DERECE PROGRAMLARI

: Kalite Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı kurulduğunda, anabilim dalına ait Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz yüksek lisans programları disiplinler arası programlar olarak açılmışlardır. 2010-2011 öğretim yılında Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının adı, kalite konusunda daha geniş ve güncel bir yapıya kavuşturularak sırasıyla Kalite Yönetimi-Tezli ve Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değişmiştir. Hem hizmet hem de üretim sektöründe kalite planlaması, kontrolü ve iyileştirme çalışmalarında etkin olarak rol alabilecek uzman personel yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaç edinen programların eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Kalite Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kalite Yönetimi programının amacı, üretim ve hizmet kuruluşlarında, kalitenin kuruluşun stratejisi haline getirerek uluslar arası kalite yönetimi sistemlerinin kurulması, devamlılığının sağlanması, iyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanılacak teknikleri bilen, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip yönetici adayları yanında, kalite felsefesini benimseyen, kalite konusunda dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunma potansiyeli olan bilim uzmanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Kalite, kalite yönetim sistemleri ve kalite/verimlilik iyileştirme ile ilgili kavramları bilir ve bu kavramları hayata geçirmek için gerekli yöntemlerle ilgili bilgilere sahiptir.
2   Kalitenin kuruluşların stratejisinin bir parçası haline ve böylece kalite yönetim sistemlerinin yerleşik hale getirilmesi için gerekli bilgilere sahiptir.
3   Kalite felsefesini benimser ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmek için gerekli bilgi ve motivasyona sahiptir.
4   Kalite yönetimi içerisinde yönetim, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin senkronize ve etkileşimli olarak nasıl birlikte kullanılacağını bilir.
5   Kalite yönetim sistemlerinin başarısının ölçülmesinde önem taşıyan kalite maliyetleri sistemlerini kurulması, işletilmesi ve analiz sonuçlarından yapılandırılan verilerin yönetim kararlarında kullanımı hakkında bilgi sahibidir.
6   Analitik düşünme ve kalite ile ilgili olaylara sistematik yaklaşma becerilerine sahiptir.
7   İş süreçlerinin performansını, gerekli yönetsel ve istatistik teknikleri ve problem çözme yaklaşımlarını kullanarak etkin bir şekilde arttırma becerisine sahiptir.
8   Kalite yönetimi ile ilgili konularda takım üyelerine bilgileri sunma becerisine sahiptir.
9   Kalite yönetimi ve kalite iyileştirme ile ilgili projelerde, takım üyelerini yönetebilme yetkinliğine sahiptir.
10   Kalite konusunda literatürü ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilir ve katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
11   Kalite konusundaki teorik bilgileri desteklemek amacı ile, stratejik planlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve iyileştirmeler üzerinde tartışma ve analizler gerçekleştirerek, uygulamalarda takım yöneticisi veya üyesi olarak sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Kalite Yönetimi-Tezsiz yüksek lisans programında ilk iki dönem tüm dersler zorunlu olup, 3 dönemde gerçekleştirilen ve seçimlik olan derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde proje yürütmek ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Teorik derslerden oluşan programın derslerinde Kalite Yönetimi alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olabilme ve Kalite Yönetimi alanına ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma ilkelerini uygulamaya koyabilme önemlidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 8000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 UKY 8001 OLASILIK VE İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 UKY 8009 STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 2 0 0 6
G 4 UKY 8007 KALİTE EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 UKY 8003 KALİTE YÖNETİMİ VE FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UKY 8002 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 UKY 8004 YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 UKY 8010 HİZMET KALİTESİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 UKY 8008  SÜREÇ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 5 UKY 8006 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UKY 8099 DÖNEM PROJESİECT ZORUNLU 0 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UKY 8005 LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 2 UKY 8011 GÜVENİLİRLİK VE TASARIM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 UKY 8013 ÖLÇÜM VE KALİBRASYON SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 UKY 8015 İSTATİSTİKSEL DÜŞÜNCE VE ALTI SİGMA SEÇMELİ 2 0 0 5
G 5 UKY 8025 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 UKY 8019 KALİTE TETKİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 UKY 8021 VERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 8 UKY 8023 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 UKY 8017  DENEY TASARIMI VE TAGUCHİ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Uzaktan Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Onur Özveri
Tel: 0232 3018857
Faks: 0232 4530266
E-posta: onur.ozveri@deu.edu.tr