DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde %100 İngilizce eğitim veren 4 yıllık Lojistik Yönetimi programı, lojistik sektörüne iyi yetişmiş mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Mezunları Lojistik sektöründe etkin olarak yer alabilecek ve uluslararası istihdam fırsatları bulabileceklerdir. Bölümde öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik ve sosyal sorumluluk niteliklerini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Tüm çalışanların katılımının sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ilkeleri izlenir.

Lojistik Yönetimi Programı örgün öğretim olarak Tınaztepe Yerleşkesinde yürütülmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Programın müfredatı; ana olarak Ulaştırma, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel İşletme, Matematik, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Hukuk gibi alanları kapsamaktadır. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) TM-1 Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Yabancı dili yeterli olmayanlar bir yıl süreli Hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

Kazanılan Derece

Lojistik Yönetimi, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma ile ilgili her alanda hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda hizmet verebilecek/araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, hızlı karar verebilme yeteneğine sahip, eleştirel düşünme yeteneği olan, küresel değişimlerin farkında, etik değerleri benimsemiş ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış lojistik yönetimi uzmanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Küresel ekonomi içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının rekabetçi üstünlük yönünü benimser.
2   Türkiye ekonomisi ve dış ticareti içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının önemini hem maliyet düşürücü hem de müşteri hizmet düzeyi arttırıcı yönü ile anlayarak içselleştirir.
3   Sosyal bilimler araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında uygulayabilme yetisine sahiptir.
4   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında modelleme, simülasyon, optimizasyon ve diğer deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.
5   Lojistik ve tedarik zinciri alanında sektördeki mevcut çalışma koşullarını kalite sistem standartları kapsamında daha üst noktalara taşıyarak ayrıcalık yaratır.
6   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma sektörünün içinde bulunduğu genel durumu, darboğazları, çevre etmenlerini de değerlendirerek sektöre yönelik olarak stratejiler belirler ve gerektiğinde bunları rapor haline dönüştürür.
7   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
8   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında çok disiplinli takım çalışmalarında inisiyatif alarak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerisi getirir.
9   Meslek standartlarının, etik sorumluluklarının ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirir.
10   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız kara verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade eder.
11   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler getirir.
12   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturarak, uygulama kontrol geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planında, 39 zorunlu ve 28 seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra 28 seçmeli dersten 10 seçmeli dersi almak zorunda olup, seçmeli derslerin 14 tanesi Güz yarıyılında, 14 tanesi de Bahar yarıyılında yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 190 / 50 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 1001 LOJİSTİĞE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 LGM 1003 İŞLETME VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 1005 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 LGM 1007 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 LGM 1009 İŞLETME MATEMATİĞİ I ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 LGM 1011 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 3
G 7 LGM 1013 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 1002 LOJİSTİK YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 LGM 1004 İŞLETME MATEMATİĞİ II ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 LGM 1006 MAKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 LGM 1008 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 LGM 1010 BÖLGESEL COĞRAFYA ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 LGM 1012 LOJİSTİK İŞ ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1003 TÜRK DİLİ ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1003 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 LGM 2001 YÖNETİM İLETİŞİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 LGM 2003 YÖNETİM VE İŞLETME İÇİN İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 LGM 2005 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 LGM 2007 PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 LGM 2009 ULAŞTIRMA VE TERMİNAL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 2002 DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 LGM 2004 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 LGM 2006 ÇOKLU TAŞIMA YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 LGM 2008 YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 LGM 2010 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 LGM 2012 ULUSLARARASI İKTİSAT İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 LGM 2100 STAJ STAJ 0 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 3001 DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 LGM 3003 TAŞIMA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 3005 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 LGM 3007 ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 3009 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 LGM 3011 HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 LGM 3013 YEŞİL VE TERSİNE LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 LGM 3015 DENİZ ULAŞTIRMASI LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 LGM 3017 MALZEME VE İKMAL YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 LGM 3019 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 3002 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TASARIMI ZORUNLU 3 0 0 7
B 2 LGM 3004 LOJİSTİKTE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LGM 3006 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIM VE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 LGM 3100 STAJ STAJ 0 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 3008 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 LGM 3012 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 LGM 3014 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 LGM 3016 GÜMRÜK MEVZUATI VE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 LGM 3018 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 LGM 3020 LOJİSTİK OPERASYONLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 4001 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 LGM 4003 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 4005 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE PROJE YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 4007 ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 LGM 4009 ŞEHİR LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 LGM 4011 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 LGM 4013 TEDARİK ZİNCİRİ AĞLARINDA KARAR VERME MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 LGM 4015 CHARTERİNG SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 LGM 4017 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 LGM 4019 LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 LGM 4021 SATIŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 4002 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 LGM 4004 TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LGM 4006 DİPLOMA PROJESİ ZORUNLU 3 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 4008 STRATEJİK YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 LGM 4010 ULUSLARARASI TİCARET VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 LGM 4012 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 LGM 4014 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 LGM 4016 DEĞİŞİM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 LGM 4018 ENERJİ LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 LGM 4020 E-LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 LGM 4022 ULUSLARARASI PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
(http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının
(http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=16707) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve/veya modulleri, stajın ve diploma başarıyla tamamlayan öğrencilere Lisans Derecesi verilir. Öğrenci, 4 yıllık eğitimini ve 240 AKTS kredisini tamamlamalı ve 4 üzerinden en az 2 kümülatif not ortalamasına sahip olmalı ve başarısız notu bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Okan TUNA
E-posta: otuna@deu.edu.tr
Tel: 0.232.301 88 06