DERECE PROGRAMLARI

: Afet Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2014-2015 yılında Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı içerisinde eğitim vermeye başlayan Afet Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2015 yılında kurulan Afet Yönetimi Anabilim Dalı içerisinde Afet Yönetimi Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları olarak eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim dili Türkçe dir.
Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması alanında son yıllarda büyük değişiklikler olmuştur. Afet olaylarının sayısı ve şiddeti dünyamızı, Türkiye yi ve bölgemizi giderek artan oranda etkilemektedir. Sürekli değişim gösteren karmaşık teknolojiler, nüfus hareketleri ve kamu politikaları afet olgusundan etkilendiği gibi aynı zamanda etkilemiştir. Bu karşılıklı etkileşim, kamu ve özel sektör yönetim stratejilerinde acil durum planlaması ve müdahale yeteneklerinin programlanması gereğini ortaya çıkarmıştır.
Belirtilen karmaşık sorunlar ve ortaya çıkan toplumsal ve yönetsel ihtiyaçlar bağlamında, Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması konularının çok yönlü ve kapsamlı incelenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşların her zamankinden daha fazla niteliksel ve niceliksel olarak, acil durum ve afet konularıyla, başa çıkabilecek bilgili ve yetenekli yöneticilere ve uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu temel nedenlerle, Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması ile Yönetimi alanında uzmanlık bilgisine sahip ve ihtiyaç gösteren karmaşık talepleri karşılayabilecek, bugünün ve yarının yöneticileri ve personelinin, nitelikli gelişmesini sağlamak amacıyla Afet Yönetimi Programı tasarlanmıştır. Afet ve acil durum yönetimi ile afet tiplerine göre değişen ve farklılaşan kurallar, kavramlar ve çağdaş uygulamaların öğretilmesi önerilen bu programda hedeflenmektedir. Ayrıca bu Programla, merkez ve yerel yönetimlere de yol gösterici modeller geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Program, farklı disiplinlerden mezun olan ancak kendilerini Afet Yönetimi konusunda uzmanlaştırmak isteyen adayların, bu alandaki son dönem gelişmelere ve uygulamalara dayalı olarak bilgi edinme, değerlendirme, yorumlama ve strateji geliştirme ve uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu eğitim ile bölgede ve ülkede yetişmiş uzman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Afet Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Afet ve acil durum yönetimi ile afet tiplerine göre değişen ve farklılaşan kurallar, kavramlar ve çağdaş uygulamaların öğretilmesi bu programda hedeflenmektedir. Bu programla, merkez ve yerel yönetimlere de yol gösterici modeller geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kamu, özel ve sivil organizasyonlara ihtiyaçları olan risk-kriz analizi bilgisini vermeyi amaçlamaktadır. Program, farklı disiplinlerden mezun olan ancak kendilerini Afet Yönetimi konusunda uzmanlaştırmak isteyen adayların, bu alandaki son dönem gelişmelere ve uygulamalara dayalı olarak bilgi edinme, değerlendirme, yorumlama ve strateji geliştirme ve uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu eğitim ile bölgede ve ülkede yetişmiş uzman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Afet Yönetimi konusunda yönetici sorumluluğunun teorik dayanakları ile uygulamaları bütünleştirebilme, kuramsal ve pratik bilgi kazanabilme ve etik ilkelere uygun olarak kullanabilme
2   Farklı kurumlarda elde edilen bilgi ile bu konudaki yeni gelişmeler doğrultusunda bilgilerini tamamlayarak geliştirebilme ve derinleştirme; farklı ülke örnekleriyle karşılaştırmalı analiz ve sentez yapabilecek bilgiye ulaşabilme, model üretebilme
3   Uluslararası ve küresel ilişkiler ağında afet yönetimi sürecine ilişkin ve bağlantılı konularda, yönetici ve yöneticiye yardımcı rollerdeki personelin sorumluluklarını çözümleyebilme
4   Afet Yönetimi alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme
5   Türkiye de ve dünyadaki, farklı afet tiplerine göre geliştirilmiş modellerin geçerliliğini tespit etme ve sorgulayarak çözümleyebilme
6   Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın üretebilme
7   Afet yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümlenmesinde stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
8   Afet yönetiminin gerektirdiği sosyal ve teknik iletişim becerisine sahip olma
9   Afet yönetimine ilişkin bilgi birikimi ile yasal mevzuatı geliştirebilecek katkı getirebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Vali ve Kaymakam gibi mahalli mülki amirler ile yöneticiler ve destek personelin bu program aracılığıyla uzmanlaşmaları etkin bir şekilde sağlanabilecektir. Kamu yönetimi teşkilatlanması içinde kriz ve risk analiz uzmanları yetiştirilecektir. AFAD Başkanlığı gibi kurumlarda, Planlama ve Zarar Azaltma; Müdahale; İyileştirme; Yönetim; Strateji Geliştirme. ; Bilgi Sistemleri ve Haberleşme birimlerinin ihtiyacı olan konularda, merkezi ve taşra teşkilatında görev alabilecek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, için gerekli; afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon, kamu düzeni ve güvenliği ve göç yönetimi konularında görev alabilecek kapasitede uzman yetiştirilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Afet Yönetimi Doktora Programı boyunca öğrenciler toplamda 5 zorunlu (Uzmanlık ve Seminer dahil) ve 9 seçimlik ders almak durumundadır. Üç dönem içinde 23 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, afet yönetiminin tarihsel, ekonomik, hukuki, kurumsal, siyasal, mali, bölgesel, ticari, sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AFY 6067 ETKİN AFET YÖNETİMİ VE GÜNCEL OLAYLAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 AFY 6065 AFET MEVZUATI VE GÜNCEL DÜZENLEMELER ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 AFY 6069 ÖRGÜTLER, YÖNETİM, LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AFY 6071 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AFY 6079 AFETLERDE AKTÖRLERARASI DİYALOG SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 AFY 6075 AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 AFY 6077 AFETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 AFY 6073 AFET SÜRECİNDE KAMU HARCAMALARININ REFAH ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AFY 6020 AFETLERDE ACİL YARDIM YÖNETİMİ VE İLK YARDIM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 AFY 6004 AFET VE ACİL DURUMLARDA İLERİ ARAŞTIRMA VE ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 AFY 6006 AFETLERDE GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TERÖRİZMİ ENGELLEYİCİ İDARİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 AFY 6008 AFETLERDE SOSYAL POLİTİKALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 AFY 6012 AVRUPA BİRLİĞİ AFET YÖNETİM POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 AFY 6014 KENTSEL VE BÖLGESEL KALKINMADA AFETLER VE MÜCADELE YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 AFY 6016 VERİ KAZANIM SÜRECİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 AFY 6018 AFETLER İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 AFY 6002 AFET SONRASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 AFY 6010 AFETLERDE SOSYAL VE DAVRANIŞSAL SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AFY 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 AFY 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 AFY 6019 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARINDA ACİL DURUM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 AFY 6021 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 AFY 6023 AFET VE ACİL DURUMLARDA STRATEJİK KRİZ YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 AFY 6031 DENİZ ÇEVRESİ VE AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 AFY 6027 AFETLERDE KRİZ İLETİŞİM VE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 AFY 6029 HASTANE VE KURUM AFET PLANLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 AFY 6025 AFET YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AFY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AFY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AFY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AFY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AFY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN
Tel: +90 232 - 3010611
E-posta: zerrin.toprak@deu.edu.tr