DERS ADI

: ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6037 ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI I SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYHAN EROL

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, 19.yüzyıldan itibaren etnomüzikoloji incelemesini biçimlendiren ana kuramsal yönlenimleri kapsar. Amaç antropolojide geliştirilen kuramsal modelleri kullanarak ve bunları etnomüzikolojik alan araştırması içinde işleterek öğrencilere temel bir yaklaşım sunmaktır. Öğrencilerin özgün çalışmalar (metin analizi, review makale, etnografik inceleme vb) yapmayı öğrenmeleri bu dersin en önemli amaçlarındandır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; 1.Bilimsel bilgi alanı ile disiplinler bilgi üretimi arasındaki ilişkiyi kurabilmesi,
2   Müzikoloji ve etnomüzikoloji arasındaki bağlantıyı kavrayabilmesi,
3   Etnomüzikolojinin temel kavramlarını ve teorilerini tanımlayabilmesi,
4   Etnomüzikolojinin kültürel ve müziksel çeşitliliğin incelemesi olduğunu saptayabilmesi,
5   Dersin sadece bir eğitim ortamı sağlamayı değil, aynı zamanda öğretim üyeleri ie öğrencilerin birlikte araştırma yapmak üzere biraraya geldiğini kavrayabilmesi, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Bilgi, Bilimsel Bilgi ve Bilimsel müzik incelemesi Bilgi (information) ve bilimsel bilgi (knowledge) arasındaki farklılık tartışılacak ve bu tartışma bağlamı bilimsel müzik incelemesi çerçevesinde ele alınacaktır.
2 Disiplin, Kuram, Model, Paradigma, Kavram, terim, yöntem ve teknik Bilimsel bilgi üretme etkinliğini, bilimsel olmayan bilgi modellerinden ayrıştırmada öne çıkarılan bir dizi kavram ve terim tartışılacaktır
3 Disipliner müzik incelemesine giriş: Müzikoloji 19. yüzyılda bir çağ ruhunun sonucu olarak öne çıkan disipliner müzik incelemesinin; tarihsel ve sistematik müzikoloji adı altındaki etkinliği üzerinde durulacaktır.
4 Etnomüzikolojiye giriş Sitematik Müzikolojinin alt dalı ve bir çalışma alanı olarak beliren karşılaştırmalı müzikolojinin etnomüzikolojiye evrilmesi derinlemesine ele alınacaktır.
5 Evrimci kuram ve erken etnomüzikoloji çalışmaları Sosyal bilimlerde öne çıkan evrimci teori, özellikle antropolojik evrimci modeler ve örnek çalışmalar yolu ile ele alınacak ve erken etnomüzikoloji çalışmalarına yansıması tartışılacaktır.
6 Difüzyonist kuram ve erken etnomüzikoloji çalışmaları Sosyal bilimlerde öne çıkan difüzyonist (yayılımcı) teori, özellikle antropolojik difüzyonist modeler ve örnek çalışmalar yolu ile ele alınacak ve erken etnomüzikoloji çalışmalarına yansıması tartışılacaktır.
7 Yapısal-İşlevsel Antropoloji kuramı ve etnomüzikoloji Sosyal antropoloji içinde biçimlenen yapısal-işlevselci kuramının etnomüzikoloji çalışmaları için model oluşturucu bağlamı üzerinde durulacaktır.
8 Kültürel görecelik ve etnomüzikoloji Kültürel görecelik temelinde yükselen Amerikan antropolojisi ile erken etnomüzikoloji çalışmaları arasındaki ilişki ele alınacaktır.
9 Folklor disiplinin inşası sürecinde antropoloji ve etnomüzikoloji Farklı coğrafyalarda birbirinden farklı bir içerik ve inceleme yaklaşımı ile öne çıkan folklor disiplininin; antropoloji ve etnomüzikoloji modelleri arasındaki örtüşme ve ayrışma noktaları tartışılacaktır.
10 Bütüncül perspektif: Berlin okulu ve Amerikan kültürel antropolojisi Berlin okulunun spekülatif teorisi ile Boas tarzı Amerikan kültürel antropoloji geleneğinin kaynaşması ve etnomüzikoloji pratisyenlerininin çalışmalarına yansıması ele alınacaktır.
11 Etnomüzikoloji de paradigma değişimi `Karşılaştırmalı incelemenin sosyal teorilerde sorgulanmasına parallel olarak karşılaştırmalı müzikolojinin yeni etkinlik alanı olarak etnomüzikoloji ve ikinci dünya savaşı sonrası örgütlenmesi ele alınacaktır.
12 Arasınav
13 Dönem ödevi sunumları Bu derste, her bir öğrencinin üstlendiği dönem ödevi, dersi veren öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma problemi üzerinden yürütülecek, sonuçlandırılmış ödev sınıf ortamında sunacaktır.
14 Dönem ödevi sunumları Bu derste, her bir öğrencinin üstlendiği dönem ödevi, dersi veren öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma problemi üzerinden yürütülecek, sonuçlandırılmış ödev sınıf ortamında sunacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stone, Ruth M. (2007) Theory for Ethnomusicology, Prentice Hall.
Merriam, Alan P. (1964) The anthropology of Music, Northwestern University Press.
Nettl, Bruno (2005) The study of Ethnomusicology: Twenty-nine issues and concepts, Univ. of Illinois Press.
Blacking, John (1990) How musical is man , University of Washington Press.
Burke, Peter (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Burke, Peter (2001) Bilginin Toplumsal Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Özer, Yetkin (1997) Bilim Perspektifinde Müzik. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Özer, Yetkin (2002) Müzik Etnografisi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Erol, Ayhan (2002) Popüler Müziği Anlamak. İstanbul: Bağlam Yay.
Erol, Ayhan (2009) Müzik Üzerine Düşünmek. İstanbul: Bağlam Yay.
Kottak, Conrad P. (2001) Antropoloji. (Çev. S. Özbudun vd.). İstanbul: Ütopya Yay.
Haviland, William A. (2002) Kültürel Antropoloji. (çev.H.İnanç-S.Çiftçi). İstanbul: Kaknüs Y

