DERECE PROGRAMLARI

: Medikal Fizik Doktora Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Medikal Fizik AD SBE enstitüsü bünyesinde 2006 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp ve Radyoloji anabilim dallarıyla birlikte Fen Fakültesi Fizik bölümü öğretim üyeleri yer almaktadır. Medikal Fizik Doktora programı öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Programın temel hedefi, Medikal fizik alanında etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesidir. Doktora derecesi, dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlık dönemini kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak, öğrencinin uzmanlaşacağı alana uygun, disiplinler arası seçmeli dersler bulunmaktadır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Medikal Fizik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, tanı ve tedavi cihazlarının temel çalışma prensiplerini bilmek, karmaşık yöntemlerin ve gereçlerin geliştirilmesi ve kullanılmasını, tanı ve tedavi cihazlarının optimizasyon, kalite kontrol ve kalite güvenliğini, hasta dozimetrisi ve ışınlama ile ilgili radyasyondan korunma konularında bilgi ve becerilere ve medikal fizik konularında araştırma yapabilme bilgi ve yeteneğini edindirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Tanı ve tedavi amacı ile kullanılan cihazların çalışma ilkelerini konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
2   Tanısal görüntülemede kullanılan cihazların kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
3   Radyasyon onkolojisinde kullanılan tedavi ve tedavi planlama cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
4   Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplaması hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
5   Manuel veya bilgisayar destekli radyoterapi planlaması hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
6   Tanı ve tedavide kullanılan aygıt ve gereçleri tasarlama, yapma ve geliştirme
7   Nitelik güvencesi ve radyasyon güvenliğini sağlama
8   Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımını yapma ve niteliğinin geliştirilmesi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
9   Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan fizikçi, araştırma görevlileri, tekniker/teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarına eğitim verme
10   Radyasyon etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanları ve halkı bilgilendirme
11   Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları bilme
12   Araştırma alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama
13   Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme
14   Etik kuralları gözeterek bilimsel araştırma verilerini kaydetme, analiz etme, değerlendirme, yorumlama
15   Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma, diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olma
16   Anadilde ve yabancı dilde sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olma
17   Mesleki güncel konuları izleme
18   Araştırmaları yayın yaparak medikal fizik alanında literatüre yenilik katma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDF 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 MDF 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 MDF 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 MDF 6025 RADYOTERAPIDE NITELIK TEMINI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 9 MDF 6023 GAMA SPEKTROSKOPISI SEÇMELİ 4 0 0 12
G 10 MDF 6019 İLERI EKSTERNAL RADYOTERAPI TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 MDF 6017 NÜKLEER TIPTA YENILIKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 MDF 6015 NÜKLEER TIPTA TEDAVI VE DOZIMETRIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 13 MDF 6013 İLERI NÜKLEER TIP TEKNIKLERI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 MDF 6011 İLERI MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 4 4 0 18
G 15 MDF 6009 MEDIKAL FIZIKTE SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 6
G 16 MDF 6007 ANATOMI VE FIZYOLOJI SEÇMELİ 3 2 0 8
G 17 MDF 6005 TIBBI GÖRÜNTÜLEME FIZIĞI SEÇMELİ 4 2 0 10
G 18 MDF 6001 RADYASYON FIZIĞI SEÇMELİ 4 0 0 8
G 19 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 20 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 22 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 24 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 MDF 6008 MEDIKAL FIZIKTE MATEMATIKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 8
B 27 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 MDF 6010 İLERI GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 MDF 6020 İLERI BRAKITERAPI TEKNIKLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 30 MDF 6006 NÜKLEER TIP FIZIĞI SEÇMELİ 4 2 0 10
B 31 MDF 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 32 MDF 6004 RADYOTERAPI FIZIĞI SEÇMELİ 4 2 0 10
B 33 MDF 6002 RADYASYONDAN KORUNMA VE RADYASYON GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 34 MDF 6018 RADYASYON ONKOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 35 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 36 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 38 MDF 6016 MEDIKAL FIZIKTE RADYOFARMASI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 MDF 6024 FOTON VE ELEKTRON DOZIMETRISI SEÇMELİ 3 2 0 8
B 40 MDF 6014 RADYOBIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 41 MDF 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 42 MDF 6012 TANISAL İNCELEMELERDE DOZIMETRIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 45 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 46 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 MDF 6022 RADYOTERAPI UYGULAMALARI SEÇMELİ 0 16 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve
Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak
DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Ayşe Nur DEMİRAL
e-mail:ayse.demiral@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124210