DERECE PROGRAMLARI

: Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü altında Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı YÖK Başkanlığının 08/08/2011 tarih ve B.30.0EÖB-101.03.01-5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016 yılında onaylanmıştır. İlk defa 2016 Güz döneminde öğrenci alımına başlayacaktır.
Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, dağıtılmış süreç hesaplamaları, teknoloji trendleri, limitler, ekonomi, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, istatistik, karar alma teknikleri, ekonomik modül tasarımı gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır.
Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kaynakta veri yoktur

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), teknik ve davranışsal bilimleri birlikte kullanan ve herhangi bir sektörün farklı kademelerinde görev yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi bilişim teknolojileri yardımıyla, teknolojinin sağladığı her türlü olanaklarla ortaya koyan bir bilim dalıdır. Doğru karar vermek her kurumda çalışanın arzu ettiği ve yapması beklenen bir yönetim anlayışıdır. Bunun için en temel kriter konu ile ilgili her türlü ham veriyi elde edip bunun üzerine anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgilerin elde edilmesidir. YBS, her türlü güncel bilişim altyapısını donanım ve yazılım olanaklarını da kullanarak karar verme süreçlerini minimum hata ile oluşturma imkanı yaratan bir bilim dalı olmaktadır.
Ülkemizde tüm sektörlerde görev yapan her kademedeki yöneticilerin karar verirken ihtiyaç duyacağı bilgi gereksinimini karşılayacak bilişim sistemlerini kuran, işleten, bakım-onarımını sağlayan, güncelleyen personele ihtiyaç duymaktadır. İşletmeyi, yönetimi, karar vermeyi bilen bilişim tabanlı kişilerin ancak iyi bir sistem kuracağı ve yöneticilerin ihtiyacını karşılayacağı muhakkaktır.
Yukarıda belirtilen işleri yapacak bilişim personeli yetiştirmek bu programın amacı olmaktadır. Farklı Fakültelerin değişik bölümlerinde, özellikle İktisat, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Halkla İlişkileri, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Finans gibi bölümlerden mezun olan kişilerin bilgisayar temeli olması durumunda YBS konusunda yüksek lisans yaparak kendi konularında bilişim sistemlerini kullanarak kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlayabileceklerdir.
Türkiyede lisans düzeyinde öğrenci alan Fakülteye bağlı 10 tane ve Yüksekokula bağlı 6 tane Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin YBS alanında uzmanlaşmaları için lisansüstü seviyede eğitimlerine devam etmeleri ihtiyacı doğmaktadır. Gerek tez ve gerekse proje temelli yapılacak çalışmalar öğrencilerin YBS kullanarak kurumsal olarak ihtiyaç duyulan bir bilişim problemini çözmesi amaçlanmaktadır. 4 yıllık Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Denizcilik Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri ve Harp Okulu Mezunları bu anabilim dalına başvurabilirler.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde yüksek lisans öğrencilerinin her türlü YBS çalışması yapmalarına imkân sağlayacak iletişim altyapısı (fiber tabanlı), teknolojik makina parkı (sunucu ve güncel istemci bilgisayarlar) ve ihtiyaç duyulan yazılımlar (Mac, Windows, Unix ve Linux temelli) YBS ARGE Lab ve eğitim laboratuvarlarında hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri programında aynı bölümün farklı anabilim dallarından 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı (laboratuvar) 36 adet olup hafta içi her gün saat 9.00 ile 17.00 arası kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek kütüphane ve ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilmek.
2   YBS verilerini bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilmek.
3   Farklı disiplinlerin YBS tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek işlemeye hazır hale getirebilmek.
4   YBS problemlerinin çözümünde yazılım kullanabilmek, kullandığı yazılımın çözüm stratejisini tanımlayabilmek ve daha önce hiç kullanmadığı yazılımların çalışma prensiplerini kavrayarak amacı doğrultusunda kullanabilmek.
5   Karşılaştığı YBS problemlerini çözmek için mevcut bilgisinin yetersiz olduğu durumları fark edebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, bilgi edinmek için ana dilinde ve yabancı dildeki kaynaklara ulaşabilmek ve edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek problemin çözümünde kullanabilmek.
6   Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek ve projenin yürütülmesine katkı verebilmek.
7   Bir YBS probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
8   YBS ile doğrudan ve dolaylı ilişkili ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerini (TSE, DIN, EN, ISO) yorumlayarak kalite kültürü geliştirebilmek.
9   YBS konusunda her seviyede bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapabilmek, YBS uzmanı olan ve olmayanlar için problemleri ortaya koyan, çözüm yöntemi öneren ve önerdiği yöntemi tartışabilen içerikte bulguya dayalı bir rapor hazırlayabilmek.
10   Sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri bir proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilmek.
11   YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerinden bilgi çıkarılması, öneri getirme ve duyurma aşamalarında bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, Kamu sektöründe planlama, raporlama vb. departmanlarda Birim Yöneticiliği, Özel sektörde Bilgi İşlem Departmanı Yöneticiliği, Programcı, bilgi teknolojileri çözümleri üreten firmalarda Proje Uzmanı/Yöneticisi, Sistem Analisti/Tasarımcısı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Anabilim dalımızda dersler 3 dönemde verilmektedir. 2. dönemde; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri seçimlik dersi ile 3. dönemde; Proje Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Web Uygulamaları ve E-Ticaret olmak üzere öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri konusunda uygulama alanlarına hakim olabilecekleri seçimlik dersler verilmektedir. Derslerimizde ön koşul bulunmamaktadır. Programımızda staj zorunluluğu olmamakla birlikte öğrencilerin talepleri doğrultusunda bölümümüz bünyesinde yürütülen projelerde staj imkanı sağlanabilmektedir. Yüksek Lisans programımız farklı lisans derecelerine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin aynı temel bilgi ile eğitimlerine başlayabilmeleri için programımızda toplam 7 adet zorunlu ders bulunmaktadır. 3 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde proje yürütmek ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan programda uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 8001 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 SBE 8000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 8017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 YBS 8023 YAZILIM GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 YBS 8021 MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 YBS 8019 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 8002 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 8004 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 YBS 8010 MEKANSAL VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 YBS 8008 KARAR VERME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 YBS 8006 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 8099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 14
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 8011 WEB UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 YBS 8013 E-İŞ E-TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 YBS 8015 VERİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (76 AKTS) ve Dönem Projesi (14 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Vahap TECİM
Tel: 0 232 301 07 50
Fax: 0 232 420 10 25
e-posta: vahap.tecim@deu.edu.tr
web: http://deuzem.deu.edu.tr