DERS ADI

: ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6025 ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK I ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Etnomüzikoloji disiplininde kullanılan veri toplama ve analiz yöntemleri hakkında bilgi birikimi edinmelerini sağlamak, etnomüzikolojik perspektifle yürütülen bir araştırmanın niteliğine uygun analitik ve uygulamalı yöntembilgisel/metodolojik becerileri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etnomüzikoloji ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki yöntembilgisel ilişkileri açıklayabilmesi,
2   Etnomüzikolojide kullanılan yöntem ve teknikle ilişkili terimleri ve kavramları tanımlayabilmesi,
3   Bağımsız araştırma projesi tasarlayabilmesi ve müziğin kültürel incelemesinde kullanılacak uygun yöntem ve teknikleri tespit edebilmesi,
4   Müzikle ilişkili görsel, işitsel ve yazınsal verileri toplamaya yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilmesi,
5   Etnomüzikoloji disiplini ile ilişkili çalışmaları içeren yabancı dilde yayınlanmış yazılı kaynakları takip edebilmesi,
6   Araştırma sonucunda elde edilen sonuçları yazılı olarak raporlandırabilmesi,
7   Bilimsel bilgi üretmenin stratejik bir süreç olduğunu ve yöntemle sıkısıkıya ilişkili olduğunu savunabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Bilgi Üretmedeki Rolü ve Önemi. Öncelikle `malumat' (information) ile `bilgi' (knowledge) arasındaki kavramsal farklılıklar tartışılacak ve daha sonra hümanistik perspektif ile bilimsel perspektif ayrımından hareketle müzik araştırmacılığında yöntembilgisinin/metodoloji rolü ve önemi üzerinde durularak `yöntem ve `teknik kavramları tanımlanacaktır.
2 Etnomüzikoloji ile diğer Disiplinler Arasındaki Yöntemsel Farklılıklar Etnomüzikoloji ile müzik bilimleri kapsamındaki diğer disiplinler (tarihsel müzikoloji ve sistematik müzikoloji) arasındaki temel yöntemsel farkılıklar açıklanacak.
3 Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları Bilimsel araştırmanın; problem, varsayım, veri, örnekolay, analiz, değişkenler, ölçme, geçerlik, güvenilirlik, nesnellik, neden ve sonuç, perspektif, yaklaşım, paradigma, model vb. temel kavramları tanımlanacaktır.
4 Stratejik Araştırma Yöntemleri ve Verilerin Toplanması Bilimsel bir çalışmada analizi yapılacak verilerin toplanması için kullanılan stratejik yöntemler [a. kütüphane çalışması, b.alan çalışması, c.laboratuvar çalışması] ve veri toplama yolları [a. literatür/yazın araştırması, b.gözlem, görüşme, c.deney] açıklanacaktır.
5 Toplanan Verilerin Organizasyonu, Sınıflandırılması Araştırma sürecinde toplanan yazılı, görsel, işitsel belge ve dokümanların arşivlenme ve sınıflandırılmanda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açıklanacaktır.
6 Araştırmanın Tasarlanması ve Bilimsel Araştırmaya Hazırlık Öncelikle araştırma süreci tanımlanacak, problem(ler)in tanımlanmasından sonuca ulaşmaya kadarki sürecin tasarlanmasında göz önüne alınması gereken etkenler (kişisel ilgi, örnekolay, zaman, bütçe, çalışma alanı, teknik donanım vb.) üzerinde durulacaktır.
7 Bilimsel Problemin Tanımlanması ve Kavramsallaştırılması Bilimsel problem nasıl tanımlanır Nelere dikkat edilmesi gerekir soruları örneklerle açıklanacak ve öğrencilerin gündelik ya da mesleki yaşamlarındaki deneyimlerinden yola çıkarak karşılaştıkları müziksel görüngülerle ilgili problem belirleme çalışmaları yapılacaktır. Kendilerine en az 3 problem üretecekleri birer araştırma konusu verilecektir.
8 Ödevlerin Değerlendirilmesi ve Tartışılması Bir önceki hafta verilen araştırma konuları kapsamında oluşturdukları problemler değerlendirilecek ve bilgi üretmeye uygunlukları tartışılacaktır.
9 Müzik Araştırmacılığında Stratejik Yöntem Olarak `Kütüphane Çalışması Hem belge olarak dokümanları hem de araştırma problemine ilişkin yazınsal kaynakları kapsayan kütüphane çalışmasının kapsamı tanımlanacak ve tarihsel yazmalar, fotoğraflar ve mektuplardan, elektronik dergi, gazetelere varıncaya kadar tüm kaynaklardan örneklerle açıklanacaktır.
10 Bilimsel Referans/Atıf Gösterme ve Künye Yazım Biçemleri Bilimsel bir yazı da atıf yapma ve APA, CHICAGO vb. biçemlerde referans, künye gösterme ve yazım kuralları örneklerle açıklanacaktır.
11 Bilimin WEB'i (WEB of Science): Müzikle İlişkili Çevrimiçi (online) veritabanlarından yararlanma. Bilimsel indeksleme tipleri (SCI, SSCI, A&HCI, MLA, MEDLINE vb.) açıklanacak ve internet (google ve veritabanlarında) ortamındaki basılı ya da çevrimiçi (online) kaynakların sorgulanma teknikleri örneklerle açıklanacak ve gösterilecektir.
12 Bilimin WEB'i (WEB of Science): Müzikle İlişkili Çevrimiçi (online) veritabanlarından yararlanma II Bir önceki derste verilen ödevle ilgili bulguların değerlendirilmesi ve anlaşılmayan teknik konuların uygulamalı olarak yinelenmesi.
13 İnternet Ortamında Sosyal Medya Araştırmaları I Araştırma konusu ile ilgili internet ortamındaki sosyal ve kültürel kaynaklardan (Youtube, facebook, forumlar, paylaşım siteleri vb.) yararlanma, görsel ve işitsel verilerin (video, müzik, belge vb.) indirilmesi sınıflandırılması ve arşivlenmesi teknikleri örneklerle açıklanacak ve gösterilecektir.
14 İnternet Ortamında Sosyal Medya Araştırmaları II Bir önceki derste verilen ödevle ilgili ön bulguların değerlendirilmesi ve anlaşılmayan teknik konuların uygulamalı olarak yinelenmesi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Barzun, Jacques & Graff, Henry F. (1993). Modern Araştırmacı. (Çev: Fatoş Dilber). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Bernard, Harvey Russell. (2006). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th Edition, USA: AltaMira Press.
Özer Yetkin. (1997). Bilim Perspektifinde Müzik, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
______. (2002). Müzik Etnografisi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Yardımcı kaynaklar:
Baily, John. (2001). "Learning to Perform as a Research Technique in Ethnomusicology", British Journal of Ethnomusicology, Vol. 10, No. 2., pp. 85-98.
_________ (2007). `Ethnomusicology, Intermusability, and Performance Practice" in The New (Ethno)musicologies, edited by Henry Stobart, chapter 5. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Barnes, Barry. (1990). Bilimsel Bilginin Sosyolojisi. (Kuhn and Social Sience: Theoretical Traditions in the Social Sience). (Çev.Hüsamettin Arslan). Ankara: Vadi yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Dersler, kavramanın önemli ölçüde ek açıklamalar ve örneklerle pekiştirildiği bir ortamda etnomüzikolojide kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenciye kazandırılması için kuramsal ve kısmen uygulamalı olarak yapılır. Kuramsal düzeydeki ders anlatımı sunum biçimindedir. Ders kapsamındaki uygulamalı çalışmalar, öncelikle öğreticinin örneklendirerek ele aldığı teknik becerileri ve öğrencilerin ders dışında yaptıkları ve ödev olarak teslim ettikleri raporların tartışılmasını içerir. Öğretim üyesi, öğrencileri ortaya çıkan sorulara yanıt vermeye yönlendirir ve verilen raporlar hakkında görüşlerini sunmalarını ister.

