Teknikleri Alan çalışmasında veri toplamak ve analiz etmek için kullanılan doğrudan, dolaylı, katılımcı gözlem çeşitleri ve uygulanma biçimleri açıklanacaktır.
3 Alan çalışmasında Katılımcı Gözlem ve Etnografi Alan çalışmasında katılım dan kastedilen nedir Gözlemci olarak katılımcı ile katılımcı gözlemci arasındaki fark neye göre belirlenir sorularından hareket edilerek, etnomüzikolojide katılımcı gözleme dayalı çalışma örnekleri verilecektir. Ders sonunda öğrencilerle birlikte gözlem yapabilecekleri birer konu belirlenecektir.
4 Alan Notları Alan çalışmasının sistematik not tutma konusu ele alınacak, `karalamalar dan asıl `alan notu na varıncaya kadar hangi koşullarda hangi notlar tutulacağı, alan notunun etnomüzikolojik araştırmadaki önemi tartışılacaktır.
5 Alan Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar Alana çıkıldığı andan itibaren araştırmacının hangi sorunlarla karşılaşabileceği, bu sorunları aşmada izleyeceği stratejiler örneklerle açıklanacaktır.
6 Gözlem raporlarının değerlendirilmesi Öğrencilerin gerçekleştirdikleri gözlemlerde tuttukları alan notları değerlendirilecektir.
7 Görüşme Tipleri ve Teknikleri Alan çalışmasının başlangıcından sonuna dek yararlanılan kurgusuz, yarı kurgulu ve tam kurgulu görüşme tipleri uygulanma biçimleri ve dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.
8 Tam Kurgulu Görüşme Sorularının Hazırlanması Belirli bir örnekolay çerçevesinde tam kurgulu görüşme amaçlı soru oluşturma çalışması yapılacaktır.
9 Etnomüzikolojide Bir Araştırma Tekniği Olarak Müzik İcrasının Öğrenilmesi Etnomüzikoloji literatüründe oldukça yaygın bir teknik olan ve 'yaparak-çalarak öğrenme' olarak da tanımlanabilecek müzik icrasının öğrenilmesi tartışmaları, konu ile ilişkili yazılar ekseninde incelenecektir.
10 Etnomüzikolog, Etnografik Yöntem ve Geleneğin Aktarılması Etnomüzikoloğ'un incelediği kültürle girdiği yakın ilişki sonucunda edindiği 'kültürel aracılık' konumu ve inceleyen kişiden incelenen kişiye dönüşmesi süreci ele alınacaktır.
11 Stratejik Bir Yöntem Olarak `Laboratuvar Çalışması Etnomüzikolojide yöntem olarak laboratuvar çalışması hangi anlama gelir Laboratuvardan kastedilen nedir sorularından hareketle laboratuvar kapsamındaki deney yoluyla veri toplama teknikleri, uygulama alanları ve koşulları üzerinde durulacaktır.
12 Etnomüzikolojide Deneysel Çalışmalar Deneysel tekniklerin kullanıldığı Etnomüzikolojik araştırma örnekleri incelenecektir.
13 Niteliksel Verilerin Analizi: Metin Analizi Alan notlarının (gözleme dayalı ve görüşme çeviriyazımlarından üretilen notlar) analizinde ve literatür incelemesinde uygulanan teknikler (kodlama, kavramsal ilişkilendirme vb.), etnografik dönüşüm ve raporlandırma konusu işlenecektir.
14 Etnomüzikolojide Etik Sorumluluklar Araştırmacının incelediği toplulukla kurduğu yakın ilişki sonucunda elde ettiği malumata ilişkin sonuçların kimilerine zarar verebilecek bir konumda olması ve bu durumda karşılaşılan etik sorunlar tartışılacak, bu sorunların en azından bazılarının nasıl aşılabileceği örneklerle açıklanacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
Barzun, Jacques & Graff, Henry F. (1993). Modern Araştırmacı. (Çev: Fatoş Dilber). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Bernard, Harvey Russell. (2006). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th Edition, USA: AltaMira Press.
