DERECE PROGRAMLARI

: Psikoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uygulama odaklı bir öğretim programına sahip doktora programının amacı öğrencilerin ileri düzeyde uzmanlaşmış bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine, güncel literatür bilgi ve bulgularını takip ederek bilgi üretebilmelerine ve bunları ilgili kişi/kurumlara etkin biçimde aktarıp uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programı % 30 İngilizcedir; bilimsel araştırma ve yönteme ilişkin zorunlu ve psikolojinin alt alanlarına özel seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Psikoloji Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Programı)

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT / PEARSON PTE / Goethe-Zertifikat / TestDaF / DELF & DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Psikoloji Doktora Programı psikolojinin farklı alt alanlarından hem kuramsal hem uygulamalı bilgi birikimine ve becerilerine sahip, gerektiğinde yeni durum ve koşullara bilgi ve becerilerini uyarlayabilen, ulusal/uluslararası düzeyde bilgi ve bulguya ulaşma konusunda farklı araçları kullanarak özümseyebilecek, alanındaki çeşitli konulara bilimsel araştırma yöntemlerini uyarlayarak tartışabilen ve özgün bilgi üretebilen, ürettiği veya edindiği bilgi ve beceriyi etkin biçimde ilgili kişi ve gruplara aktarabilen, mesleki sorumluluğunun farkında ve etik hassasiyete sahip doktoralı psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programı, bilimsel araştırma-yöntem ve istatistiğe yönelik zorunlu dersler ve psikoloji bilimindeki alt alanlara özel seçmeli derslerden oluşmaktadır. Doktora programında verilen uygulamalı dersler için gerekli donanıma ve koşullara sahip bir Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Psikoloji alanına özgü tarihsel ve güncel kavram, kuram ve yöntemlerle ilgili üretilen ileri düzey bilgiye sahiptir ve bunların uygulama alanındaki yansımalarını öngörebilir
2   Psikolojik olguları ve durumları, belirli kuramsal yaklaşımları kullanarak açıklayıp yorumlayabilir, bu yorumları bilimsel yönteme uygun görgül araştırma bulguları ile destekleyebilir.
3   Psikoloji alanındaki hem bilimsel yaklaşımları ve literatür bulgularını hem de güncel yorum ve uygulamaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular, alanındaki eksiklikleri gerekçeleriyle tespit eder ve gereksinimler doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunur.
4   Psikoloji alanındaki bilgi ve bulguları, ilgili diğer disiplinler ile ilişkilendirerek psikoloji bilimi ile etkileşimi sağlayabilir ve bu yönde önerilerde bulunabilir.
5   Psikoloji alanına yenilik getirecek bir yaklaşımla özgün araştırma soruları üreterek nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde bir araştırma tasarlayıp, veri toplayabilir ve sonuçları irdeleyerek ulusal ve uluslar arası bağlamda bilim dünyasına ve mesleki alana katkıda bulunabilir.
6   Psikoloji alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerini, karşılaşabileceği durumlara uyarlayabilir ve uygulayabilir, gerektiğinde yeni bir yaklaşım ile formülize ederek müdahale programları veya projeler geliştirebilir.
7   Psikoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları mevzuat, mesleki etik ilkeleri ve sosyal sorumluluklar çerçevesinde uygular ve ulusal ve uluslar arası düzeyde meslektaşlar, ilgili uzman, kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurar.
8   Kişisel ve mesleki gelişimine önem verir, yaşam boyu gelişim ilkesi ile güncel bilgi ve bulguları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak takip eder ve bunları hem kuramsal hem de uygulama anlamında mesleki alanına uyarlar.
9   Psikoloji alanında edindiği bilgi ve birikimi, bireylere ve/veya bir gruba, hedef kitlenin niteliklerine göre uyarlayarak açıklamalarda bulunabilir, uygun yöntem ve araçlarla bunları aktarabilir.
