DERS ADI

: TINISAL MÜZİK ANALİZİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6035 TINISAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farklı kültürel çevrelerde üretilen müziklerin sessel (sonic) yapıları ile ait oldukları kültürler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik çeviriyazım ve analiz/çözümleme yapma becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzik analizinde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlayabilmesi,
2   Müziğin tınısal niteliklerini işitsel ve teknolojik araçları kullanarak çözümleyebilmesi,
3   Bilimsel bilgi üretmede müzik analizinin önemi ve rolünü açıklayabilmesi,
4   Müzik analizini konu edinen Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış yazılı kaynakları değerlendirebilmesi,
5   İşitsel verilerin analizi ile elde ettiği sonuçları yazılı olarak raporlandırabilmesi ve sunabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Müziğin Tınısal Analizine Giriş Dönem planından hareketle dersin önemi, amaç ve çıktıları açıklanacaktır.
2 Bilgi Üretmede `Müzik Analizi Olgusu Müzik Analizi Nedir Neden, hangi amaç(lar)la ve biçimlerle yapılır Soruları etrafından yürütülecek tartışma ile müzik analizinin bilgi üretme bakımından önemi üzerinde durulacaktır.
3 Toplumsal Araştırmada Müzik ve Tını: Yöntembilgisi ve Nitelik Sorunları Toplumsal araştırmalarda hangi soruların müzik ve ses verisini adres olarak kullandırabileceği, Müzik ve ses araştırmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin neler olduğu örneklerle açıklanacaktır.
4 Müzik İcrası ve Sosyokültürel Çevre/Dizge ilişkisi Müziksel tını ile davranış arasındaki ilişki ele alınarak `tını ideali kavramından hareketle tınının davranışa ya da davranışın tınıya dönüşmesi örneklerle açıklanacaktır.
5 Müzik Biçemi Analizi I Stephen Blum'un "Müzik Biçemi Analizi" başlıklı çalışması ele alınarak etnomüzikolojinin başlangıcından günümüze müzik analizindeki paradigma değişimleri ve uygulama biçimleri tanıtılacaktır.
6 Müzik Biçemi Analizi II 4üncü haftada ele alınan konunun devamı.
7 Kültürel İşaretleyici Olarak Tını Tını'nın kültürel çevre tarafından tanımlanan bir değer olması tartışılacak ve hem belirli bir kimlik/bağlam işaretleyici belirli çalgılardan hem de aynı çalgının tınısındaki değişimle nasıl olup da tür/kimlik/bağlam farklılıklarını ortaya çıktığı örneklerle tartışılacaktır.
8 Sesin Kavramsal ve Terminolojik Parametreleri Sesin dört temel parametresi olan Süre (duration), Perde (pitch), Yeğinlik (intensity), Nitelik (quality) nedir nasıl tanımlanır sorularından hareketle, "müziksel tını" kavramı tartışılacak ve atım (pulse), gerilim (stress), vurgu (accent), ölçü (metre), tempo vb. müziksel özelliklerin tınının oluşmasındaki rolleri açıklanacaktır.
9 Müziğin parametreleri Müziğin biçimsel, dokusal, tartımsal/ritmik ve tonal/modal özellikleri ele alınacaktır.
10 Müziksel Çeviriyazım/Transkripsiyon Modelleri Batı notasyonu, grafik ve nokta notasyonu vb. çeviriyazım (transcription) modelleri örneklerle ele alınarak aralarındaki farklılıklar ve kullanım alanları açıklanacaktır.
11 Batı Notasyonu ile Çeviriyazıma Başlangıç Belirli bir müziksel örnekten hareketle, çeviriyazım nasıl yapılır Çeviriyazım sırasında izlenmesi gereken yol ve dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanacak ve öğrencilere biri dönem içi (aynı örnek) diğeri dönem sonunda (ayrı ayrı örnekler) teslim edilmek üzere ikişer ödev verilecektir.
12 Batı notasyonu ile Çevriyazım ödevlerinin değerlendirilmesi Öğrencilere bir önceki hafta verilen dönemiçi ödevi karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek eksiklikler üzerinde durulacak ve `algı' problemi tartışılacaktır.
13 Batı notasyonu ile Çevriyazım ödevlerinin değerlendirilmesi Gözden geçirilerek düzeltilen ödevler tartışılacaktır.
14 Dönemiçi Ödevlerin Sunumu ve Teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Barz, G. and T. J. Cooley (eds) (1997). Shadows in the Field: New Perspectives in Ethnomusicology. New York: Oxford University Press.
Beaudry, Nicole. 1978. "Toward Transcription and Analysis of Inuit Throat Games: Macro structure." Ethnomusicology 22:261-273.
Blum, Stephen. 1992. "Musical Style Analysis". Ethnomusicology: an Introduction, ed. Helen Myers. New York: Norton and London: Macmillan, (Norton/Grove Handbooks in Music), pp. 165-218.
Cerulo, Karen.A. (1989). "Variations in musical syntax: Patterns of usage and methods of measurement". Communication Research, 16 (2), 204-235.
Clayton, Martin. "Le metre et le tal dans la musique de l'Inde du Nord", Cahiers de Musiques Traditionelles 10, s.169-189 dan ingilizceye çeviren Georges Goormaghtigh "Metre and Tal in North Indian Music".
http://www.dur.ac.uk/resources/music/metre_and_tal.pdf
Feld, S. (1984) "Sound Structure as Social Structure", Ethnomusicology, 28(3): 383-409.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Dersler, kavramanın önemli ölçüde ek açıklamalar ve örneklerle pekiştirildiği bir ortamda müziğin tınısal analizinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin öğrenciye kazandırılması için kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Kuramsal düzeydeki ders anlatımı sunum biçimindedir. Ders kapsamındaki uygulamalı çalışmalar, öncelikle öğreticinin örneklendirerek ele aldığı teknik becerileri ve öğrencilerin ders dışında yaptıkları ve ödev olarak teslim ettikleri raporların tartışılmasını içerir. Öğretim üyesi, öğrencileri ortaya çıkan sorulara yanıt vermeye yönlendirir ve verilen raporlar hakkında görüşlerini sunmalarını ister.

