DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun bir birimi olarak 2006 yılında kuruldu. Lisans eğitimine 2006-2007 akademik yılında başladı. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009 yılında Denizcilik Fakültesine dönüşmüştür. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı 2012-2013 akademik yılında açıldı.
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, mühendislik, lojistik ve ulaştırma, makine, çevre, deniz ve gemi teknolojileri mühendisliği alanlarını entegre ederek, işletmelerin küresel pazarlarda deniz ulaştırma yeteneklerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminde liderlik rolü oynayacak, inovasyon, ar-ge ve teknolojik yeniliklerin uygulanması alanında yetkin mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
2016-2017 akademik yılından itibaren Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı ile birlikte, bu alanda uzmanlaşmış bireyleri sektöre kazandırmak ve bilimsel çalışmalara katkı vermek hedeflenmiştir.

Kazanılan Derece

Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda Denizcilik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğretim üyeleri ders vermektedir.

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bölümümüzdeki aşağıdaki laboratuvarlardan faydalanabilmektedir:
Termodinamik ve Soğutma-İklimlendirme Laboratuarları
Elektroteknoloji Laboratuarı
Dizel Makine Laboratuarı
Gemi Makineleri Laboratuarı
Hidrolik-Pnömatik Laboratuarı
Makina Dairesi Simülatörü Laboratuarı
Köprüstü Seyir ve Modelleme Simülatörü Laboratuarı
Çok Fonsiyonlu Simulasyon Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü Laboratuarı
Elekronik Seyir Sistemleri Simülatörü Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri derecede uygulama becerisi kazanmalıdır.
2   Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını ileri düzeyde analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmalıdır.
3   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci ileri seviyede tasarlama becerisi kazanmalıdır.
4   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
5   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği problemlerini ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmalıdır.
6   İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmalıdır.
7   Etkin iletişim kurma becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
8   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği çözümlerinin; evrensel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazanmalıdır.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini ileri derecede kazanmalıdır.
10   Çağın sorunları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
11   Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları ileri düzeyde kullanma becerisi kazanmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Denizcilik Endüstrisinin farklı alanlarında ve ilgili kamu kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 DDD 6031 GEMI KURTARMA YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 2 MTE 5023 GEMI MAKINALARI SISTEM TEORISI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 MTE 5041 PROJE RISK YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 MTE 5015 GEMI MAKINELERININ İŞLETME VE OTOMASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 MTE 5039 DENIZ ULAŞTIRMA BILGI SISTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 MTE 5031 DENIZ ULAŞTIRMA MÜHENDISLIĞI YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 MTE 5037 GEMILERDE GÜÇ ÜRETIM SISTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 MTE 5033 DENIZ ULAŞTIRMA MÜHENDISLIĞINDE OPTIMIZASYON TEKNIKLERI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 MTE 5029 GEMILERDE ENERJI KAYNAKLARI VE VERIMLILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MTE 5005 GEMI PERFORMANSI VE YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MTE 5027 İLERI ÖLÇÜM TEKNIKLERI VE VERI ANALIZI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MTE 5025 GEMI MAKINELERI İŞLETME MÜHENDISLIĞINDE MALZEME BILIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 DDD 6003 DENIZ ULAŞTIRMASINDA SEYIR EMNIYETI TASARIMI VE PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 14 MTE 5019 DENIZ ÇEVRESI YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 15 IND 5027 SISTEM BENZETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MTE 5021 DENIZ ULAŞTIRMA MÜHENDISLIĞINDE SISTEM DINAMIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATIK ZORUNLU 3 0 0 9
Z 18 MTE 5042 ENERJI ULAŞTIRMASINDA ROTA OPTIMIZASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 MTE 5040 SÜRDÜRÜLEBILIR DENIZ ULAŞTIRMA SISTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 MTE 5038 TEHLIKELI MADDE OPERASYONLARI MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 MTE 5034 DENIZ ULAŞTIRMASI SISTEM TEKNOLOJILERINDE GELIŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 MTE 5030 DENIZCILIKTE ÇEVRESEL RISK DEĞERLENDIRMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 MTE 5028 MÜHENDISLIK SISTEMLERINDE GÜVENILIRLIK, KULLANILABILIRLIK VE BAKIM SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 MTE 5026 YENI NESIL GEMI SEVK SISTEMI DIZAYNI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 MTE 5024 DENIZ ULAŞTIRMA SISTEMLERI MÜHENDISLIĞINDE İNSAN FAKTÖRÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 MTE 5006 DENIZ ULAŞTIRMA MÜHENDISLIĞINDE RISK ANALIZI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 MTE 5022 ULAŞIM AKIM MODELLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 MTE 5018 DENIZ ULAŞTIRMA MÜHENDISLIĞI EKONOMISI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 MTE 5014 İÇTEN YANMALI MOTORLAR ANALIZI VE YENI TEKNOLOJILER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 MTE 5010 DENIZCILIKTE KALITE YÖNETIM SISTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 MTE 5032 GEMI MAKINELERI İŞLETME MÜHENDISLIĞINDE OPERASYONEL VERIMLILIK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 32 MTE 6099 DOKTORA TEZ TEZ 0 0 0 150
B 33 FBE 6666 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 34 MTE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 9
B 35 MTE 6094 DOKTORA SEMINER SEMİNER 0 3 0 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Güldem Cerit
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Bölüm Başkan Vekili
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir
Tel :+ 90 232 412 88 08
e-posta: güldem.cerit@deu.edu.tr