DERECE PROGRAMLARI

: Çeviribilim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün Çeviribilim Doktora programı, 2015 yılında açılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Yüksek Lisans programına 1999 yılında, Lisans programına 2005 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz 16 yılda kazandığı deneyimle birlikte önerilen Çeviribilim Doktora programı YÖK ün 18.06.2015 tarih 33909 sayılı yazısı ile açılmıştır.

Kazanılan Derece

Çeviribilim Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çeviribilim doktora programının amacı mezunlara akademik ortamda, kamu ve özel sektörde başarılı bir kariyer için çeviribilim alanında bilimsel kalitede araştırma yapmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Program, çeviri alanında kuramsal, tarihsel araştırmalara, bu alandaki güncel tartışmalara hakim, çeviribilimin alt bilim dallarındaki gelişmelerle ilgili bilgiye sahip ve kültürbilim, yazınbilim, dilbilim ve tarih gibi farklı disiplinlerle ilgili bilgiyi kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çeviribilim Doktora Programı geleceğin, alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve araştırmacılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Çeviribilim alanında yer alan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve birikimlerini ileri düzeyde kullanmak ve yeni bilgiler üretebilmek,
2   Çeviriyle ilgili çeşitli disiplinlerarası etkileşimleri kavramak; yazınsallık, yazın kuramları, dilbilim, dil felsefesi, dil sosyolojisi ve benzeri disiplinlerarası çalışmalarla ilgili temel kavramsal terimleri, bilgileri ve fikirleri bilimsel yöntemlerle çözümlemek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3   Çeviribilim alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve çeviriyle ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey beceri kazanabilmek,
4   Çeviribilim alanında güncel kuramsal tartışmaları ve yöntemleri takip etmek, çözümleme ve araştırmalarda bu kuram ve yöntemleri kullanabilmek ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek,
5   Çeviri ürünlerinin toplumsal sorumluluğunun farkında olmak ve bu sorumlulukla bilgi ve becerilerini kullanabilme gerektiği bilinci oluşturmak,
6   Kazandığı çeviri becerilerini iş hayatının gereklilikleri için de kullanabilmek. Teknoloji, hukuk, medya gibi farklı dalların olası farklı gereksinimlerinden haberdar olmak ve bu gereksinimleri karşılayacak ulusal stratejiler geliştirebilmek,
7   Alanında özümsediği bilgiyi ve uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunum yaparak veya ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayın yaparak kullanabilmek,
8   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak çeviri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek,
9   Çeviri alanındaki akademik ağları etkin olarak kullanarak çalışmalarını paylaşabilecek ve başka çalışmaları yorumlayabilecek ve eleştirecek yetiye sahip olmak,
10   Çeviri alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün Çeviribilim doktora programı mezunları kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. Doktora ve daha ileri düzeyde bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında veya çeşitli kurumların araştırma birimlerinde gerçekleştirebilirler. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya yardımcı doçent olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Çeviribilim doktora programı, toplam 24 kredi ve 240 AKTS?ye sahip derslerden oluşmaktadır. İlk ve ikinci yarıyıl kuramsal ve araştırma yöntemlerini ve çeviri uygulamaları, çeviri ve dilbilim, çeviri ve edimbilim, çeviribilim ve edebiyat ilişkisi ve çeviri tarihi alanlarına yönelik seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerden ilk iki yarıyıl 1?er adet zorunlu Türkçe ve 2?şer adet Seçmeli Alan Yönelimli derslerden ve 3.yarıyıl 1 adet Zorunlu Türkçe ve 1 adet seçmeli Alan Yönelimli ders olmak üzere toplam 8 ders almaları ve başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Takip eden yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler tez danışmanı atanmasıyla birlikte tez önerilerini teslim ederler. Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışmasıyla programa devam ederler. Doktora için öngörülen toplam süre 4 yıl olduğundan önerilen program da 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öngörülen sürelerin aşılması ve diğer olası durumlar için yönetmeliklerdeki koşul ve uygulamalar dikkate alınacaktır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEV 6001 KÜLTÜR AKTARIMI OLARAK ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 CEV 6003 BİLİŞSEL-BİÇEM ANLATIBİLİM VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 CEV 6005 ÇEVİRİ KURAMLARI VE ELEŞTİRİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 CEV 6007 METİN YAZARLIĞI VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 CEV 6009 AMERİKA?NIN GÜNEYİ KÜLTÜRÜNÜN YORUMLANMASI VE ÇEVİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 CEV 6011 EDİMBİLİM TEMELLİ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 CEV 6013 ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 CEV 6085 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI VE ÇEVİRİBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 CEV 6023 ÇEVİRİ KURAMLARI VE MESLEKİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 CEV 6025 SÖZCÜKBİLİM VE TERİMBİLİM ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 CEV 6031 YAZIN KURAMLARI VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 CEV 6033 ÇEVİRİBİLİM VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 CEV 6035 EDEBİYAT GELENEKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 CEV 6021 DİLBİLİM VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEV 6002 ÇEVİRİYE DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 CEV 6004 YAZILDIKLARI DÖNEME, KÜLTÜRE, CİNSİYET ROLLERİNE ÖZGÜ METİNLER VE ÇEVİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 CEV 6006 CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 CEV 6008 TİYATRO ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 CEV 6010 ÇEVİRİ TARİHİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 CEV 6012 ÇEVİRİ VE MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 CEV 6014 AFRO-AMERİKAN EDEBİYATIN YORUMLANMASI VE ÇEVİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 CEV 6036 SÖMÜRGECİLİK SONRASI ÇALIŞMALAR VE ÇEVİRİBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 CEV 6022 ÇEVİRİ VE DİL KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 10 CEV 6024 ÇEVİRİYE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 11 CEV 6030 ÇEVİRİBİLİM VE DİSİPLİNLERARASILIK SEÇMELİ 3 0 0 10
B 12 CEV 6032 EDEBİYAT ÇEVİRİSİ : KURAM VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 10
B 13 CEV 6034 ÇEVİRİBİLİM ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 14 CEV 6020 EDİMBİLİM VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEV 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 CEV 6098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 CEV 6101 YAZINSAL ÇEVİRİ VE ELEŞTİRİ SEÇMELİ 3 0 0 16
G 5 CEV 6103 İLETİŞİM VE MEDYA ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 16
G 6 CEV 6105 ÇEVİRİBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 16
G 7 CEV 6107 BÜTÜNCE TEMELLİ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 16
G 8 CEV 6119 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE ÇEVİRİBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 16
G 9 CEV 6111 SÖYLEM VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 16
G 10 CEV 6113 BİLGİSAYARLI ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 16
G 11 CEV 6115 ÇEVİRİDE METİNLERARASILIK SEÇMELİ 3 0 0 16
G 12 CEV 6117 ÇEVİRİDE İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 16
G 13 CEV 6109 ÇEVİRİ VE ALIMLAMA ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 16
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEV 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEV 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEV 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEV 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEV 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (180 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. N. Sibel Güzel
Email: sibel.guzel@deu.edu.tr
Tel: +90 232 3018515

AKTS Koordinatörü:
Öğr. Gör. Alev Tison
Email: alev.balci@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8612