DERS ADI

: KLASİK ARAP EDEBİYATI TARİHİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6210 KLASİK ARAP EDEBİYATI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Klasik Arap edebiyatını tanımak, klasik döneme dair türleri tanımak ve bunlara ait metinleri okuyabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci, Klasik Arap edebiyatını tanır
2   Öğrenci, Klasik Arap edebiyatına dair türleri tanır
3   Klasik Arap edebiyatına dair metinlerin üslubu hakkında bilgi sahibi olur
4   Klasik Arap edebiyatına dair metinlerin içerikleri hakkında bilgi sahibi olur
5   Klasik metinleri tercüme etme becerisi kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Emeviler döneminde nesir: hitabet, vaaz ve dini kıssa
2 Emeviler döneminde dini edebiyat: tefsir, kıraat, fıkıh, kelam
3 Abbasiler döneminde şiir
4 İmam Şafii'den seçme şiirler
5 Abbasiler döneminde nesir
6 Dil ve edebiyat çalışmaları, dil ekolleri
7 Câhız ın el-Buhala sından örnekler
8 Elfu Leyletin ve Leyle'den seçme metinler
9 Kelile ve Dimne'den seçme metinler
10 Arap Mesellerinden örnekler I
11 Arap Mesellerinden örnekler II
12 Gazali nin ihyau `ulûmi d-dîn adlı eserinin ilim bahsi
13 Endülüs Şiiri: Risâu l-Endelüs Ebu l-Bekâ er-Rundî
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. A. Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi I, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları, İstanbul 1996.
2. Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi 1 Sadru'l- İslam Dönemi, Fenomen yayınları, Erzurum 2010.

Yardımcı kaynaklar:
3. el-Meydani, Mecme u l-Emsâl, Dâru l-Kutubi l-`İlmiyye, Beyrut 1998.
4. el-Câhız, Kitabu'l-buhala (tahk. Muhammed Mesud), Matbaatü'l-Cumhur, Kahire 1323
5. İmam Şafiî, Divanü'l-İmam eş-Şafii (tahk. Ömer Faruk et-Tabba), Daru'l-Kalem, Beyrut 1995
6. Beydaba, Kelile ve Dimne, el-Mektebetü'l-Ehliyye, Beyrut 1966
7. Gazali, ihyau `ulûmi d-dîn, Müssesetü'l-Halebi, Kahire 1967
8. Anonim, Elfu Leyletin ve Leyle (nşr. Muhsin Mehdi), I-III, Leiden 1994
9. Divanlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma, soru- cevap, ödev ve uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ara sınav ile Final sınavı:
Ara sınav ile Final sınavında öğrenciye Klasik Arap Edebiyatına ait eserler ile alakalı klasik tarzda alanla ilgili bilgilerini sınayacak sorular sorulur ve bunları cevaplandırması talep edilir. Ayrıca Klasik Arap edebiyatına ait metinlerden Türkçeye çeviri yapması istenir.
Ödev:
Öğrenciden belirli bir türe, akıma ya da eser veya şahsa ait bilgileri derleyip bilgisayar ortamında düzgün bir kompozisyon haline getirip matbu çıktı halinde sunması talep edilir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

vecih.uzun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 10 140
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 259

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52