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, etnomüzikoloji disiplininin temel kavramların ve teorilerin derinlemesine tartışılmasını içerir. Bu birikim, müziksel olguların etnomüzikolojik analizini içeren örnek metinlerin (kitap, kitap bölümü, makale vb) gözden geçirilmesi temelinde edinilir. Böylece öğrenciler, derse konu edilen etnomüzikoloji perspektifli müzik incelemelerinden hareketle, bir kavram ile müziksel bir olgu arasında ilişkiyi kavrayabilmeyi ve tartışabilmeyi öğrenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.30 + DKL * 0.10 + FN * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecektir. Her öğrenci toplam başarı puanının % 60 ını yazılı sınavlardan elde edecektir. Sınav soruları, sınıfta işlenen konuları, ödev olarak verilen konuları ve etnomüzikoloji teorileriyle ilişkilendirilebilecek müziğin çeşitli sosyal boyutlarını tanımlanma problemlerini içerecektir. Sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacaktır.
Dönem Ödevi ve Sunumu:
Öğrenciler, kendilerine bildirilecek tarihe kadar hazırlayıp teslim edecekleri, bireysel ya da grup çalışması gerektiren bir araştırma yapacaklardır. Öğrencinin gerçekleştireceği ödev, etnomüzikolojinin belli bir kavramının, teorisinin ya da yaklaşımının müziksel bir olgu ile ilişkilendirilmesi, bağlamlaştırılması ve analizi üzerine olacaktır. Ödevler, Microsoft Word kullanılarak, yazım kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı hem de dijital bir kopya olarak öğretim üyesine teslim edilecektir. Ödevlerin önceden belirlenen bir ders saatinde sınıfta sunulması, buradaki değerlendirmenin en önemli bileşeni olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.
Dönem ödevi ve Sunumu:
Dönem ödevinin öğrenci tarafından sınıf ortamında bir sunum olarak gerçekleştirmesi zorunludur. Öğrencinin, öğretici tarafından verilen ya da kendi seçtiği dönem ödevi (ve sunumu), üzerinde çalıştığı konuyu anlayıp başkalarına yazılı ve sözlü olarak aktarmaları esasıda dayanır. Öğrencinin, araştırma konusu olarak seçtiği dönem ödevi için mümkün olduğunca çok kaynağa ulaşması, yalnızca bir kaynaktan yararlanmak yerine birkaç kaynağı değerlendirmesi ve zengin içerikli örneklerle desteklemesi beklenmektedir. Ödevler; konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.
Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ini katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ayhan EROL
aerol@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ptesi: 13.30-16.30
Perş: 15.30-16.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Ödev Hazırlama 1 18 18
Sunum Hazırlama 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13531531111111
ÖK.25555533111111
ÖK.35555533111111
ÖK.45555533111131
ÖK.55555551513535