DERECE PROGRAMLARI

: Translasyonel Onkoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Translasyonel Onkoloji Doktora programı 2016 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Translasyonel Onkoloji ve Temel Onkoloji yüksek lisansı yapmış olanlar ile Tıp Doktoru olup tıpta uzman ya da doktora yapan mezunlar, Translasyonel Onkoloji alanında Doktora yapma olanağına sahiptir.

Translasyonel onkoloji, kanserin tedavisi için yeni terapiler geliştiren temel laboratuvar araştırmalarından gelişen bir süreçtir ve kapsamı sürekli genişleyerek iç içe geçen disiplinler arası bir yapılanma gerektirir. Onkoloji alanında ülkemizde az sayıda planlanıp yürütülen klinik araştırmalar konusunda yetkin uzman hekimleri, Medikal, İlaç, Biyoteknoloji, Biyomedikal Sanayii ArGe Laboratuvarları, ArGe Enstitüleri ve Üniversitelerde görev alabilecek, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek, yeniliğe açık, sonuç odaklı çalışmalarda ekip çalışmasına uyumlu Doktoralı bilim insanı ve ArGe elemanı yetiştirmek ve tıbbi cihaz ve ilaç sektöründe ulusal gelişmeyi sağlayacak yetkin yönetici ve personeli yetiştirmek amacıyla programın açılması planlanmıştır.

Anabilim dalımızda Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Temel onkoloji, Biyoistatistik) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Patoloji, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Translasyonel Onkoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Translasyonel onkoloji, kanserin tedavisi için yeni terapiler geliştiren temel laboratuvar araştırmalarından gelişen bir süreçtir ve kapsamı sürekli genişleyerek iç içe geçen disiplinler arası bir yapılanma gerektirir.Yeni terapilerin gelişimine ek olarak kanserin henüz çözümlenmemiş temelleri de bu alanda yeni bir yaklaşımı zorlayan nedenlerdendir. Yeni bir tıp yaklaşımına ek olarak aynı zamanda terapi odaklı olması nedeniyle biyomedikal araştırmaların da hızla gelişen önemli bir alanıdır.PROGRAMIN AMACI: Onkoloji alanında ülkemizde az sayıda planlanıp yürütülen klinik araştırmalar konusunda yetkin uzman hekimleri, Medikal, İlaç, Biyoteknoloji, Biyomedikal Sanayii ArGe Laboratuvarları, ArGe Enstitüleri ve Üniversitelerde Görev alabilecek, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek, yeniliğe açık, sonuç odaklı çalışmalarda ekip çalışmasına uyumlu Doktoralı bilim insanı ve ArGe elemanı yetiştirmek ve tıbbi cihaz ve ilaç sektöründe ulusal gelişmeyi sağlayacak yetkin yönetici ve personeli yetiştirmek olacaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Translasyonel Onkoloji ile ilgili temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir
2   Bilim eğitimi hakkında, ilgi alanı doğrultusunda, temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir.
3   Translasyonel Onkoloji ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı temel araştırma tekniklere ilişkin bilgilere ( Temel Laboratuvar Cihaz ve Yöntemleri, Temel Moleküler Biyolojik Yöntemlerin İlkeleri, İn vitro Araştırma Yöntemleri, Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri, Klinik Araştırma Yöntemleri, Moleküler Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri, İn Silico Araştırma Yöntemlerinin İlkeleri) sahiptir
4   Translasyonel Onkoloji ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı ileri tekniklere (ilaç teknolojileri, kanser teknolojileri) ilişkin bilgilere sahiptir.
5   Bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebilmelidir. Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine hakim olmalıdır.
6   Translasyonel Onkoloji hakkındaki bilgiyi farklı yönlerden ele alarak sentezleyebilmeli ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir.
7   Translasyonel Onkoloji ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve yönetebilme bilgisine sahip olmalıdır. Translasyonel Onkoloji ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve yönetebilme bilgisine sahip olmalıdır.
8   Akademik ve bilimsel iletişim becerilerine sahip olmalıdır (Akademik ve profesyonel çevrelerde bilgisini aktarabilmelidir: Yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilmeli, yurt içi/yurt dışı makale yazabilmeli, sunum hazırlayabilmeli, bilgisini aktarabilmeli , temel eğitim becerilerine sahip olmalıdır. , Grup içinde uyumlu çalışabilmeli, ortak projelerde çalışabilmeli ve sorumlu olabilmeli)
9   Translasyonel onkoloji alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapabilmelidir.
10   Temel laboratuvar tekniklerini (Ölçüm ve Saptama Teknikleri, Örnek Hazırlama Teknikleri, Moleküler Biyolojik Teknikler, Hücre Kültürü ve Deney Hayvanları ile çalışabilme, Biyoistatistik ve Biyoinformatik Teknikler) uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
11   Translasyonel onkoloji alanında ve tez konusuna göre gereken ileri teknikleri İlaç teknolojileri, kanser teknolojileri, vb) uygulayabilir olmalıdır.
12   Lisansüstü eğitime yönelik akademik ve felsefi bilgiler hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRO 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 TRO 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 TRO 6400 SEMINER ZORUNLU 0 3 0 3
G 4 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 5 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
G 8 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 TRO 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
G 12 TRO 6005 KANSER TEKNOLOJILERI VE İLAÇ GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
G 13 TRO 6003 TRANSLASYONEL CERRAHI VE LOKOREGIONAL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 1 0 0 6
G 14 TRO 6001 TÜMÖR MIKROÇEVRESI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 15 ONK 6065 KANSER EPIDEMIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 16 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 17 FAR 6057 KLINIK FARMAKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 8
G 18 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 19 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
G 20 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 23 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 24 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 25 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 26 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 27 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 TRO 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 30 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 32 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 33 TRO 6004 KANSEROMIKLER SEÇMELİ 1 0 0 6
B 34 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 35 TRO 6008 TRANSLASYONEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 15
B 36 TRO 6002 KANSER TEDAVISINDE TRANSLASYONEL YAKLAŞIM SEÇMELİ 1 0 0 6
B 37 TRO 6007 TRANSLASYONEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 15
B 38 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 39 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 40 ONK 6066 TRANSLASYONEL ONKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 41 TRO 6006 TRANSLASYONEL VE KLINIK ONKOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 15
B 42 ONK 6064 KANSER BIYOLOJISI VE GENETIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 43 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 45 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 46 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur Olgun
e-mail: nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801