10   Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek ilgili konularda gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile farklı düzeylerde çalışmalar yürütebilir ve elde ettiği bulguları, bilimsel ve mesleki ortamlarda paylaşmak üzere sunabilir ve/veya yayınlar üretebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, sahibi olan kişinin akademik kariyerine üniversitelerde öğretim üyesi olarak devam etme olasılığının önünü açar. Akademik alanların dışında bu doktora programı ile kazanılan derece, çok çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.) ve özel kurumlarda (psikoterapi ve danışmanlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, vb.) yetkin bir psikolog olarak uygulamalı çalışmalar yapabilme olanağı sağlamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Psikoloji Bölümü Doktora programı öğretim planında öğrencilere zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlamaları zorunludur. Takip eden yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin, ayrıca bir tez projesini de başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. - Psikoloji doktora programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere her dönem için en az 30 ECTS olacak şekilde ders almak zorundadır. Öğrencilerin 1. Yarıyıl 1 zorunlu 2 seçmeli, 2. Yarıyıl 1 zorunlu 2 seçmeli ve 3. Yarıyıl seminer ve uzmanlık alanı derslerine ek olarak 1 zorunlu 2 seçmeli ders seçmesi beklenmektedir. - Psikoloji doktora programı altında diploma ekinde de belirtilen üç alt alan bulunmaktadır: 1. Klinik psikoloji, 2. Sosyal psikoloji, 3. Deneysel/bilişsel psikoloji. Aşağıdaki koşullar sağlandığında öğrencilere, Psikoloji doktora diploması ile birlikte alan yönelimi belgesi ek olarak verilecektir. Koşullar: a. Öğrenciler istatistik, araştırma yöntemleri ve bilim felsefesi ve etiği ile ilgili 3 zorunlu ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadır. Zorunlu dersler, I., II. ve II Yarıyıldaki PSİ 6001, 6002 ve SBE 6001 kodlu derslerdir. b. Öğrencilerin yukarıda söz edilen klinik, sosyal ve deneysel/bilişsel psikoloji alt alanına özel toplamda en az 6 ders seçmeleri ve derslerini başarıyla tamamlamaları gereklidir. - Klinik psikolojisi alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 6003, PSİ 6005, PSİ 6007, PSİ 6009, PSİ 6011, PSİ 6021, II. Yarıyıl PSİ 6004, PSİ 6006, PSİ 6008, PSİ 6010, PSİ 6012, PSİ 6014, PSİ 6016, PSİ 6028, PSİ 6032 ve III. Yarıyıl PSİ 6023, PSİ 6025, PSİ 6033 kodlu derslerden oluşmaktadır. - Sosyal psikoloji alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 6015, PSİ 6021, PSİ 6035 ve PSİ6034, II. Yarıyıl PSİ 6016, PSİ 6018, PSİ 6020, PSİ 6022, PSİ 6028, PSİ 6030, PSİ 6032 ve III. Yarıyıl ise PSİ 6027, PSİ 6031, PSİ 6033 kodlu derslerden oluşmaktadır. - Deneysel/bilişsel psikoloji alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 6017, PSİ 6019, II. Yarıyıl PSİ 6022, PSİ 6024, PSİ 6026, PSİ 6032 ve III. Yarıyıl PSİ 6029, PSİ 6033 kodlu derslerden oluşmaktadır. c. Öğrencilerin seminer, uzmanlık alan ve tez çalışmasını derslerini tamamlamalarının yanı sıra, tez konusu olarak (b) koşulunda tanımlanan üç alt alandan ilgili olan alanda tez çalışması yapması gerekmektedir. Tez konusunun ilgili alt alana ait olduğu tez önerisi ve tez sonlandırma jürisi onayı ile kesinleşir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6001 PSİKOLOJİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYISAL YÖNTEMLER* ZORUNLU 3 0 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 PSİ 6003 İLERİ KLİNİK DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 PSİ 6005 PSİKOPATOLOJİ VE PSKOTERAPİ UYGULAMALARI I* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 PSİ 6007 KLİNİK PSİKOLOJİDE ETİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 PSİ 6009 DUYGULAR VE PSİKOPATOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 PSİ 6011 PSİKOPATOLOJİ VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 PSİ 6034 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ TEORİSİ VE UYGULAMASI* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 PSİ 6015 GRUPLARASI ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 PSİ 6019 ÖĞRENME: DAVRANIŞIN DENEYSEL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 PSİ 6021 KÜLTÜREL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 PSİ 6035 BENLİK VE BELLEK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 PSİ 6017 PSİKOLOJİDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENEY DÜZENLEME SEÇMELİ 3 0 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6002 PSİKOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI NİCELİKSEL YÖNTEMLER II* ZORUNLU 3 0 0 12
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 PSİ 6004 GÜNCEL PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 PSİ 6032 PSİKOLOJİDE UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE SÜPERVİZYON I SEÇMELİ 3 0 0 9
B 4 PSİ 6008 PSİKOPATOLOJİDE BİYOLOJİK TEDAVİLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 5 PSİ 6010 SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 PSİ 6012 BİLİŞSEL İŞLEV DEĞERLENDİRMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 7 PSİ 6014 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 PSİ 6016 AİLE İÇİ UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 9 PSİ 6018 TUTUM VE TUTUM DEĞİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 10 PSİ 6020 SOSYAL PSİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 11 PSİ 6022 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 12 PSİ 6024 ÖĞRENME VE BİLİŞİN EVRİMSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 13 PSİ 6026 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİDE İLERİ ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 14 PSİ 6028 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 15 PSİ 6030 KİŞİLER ARASI SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 16 PSİ 6006 PSİKOPATOLOJİ VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 9
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 PSİ 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 PSİ 6041 AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PSİ 6043 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PSİ 6051 PSİKOLOJİDE UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE SÜPERVİZYON II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PSİ 6045 ENDÜSTRİ/ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PSİ 6049 TUTUMLAR VE İKNANIN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 PSİ 6047 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE ENSTRÜMENTASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS den oluşur. Öğrencilerin seminer ve uzmanlık alanı derslerine ek olarak toplamda 3 zorunlu ve 6 seçmeli ders olmak üzere 9 ders almaları gerekmektedir. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Tel: 0232 301 8637
e-posta: abbas.turnuklu@deu.edu.tr