DERS ADI

: HADİS METİNLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6134 HADİS METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHMET TAHİR DAYHAN

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Hadis Usulü ve Edebiyatı içerisinden seçilmiş klasik ve modern döneme ait, Yüksek Lisans I.-II. ve Doktora I. döneme kıyasla daha kompleks metinler üzerinde çalışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hadis okuma ve okutma usulü ile hadis öğreniminde uyulması gereken edebleri yeniden hatırlamış olacak,
2   Klasik Usul kitapları ve Kütüb-i Sitte başta olmak üzere Hadis edebiyatı içerisinden seçilmiş olan Arapça hadis metinlerini şerhleriyle birlikte okuyarak uzmanlık alanındaki bilgi ve görgüsünü artıracak,
3   İslam dünyasında ve Batı da hadis usulü ve metodolojisi üzerine kaleme alınmış eski ve yeni eserler ile hadis ilminin meselelerini konu edinen Türkçe, Arapça, İngilizce makalelerden seçilmiş araştırma yazıları üzerinde çalışarak bunların anlatımını ve kritiğini yapacak,
4   Dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren; ahlak, akide veya fıkıh yönü ağır basan seçme hadis metinlerini çözümleyecek ve ilgili hadisleri ezberleyecek,
5   Üzerinde çalıştığı metinler yoluyla, rivayet, ravi ve mervi hakkındaki önceki bilgilerini geliştirerek ufkunu genişletecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tâhir el-Cezâirî'nin Ebû Gudde tahkikiyle basılan "Tevcîhü'n-Nazar" adlı eserinin ikinci cildinden metin okumaları (s. 546-937): Zayıf Hadis ve Kısımları
2 Muallak, Mürsel ve Müdelles Hadis
3 Mevzû, Metrûk, Matrûh, Münker ve Muallel Hadis
4 Müdrec, Maklûb, Muzdarip ve Musahhaf Hadis
5 Muallel Hadis ve Hadis İlletleri
6 Zayıf Hadisle Amel Meselesi
7 Yedinci Fasıl: Ma'nâ ile Rİvayet Meselesi (I)
8 Ma'nâ ile Rİvayet Meselesi (II)
9 Buhârî ve Müslüm'in Sahîhlerinde Tenkit Edilen Altı Grup Hadis (s. 729-744)
10 Sahîhayn Hakkında Faydalı Bilgiler
11 Hadis Kitaplarının El Yazması Nüshaları Hakkında Bilgiler, Vicâde
12 Hadis Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Meseleler: Nokta ve Hareke
13 Tashîf ve Tahrîf, Arap Yazısı Üzerine Tafsilatlı Bilgi
14 Bid'atçinin Rivayeti, Sünnet'in Kur'ân'a Bağlı Oluşu ve Ayrılmazlığı (887-900)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Dayhan, Ahmet Tahir, "Hadis Tenkîdi Kriterleri", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi İlitam Uzaktan Eğitim Yay., No. 10, İzmir 2012; Buhârî'ye Yöneltilen Bazı Tenkitler, Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1995.
2. Buhârî, Muhammed b. İsmâil, es-Sahîh, Mevsûatü s-Sünne içinde, İstanbul 1992.
3. Müslim, Ebu l-Hüseyn (Müslim) b. el-Haccâc, es-Sahîh, İstanbul 1992.
4. Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed, es-Sünen, İstanbul 1992.
5. Ebû Dâvud, Süleymân b. el-Eş as es-Sicistânî, es-Sünen, İstanbul 1992.
6. İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sünen, İstanbul 1992.
7. Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, İstanbul 1992.
8. İbn Abdilberr, Yusuf en-Nemerî, Câmiu Beyâni'l-İlmi ve Fadlih, Beyrut, tarihsiz.
9. Tâhir el-Cezâirî ed-Dımeşkî, Tevcîhü'n-Nazar ilâ Usûli'l-Eser, Haleb 1995.
10. Abdurraûf el-Münâvî, el-Feydu'l-Kadîr Şerhu'l-Câmiı's-Sağîr, Beyrut 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersle ilgili olarak seçilmiş özellikle yabancı dildeki dokümanlar üzerinde önceden çalışma ve derste bunları okuyarak Türkçe'ye çevirme, metnin konusu üzerinde karşılıklı tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar yazılı usulde (klasik veya test); yarıyıl içi çalışma (ödev) sözlü anlatım şeklinde yapılır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yazılı sınavlar (vize, final) ile yarı yıl içerisinde verilen ödevlerden 100 üzerinden aldığı puanların, değerlendirme yönteminde belirlenmiş olan yüzdeler üzerinden hesaplanarak toplanması.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam, verilen ödevleri ve görevleri dikkatli şekilde ve zamanında yerine getirmek esastır. Öğrenci derste kendisini ifade edebilecek, gerektiğinde diğer arkadaşları ile birlikte ekip çalışması yapabilecek, fakülte kütüphanesindeki branşıyla ilgili kitaplarla devamlı şekilde irtibat halinde olacak, internet başta olmak üzere teknik ve teknolojik imkanları kullanma becerisini geliştirecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Telefon: 0 535 783 03 06
e-mail: dayhan@excite.com
Blog: http://deuif.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/ahmettahir.dayhan
Youtube: http://www.youtube.com/deuif

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev Hazırlama 1 40 40
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Vize Sınavına Hazırlık 1 50 50
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 254

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53