Ödevler
Ödevler, derste anlatılan ve gösterilen uygulamaya yönelik teknik becerilerden hareketle öğrencilere belirli konularda araştırma yapmaya yönlendirmeyi ve elde edilen sonuçların sınıf ortamında sunularak, tartışılmasını hedefler. Ödevler, bireyseldir ve her öğrenci ders sürecinde biri dönem sonu ödevi olmak üzere en az 3 adet ödev çalışması yapar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + DKL * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca 1 yazılı sınav (Final Sınavı) gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının yalnızca %50'sini yazılı sınavdan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen ve ödev olarak verilen konuları içerecektir. Sınavlar, öğreticinin insiyatifine bağlı olarak kapalı uçlu (test) ya da açık uçlu sorulardan oluşabilir.

Ödevler:
Öğrencilere dönem ortasından başlayarak bir sonraki haftaya kadar hazırlayıp teslim edecekleri bireysel çalışmayı gerektiren uygulamalı araştırma ödevleri ve bir adet dönem sonu ödevi verilecektir. Öğrencinin gerçekleştireceği ödevler, etnomüzikolojide kullanılan yöntemlerle ilgili makalelerin değerlendirilmesi, yöntembilgisel ve teknik uygulamaları yapmak ve raporlandırmak biçimde olacaktır. Ödevler, Microsoft Word ve Powerpoint yazılımları kullanılarak, yazım kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı olarak hem de hazırlayan ve ana başlık olarak adlandırılmış dijital bir kopyası öğretim üyesine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınav öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Ödevler:
Öğrencinin, öğretici tarafından verilen araştırma görevlerini yerine getirmesi ve derste ele alınan ve tartışılan konuları sözlü ve yazılı olarak raporlandırabilmesi başarı için esastır. Öğrencinin, kendisine verilen her görevde mümkün olduğunca çok kaynağa ulaşması, zengin içerikli örneklerle (yazınsal, görsel, işitsel) desteklemesi beklenmektedir. Konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 232 - 412 92 036
E-posta: iyavuz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 13:30 - 14:00
Salı: 13:30 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 3 8 24
Rapor Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.135353
ÖK.25
ÖK.3535
ÖK.43513
ÖK.551
ÖK.63531333
ÖK.7553533333