DERS ADI

: HADİS METİNLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6411 HADİS METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHMET TAHİR DAYHAN

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Aynı ismi taşıyan Yüksek Lisans derslerinde görülen metin okumalarını bir üst seviyeye taşımak, hadis edebiyatı içerisinden seçilmiş klasik ve modern döneme ait daha kompleks metinler üzerinde çalışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci; Hadis okuma ve okutma usulü ile hadis öğreniminde uyulması gereken edebleri yeniden hatırlamış olur;
2   Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadis edebiyatı içerisinden seçilmiş olan Arapça hadis metinlerini şerhleriyle birlikte okuyarak uzmanlık alanındaki bilgi ve görgüsünü artırır;
3   İslam dünyasında ve Batı da hadis usulü ve metodolojisi üzerine kaleme alınmış eski ve yeni eserler ile hadis ilminin meselelerini konu edinen Türkçe, Arapça, İngilizce makalelerden seçilmiş araştırma yazıları üzerinde çalışarak bunların anlatımını ve kritiğini yapmış olur;
4   Dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren; ahlak, akide veya fıkıh yönü ağır basan seçme hadis metinlerinden en az kırk hadis ezberler;
5   Üzerinde çalıştığı metinler yoluyla, rivayet, ravi ve mervi hakkındaki önceki bilgilerini geliştirerek ufkunu genişletmiş olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İsmail L. Çakan'ın "Anahatlarıyla Hadis" adlı kitabının sonunda bulunan "Hadis Alanında Uzmanlık Eğitimini Seçenlere İlk Ders" (s. 275-285) adlı bölüm ile "Hadis Okuma-Okutma Yöntemi" (s. 225-274) adlı bölümün incelenip tartışılması.
2 Hatîb-i Bağdâdî'nin "Muhtasaru nasîhati ehli'l-hadîs" adlı risâlesinin tanıtımı, yine onun "el-Câmi' li ahlâki'r-râvî" adlı eserinden hadis öğrencisi ile ilgili kısmın okunması.
3 Tâhir el-Cezâirî'nin Ebû Gudde tahkikiyle basılan "Tevcîhü'n-Nazar" adlı eserinin ilk cildinden 3. fasıl (c. 1, s. 57-77).
4 Tevcîhü'n-Nazar'dan 4. fasıl; el-Faidetü's-Sâdise'ye kadar. (c. 1, s. 77-94).
5 Tevcîhü'n-Nazar'dan 4. fasıl; el-Faidetü's-Sâdise'den faslın sonuna kadar. (c. 1, s. 94-107).
6 Münâvî'nin "Feydu'l-Kadîr" adlı altı ciltlik eserinden, Kütüb-i Sitte'de geçtiği tespit edilen seçme hadis metinleri ve şerhi (I)
7 Feydu'l-Kadîr'den, seçme hadis metinleri ve şerhi (II)
8 Feydu'l-Kadîr'den, seçme hadis metinleri ve şerhi (III)
9 Tevcîhü'n-Nazar'dan el-Mebhasü'l-Evvel, el-Fâidetü'r-Râbia: Sahîhayn hadislerine yöneltilen tenkitler. (c. 1, s. 235-288).
10 Tevcîhü'n-Nazar'dan el-Mebhasü'l-Evvel, el-Fâidetü'l-Hâmise: Sahîhayn hadislerinin sıhhat derecesi (c. 1, s. 288-338).
11 Tevcîhü'n-Nazar'dan el-Mebhasü'-Sâlis, el-Mes'eletü's-Sâlise,el-Emru's-Sânî: Sahîhayn hadislerine yönelik tenkitler (c. 2, s. 729-744).
12 İbn Hacer el-Askalânî'nin "Fethu'l-Bârî", Aynî'nin "Umdetü'l-Kârî" adlı Buhârî şerhlerinden, güncel fıkhî tartışmalara da konu olan bazı hadislerin seçilerek ayrıntılı şekilde okunması. Raviler hakkında tabakât kitaplarına müracaatla bilgi edinilmesi. Yeni yorumlarla birlikte meselelerin tartışılması (I)
13 Fethu'l-Bârî ve Umdetü'l-Kârî okumaları (II)
14 Fethu'l-Bârî ve Umdetü'l-Kârî okumaları (III)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Öğrenimi: Tarihi ve Güncel Boyut, İstanbul 2011; Anahatlarıyla Hadis: Bilgisi, Tarihi, Dindeki Yeri ve Okuma-Okutma Yöntemi, İstanbul 2005.
2. Dayhan, Ahmet Tahir, Sosyal ve Kültürel Hayatta Hadis , Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans-HADİS, Eskişehir 2010.
3. Buhârî, Muhammed b. İsmâil, es-Sahîh, Mevsûatü s-Sünne içinde, İstanbul 1992.
4. Müslim, Ebu l-Hüseyn (Müslim) b. el-Haccâc, es-Sahîh, İstanbul 1992.
5. Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed, es-Sünen, İstanbul 1992.
6. Ebû Dâvud, Süleymân b. el-Eş as es-Sicistânî, es-Sünen, İstanbul 1992.
7. İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sünen, İstanbul 1992.
8. Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, İstanbul 1992.
9. İbn Abdilberr, Yusuf en-Nemerî, Câmiu Beyâni'l-İlmi ve Fadlih, Beyrut, tarihsiz.
10. Tâhir el-Cezâirî ed-Dımeşkî, Tevcîhü'n-Nazar ilâ Usûli'l-Eser, Haleb 1995.
11. Abdurraûf el-Münâvî, el-Feydu'l-Kadîr Şerhu'l-Câmiı's-Sağîr, Beyrut 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersle ilgili olarak seçilmiş özellikle yabancı dildeki dokümanlar üzerinde önceden çalışma ve derste hocanın da yardımını alarak bunları okuyup Türkçe'ye çevirme, metnin konusu üzerinde karşılıklı tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar yazılı usulde (klasik veya test); yarıyıl içi çalışma (ödev) sözlü anlatım şeklinde yapılır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yazılı sınavlar (vize, final) ile yarı yıl içerisinde verilen ödevlerden 100 üzerinden aldığı puanlar, değerlendirme yönteminde belirlenmiş olan yüzdeler üzerinden hesaplanarak toplanır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam, verilen ödevleri ve görevleri dikkatli şekilde ve zamanında yerine getirmek esastır. Öğrenci derste kendisini ifade edebilecek, gerektiğinde diğer arkadaşları ile birlikte ekip çalışması yapabilecek, fakülte kütüphanesindeki branşıyla ilgili kitaplarla devamlı şekilde irtibat halinde olacak, internet başta olmak üzere teknik ve teknolojik imkanları kullanma becerisini geliştirecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Telefon: 0 535 783 03 06
e-mail: dayhan@excite.com
Blog: http://deuif.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/ahmettahir.dayhan
Youtube: http://www.youtube.com/deuif

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 14 196
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52