Özer Yetkin. (1997). Bilim Perspektifinde Müzik, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
______. (2002). Müzik Etnografisi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Yardımcı kaynaklar:
Baily, John. (2001). "Learning to Perform as a Research Technique in Ethnomusicology", British Journal of Ethnomusicology, Vol. 10, No. 2., pp. 85-98.
_________ (2007). "Ethnomusicology, Intermusability, and Performance Practice", in The New (Ethno)musicologies, edited by Henry Stobart, chapter 5. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Barnes, Barry. (1990). Bilimsel Bilginin Sosyolojisi. (Kuhn and Social Sience: Theoretical Traditions in the Social Sience). (Çev.Hüsamettin Arslan). Ankara: Vadi yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Dersler, kavramanın önemli ölçüde ek açıklamalar ve örneklerle pekiştirildiği bir ortamda etnomüzikolojide kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenciye kazandırılması için kuramsal ve kısmen uygulamalı olarak yapılır. Kuramsal düzeydeki ders anlatımı sunum biçimindedir. Ders kapsamındaki uygulamalı çalışmalar, öncelikle öğreticinin örneklendirerek ele aldığı teknik becerileri ve öğrencilerin ders dışında yaptıkları ve ödev olarak teslim ettikleri raporların tartışılmasını içerir. Öğretim üyesi, öğrencileri ortaya çıkan sorulara yanıt vermeye yönlendirir ve verilen raporlar hakkında görüşlerini sunmalarını ister.

Ödevler
Ödevler, derste anlatılan ve gösterilen uygulamaya yönelik teknik becerilerden hareketle öğrencilere belirli konularda araştırma yapmaya yönlendirmeyi ve elde edilen sonuçların sınıf ortamında sunularak, tartışılmasını hedefler. Ödevler, bireyseldir ve her öğrenci ders sürecinde biri dönem sonu ödevi olmak üzere en az 3 adet ödev çalışması yapar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + DKL * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca 1 yazılı sınav (Final Sınavı) gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının yalnızca %50'sini yazılı sınavdan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen ve ödev olarak verilen konuları içerecektir. Sınavlar, öğreticinin insiyatifine bağlı olarak kapalı uçlu (test) ya da açık uçlu sorulardan oluşabilir.

Ödevler:
Öğrencilere dönem ortasından başlayarak bir sonraki haftaya kadar hazırlayıp teslim edecekleri bireysel çalışmayı gerektiren uygulamalı araştırma ödevleri ve bir adet dönem sonu ödevi verilecektir. Öğrencinin gerçekleştireceği ödevler, etnomüzikolojide kullanılan yöntemlerle ilgili makalelerin değerlendirilmesi, yöntembilgisel ve teknik uygulamaları yapmak ve raporlandırmak biçimde olacaktır. Ödevler, Microsoft Word ve Powerpoint yazılımları kullanılarak, yazım kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı olarak hem de hazırlayan ve ana başlık olarak adlandırılmış dijital bir kopyası öğretim üyesine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınav öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Ödevler:
Öğrencinin, öğretici tarafından verilen araştırma görevlerini yerine getirmesi ve derste ele alınan ve tartışılan konuları sözlü ve yazılı olarak raporlandırabilmesi başarı için esastır. Öğrencinin, kendisine verilen her görevde mümkün olduğunca çok kaynağa ulaşması, zengin içerikli örneklerle (yazınsal, görsel, işitsel) desteklemesi beklenmektedir. Konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 232 - 412 92 03
E-posta: iyavuz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartes: 13:30 - 14:00
Salı: 13:30 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 3 6 18
Rapor Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1355353
ÖK.2
ÖK.3535
ÖK.435231
ÖK.533
ÖK.63531333
ÖK.755453333