DERS ADI

: ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6042 ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYHAN EROL

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, 19.yüzyıldan itibaren etnomüzikoloji incelemesini biçimlendiren ana kuramsal yönlenimleri kapsar. Amaç antropolojide geliştirilen kuramsal modelleri kullanarak ve bunları etnomüzikolojik alan araştırması içinde işleterek öğrencilere temel bir yaklaşım sunmaktır. Öğrencilerin özgün çalışmalar (metin analizi, review makale, etnografik inceleme vb) yapmayı öğrenmeleri bu dersin en önemli amaçlarındandır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; 1. Bilimsel bilgi alanı ile disiplinler bilgi üretimi arasındaki ilişkiyi kurabilmesi,
2   Müzikoloji ve etnomüzikoloji arasındaki bağlantıyı kavrayabilmesi,
3   Etnomüzikolojinin temel kavramlarını ve teorilerini tanımlayabilmesi
4   Etnomüzikolojinin kültürel ve müziksel çeşitliliğin incelemesi olduğunu saptayabilmesi
5   Dersin sadece bir eğitim ortamı sağlamayı değil, aynı zamanda öğretim üyeleri ie öğrencilerin birlikte araştırma yapmak üzere biraraya geldiğini kavrayabilmesi, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: 1950 lerde Etnomüzikolojinin inceleme alanları 1950 lerde yeniden kurumsallaşmış bir disiplin olarak etnomüzikolojinin temel inceleme alanları ve metodolojisi ele alınacaktır.
2 Etnomüzikolojinin temel tartışma konuları Müzik incelemesi ile ilgili olarak emik-etik, insider-outsider ve etnos kökünden türeyen terimlerin kavramsal içerikleri, etnomüzikolojik inceleme bağlamında tartışılacaktır
3 Amerikan Etnomüzikolojisinde iki eğilim: Merriam ve Hood 1960 ların Amerikan etnomüzikolojisinde müzikoloji backgroudlu (Mantle Hood) olanlar ile antropoloji backgroundlular (Alan Merriam) arasındaki etnomüzikoloji kamplaşması üzerinde durulacaktır.
4 Dilbilimde gelişmeler, iki-dillilik ve etnomüzikolojiye yansıması Lingustik araştırmaların (antropoloji, dilbilim vb.) teorik birimikinin etnomüzikoloji çalışmalarındaki etkisi ele alınacaktır
5 Kültür içinde müzik incelemesi, kültür olarak müzik incelemesi Kültür içinde müzik (music in culture) ile kültür olarak müzik (music as culture) incelemesinin etnomüzikoloji kuramları açısından biçimlenişi tartışılacaktır.
6 Etnomüzikolojide yeniden tarihsel çalışmalar Tarihsel etnomüzikolojinin, daha önceden bilinen tarihsel veriyi doğrulamaktan daha iyisini yapabileceği düşüncesinden hareketle geliştirilen bu eğilim, 1980 ve sonrasının örnek metinleri üzerinden tartışılacaktır.
7 Pradigmatik Yapısalcılık ve etnomüzikolojiye yansıması Sosyal antropoloji içinde biçimlenen yapısal-işlevselci kuramdan farklı olarak, mit odaklı çalışmaların etnomüzikoloji için model oluşturucu bağlamı ele alınacaktır.
8 Etnomüzikolojide İcra Kuramı Müzikolojide tarihsel kökleri bulunan ve notasyon merkezli bir analiz çerçevesinde çalışan icra teorisinin 1980 ler etnomüzikolojisinde alan çalışmasına dayalı olarak biçimlendirilmesi tartışılacaktır
9 Edebiyat ve Tiyatro kuramlarının etnomüzikolojiye yansıması Edebiyat ve dram sanatlarının analiz modellerinden hareketle geliştirilen etnomüzikolojik çalışmalar üzerinde durulacaktır.
10 Etnomüzikolojide biliş ve iletişim teorileri Müziksel algılamanın erken ve geç teorileri yanı sıra, iletişim kuramının etnomüzikoloji çalışmalarına yansıması ele alınacaktır.
11 Etnomüzikoloji de yeniden paradigma değişimi `Herşeyi açıklama gücüne sahip `büyük teorilerin toplumsal teorilerde sorgulanmasına parallel olarak, 1990 lardan günümüze etnomüzikolojideki paradigma değişimi ele alınacaktır.