Ödevler
Ödevler, derste anlatılan ve gösterilen uygulamaya yönelik teknik becerilerden hareketle öğrencilere belirli konularda araştırma yapmaya yönlendirmeyi ve elde edilen sonuçların sınıf ortamında sunularak, tartışılmasını hedefler. Ödevler, bireyseldir ve her öğrenci ders sürecinde biri dönem sonu ödevi olmak üzere en az 3 adet ödev çalışması yapar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + DKL * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca 1 yazılı sınav (Final Sınavı) gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının yalnızca %50'sini yazılı sınavdan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen ve ödev olarak verilen konuları içerecektir. Sınavlar, öğreticinin insiyatifine bağlı olarak uygulamalı, yazılı ya da dönem sonu ödevi biçiminde olabilir.

Ödevler:
Öğrencilere dönem ortasından başlayarak bir sonraki haftaya kadar hazırlayıp teslim edecekleri bireysel çalışmayı gerektiren uygulamalı araştırma ödevleri ve bir adet dönem sonu ödevi verilecektir. Öğrencinin gerçekleştireceği ödevler, etnomüzikolojide kullanılan yöntemlerle ilgili makalelerin değerlendirilmesi, yöntembilgisel ve teknik uygulamaları yapmak ve raporlandırmak biçimde olacaktır. Ödevlerde, Finale, Adobe Audition, Microsoft Word ve Powerpoint yazılımları kullanılacak, raporlar yazım ve gösterim kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı olarak hem de hazırlayan ve ana başlık olarak adlandırılmış dijital bir kopyası tüm analiz verileri ile birlikte öğretim üyesine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınav öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Ödevler:
Öğrencinin, öğretici tarafından verilen araştırma görevlerini yerine getirmesi ve derste ele alınan ve tartışılan konuları sözlü ve yazılı olarak raporlandırabilmesi başarı için esastır. Konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 232 - 412 92 03
E-posta: iyavuz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 13:30 - 14:00
Salı: 13:30 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 3 10 30
Rapor Hazırlama 1 30 30
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1313531
ÖK.211551
ÖK.3333311
ÖK.4315
ÖK.5515111