DERECE PROGRAMLARI

: Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anabilim Dalı 2016 yılında (Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji adı altında) YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Moleküler Biyoloji ve Genetik in değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Biyokimya doktora programı 2016-2017 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 8 yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 120 ECTS karşılığı ders alması (2 ECTS seminer 21 ECTS uzmanlık alanı dahil) ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2016-2017 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, Genom Bilimleri, Moleküler Biyoteknoloji ve Genetik alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Moleküler biyoloji ve genetik alanlarında bilgi edinme
2   In vitro, in vivo ve klinik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
3   Moleküler biyoloji ve genetik tekniklerini kullanabilme
4   Hipotez oluşturma dan sonuçların son sunumuna kadarki tüm araştırma sürecini
5   Gözlemlerden test edilebilir araştırma soruları üretebilmek
6   Literatür tarama, bir araştırma projesi yürütme, verileri kaydetme ve analiz etme
7   Belirli bir alanda ilgili tüm ulusal / uluslararası / mesleki, etik ve yasal
8   Sözlü ve yazılı sunum da dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri gösterme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 120 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 120 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) dört yarıyılda derslerden tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 6011 BIYOINFORMATIK VERITABANLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 MBG 6001 İLERI MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 MBG 6009 GENOM DÜZENLEME TEKNOLOJILERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 MBG 6007 BIYOINFORMATIK YAZILIM VE PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 MBG 6005 İLERI İMMÜNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 MBG 6003 İLERI GENETIK VE GENOM BILIMLERI ZORUNLU 3 0 0 8
B 7 MBG 6008 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TEDAVILER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 MBG 6006 NÖRODEJENERATIF HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 MBG 6004 İLERI GELIŞIM BIYOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 MBG 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 0 3 0 3
B 11 MBG 6002 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 12 MBG 6010 TRANSKRIPTOMIK ANALIZ VE YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 MBG 6012 GENOM BILIMLERINDE İLERI LABORATUVAR TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 MBG 6017 İNSAN GENETIK VE GENOM BILIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 MBG 6015 YÜKSEK HACIMLI GENOMIK VERI ANALIZI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 MBG 6013 İLERI DOKU TAMIRI VE YENILENME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 MBG 6096 SEMINER ZORUNLU 0 3 0 3
G 18 MBG 6021 GENOM BILIMLERINDE BIYOISTATISTIK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 MBG 6019 BIYOINFORMATIKTE İLERI KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 MBG 6022 GENETIK OLARAK DEĞIŞTIRILMIŞ HAYVAN MODELLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 MBG 6020 İLERI MIKROORGANIZMA GENETIK VE GENOM BILIMI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 22 MBG 6014 BIYOMÜHENDISIĞIN SAĞLIK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 23 MBG 6016 REKOMBINANT DNA TEKNOLOJILERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 24 MBG 6018 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL BIYOTEKNOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 25 MBG 6027 EPIGENETIK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 26 MBG 6031 İLERI BITKI GENETIĞI VE GENOM BILIMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 27 MBG 6029 VERI MADENCILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 28 MBG 6025 İNSAN GENETIĞI VE GENOM BILIMI II SEÇMELİ 3 0 0 9
G 29 MBG 6023 İLERI KANSER BIYOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 30 MBG 6099 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 120
B 31 MBG 6026 İLERI SINIR BILIMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 32 MBG 6030 İMMÜNOLOJIDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 33 MBG 6028 KÖK HÜCRELER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 34 MBG 6024 BIYOFOTONIĞIN TEMELLERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 (/100) almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (120 ECTS ders ve 120 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
www.ibg.deu.edu.tr