12 Arasınav
13 Dönem ödevi sunumları Bu derste, her bir öğrencinin üstlendiği dönem ödevi, dersi veren öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma problemi üzerinden yürütülecek, sonuçlandırılmış ödev sınıf ortamında sunacaktır.
14 Dönem ödevi sunumları Bu derste, her bir öğrencinin üstlendiği dönem ödevi, dersi veren öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma problemi üzerinden yürütülecek, sonuçlandırılmış ödev sınıf ortamında sunacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stone, Ruth M. (2007) Theory for Ethnomusicology, Prentice Hall.
Merriam, Alan P. (1964) The anthropology of Music, Northwestern University Press.
Nettl, Bruno (2005) The study of Ethnomusicology: Twenty-nine issues and concepts, Univ. of Illinois Press.
Blacking, John (1990) How musical is man , University of Washington Press.
Burke, Peter (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Burke, Peter (2001) Bilginin Toplumsal Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Özer, Yetkin (1997) Bilim Perspektifinde Müzik. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Özer, Yetkin (2002) Müzik Etnografisi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Erol, Ayhan (2002) Popüler Müziği Anlamak. İstanbul: Bağlam Yay.
Erol, Ayhan (2009) Müzik Üzerine Düşünmek. İstanbul: Bağlam Yay.
Kottak, Conrad P. (2001) Antropoloji. (Çev. S. Özbudun vd.). İstanbul: Ütopya Yay.
Haviland, William A. (2002) Kültürel Antropoloji. (çev.H.İnanç-S.Çiftçi). İstanbul: Kaknüs Y.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, etnomüzikoloji disiplininin temel kavramların ve teorilerin derinlemesine tartışılmasını içerir. Bu birikim, müziksel olguların etnomüzikolojik analizini içeren örnek metinlerin (kitap, kitap bölümü, makale vb) gözden geçirilmesi temelinde edinilir. Böylece öğrenciler, derse konu edilen etnomüzikoloji perspektifli müzik incelemelerinden hareketle, bir kavram ile müziksel bir olgu arasında ilişkiyi kavrayabilmeyi ve tartışabilmeyi öğrenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.30 + DKL * 0.10 + FN * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecektir. Her öğrenci toplam başarı puanının % 60 ını yazılı sınavlardan elde edecektir. Sınav soruları, sınıfta işlenen konuları, ödev olarak verilen konuları ve etnomüzikoloji teorileriyle ilişkilendirilebilecek müziğin çeşitli sosyal boyutlarını tanımlanma problemlerini içerecektir. Sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacaktır.
Dönem Ödevi ve Sunumu:
Öğrenciler, kendilerine bildirilecek tarihe kadar hazırlayıp teslim edecekleri, bireysel ya da grup çalışması gerektiren bir araştırma yapacaklardır. Öğrencinin gerçekleştireceği ödev, etnomüzikolojinin belli bir kavramının, teorisinin ya da yaklaşımının müziksel bir olgu ile ilişkilendirilmesi, bağlamlaştırılması ve analizi üzerine olacaktır. Ödevler, Microsoft Word kullanılarak, yazım kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı hem de dijital bir kopya olarak öğretim üyesine teslim edilecektir. Ödevlerin önceden belirlenen bir ders saatinde sınıfta sunulması, buradaki değerlendirmenin en önemli bileşeni olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.
Dönem ödevi ve Sunumu:
Dönem ödevinin öğrenci tarafından sınıf ortamında bir sunum olarak gerçekleştirmesi zorunludur. Öğrencinin, öğretici tarafından verilen ya da kendi seçtiği dönem ödevi (ve sunumu), üzerinde çalıştığı konuyu anlayıp başkalarına yazılı ve sözlü olarak aktarmaları esasıda dayanır. Öğrencinin, araştırma konusu olarak seçtiği dönem ödevi için mümkün olduğunca çok kaynağa ulaşması, yalnızca bir kaynaktan yararlanmak yerine birkaç kaynağı değerlendirmesi ve zengin içerikli örneklerle desteklemesi beklenmektedir. Ödevler; konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.
Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ini katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ayhan EROL
aerol@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ptesi: 13.30-16.30
Perş: 15.30-16.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 25 25
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13532531111111
ÖK.25555533111111
ÖK.35555533111111
ÖK.45555533111131
ÖK.55555551513534