DERECE PROGRAMLARI

: Felsefe Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı 2014 yılında kurulmuştur. Felsefe Doktora Programı yüksek lisans eğitiminde kazanılan yetkinlikleri uzmanlık seviyesine çıkarabilmek adına çeşitli felsefi teoriler hakkında bilgilerini geliştirebilecek ve derinleştirebilecek; akademik alanda, kamu sektöründe ve özel sektörde başarılı bir kariyere sahip olabilmek için felsefe alanında yüksek kalitede bilimsel araştırma yapabilecek bilgi ve becerileri ortaya koyabilecek; ileri düzeyde bilgi ve birikimleriyle güncel gelişmeleri takip edebilecek ve seçecekleri alanlarda tartışmalara katkı yapabilecek; ulusal ve uluslararası kitlelere çalışmalarını hem yazılı hem sözlü olarak ifade edebilecek şekilde ileri düzeyde felsefi kuramları ve yöntemleri uygulayabilecek araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Programı)

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı programında farklı disiplinlerden 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2 yıl süren tezsiz yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar Laboratuvarı nda 40 (kırk) bilgisayar ve bölüm öğretim elemanlarının kullanmaları amacıyla 8 (sekiz) adet bilgisayar Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Temel Program Kazanımları

1   Felsefenin farklı disiplinlerinin birbirlerinden hangi kriterlere ve kavramlara göre ayrıldığını kavrar, bununla ilgili soru ve sorunları tanımlar.
2   Felsefenin gelişiminin çeşitli dönemlerinde ortaya konulmuş olan kuramların felsefenin temel sorunları için ortaya koyduğu çözümleri karşılaştırmalı olarak irdeleyebilir.
3   Çeşitli filozoflarca ortaya konulmuş kuramların, felsefenin çeşitli alanlarda ortaya koyduğu sorunlarla ilişkisini kurar ve varılabilecek çözümleri karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
4   Felsefenin belli başlı sorunları için filozoflarca ortaya atılan farklı çözümlerin farkına varır ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
5   Felsefenin temel ve çağdaş sorunlarını, yine temel ve çağdaş filozoflarca bunlar için ortaya atılan çeşitli çözüm ve kuramları yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
6   Temel ve güncel felsefe sorularını ve bu sorulara dair ortaya konan teorileri yerel ve küresel problemleriyle ilişkili olarak değerlendirir.
7   Çeşitli felsefi sorunlar ve bunlara yönelik ortaya konulmuş mevcut çözümleri pratik ve kuramsal sorunlarla bağlantılar kurarak tartışır.
8   Pratik ve kuramsal felsefi sorunlar temelinde ortaya konulmuş yeni felsefi problemlerden yola çıkarak yeni kuramlar üretir.
9   Felsefe tarihinden farklı felsefi yaklaşımlar arasındaki bağlantıları ve farklılıkları açığa çıkarmak yoluyla mevcut felsefi sorunlara yeni çözümler geliştirir.
10   Ortaya koyduğu yeni felsefi problemlere yönelik bulduğu çözümleri yazılı ve sözlü olarak akademik bir yetkinliğin gerektirdiği ölçülerle başkalarına aktarabilir.
11   Felsefe tarihinden elde etmiş olduğu verileri yerel ve küresel bir ölçekte içinde bulunulan mevcut somut durumdan elde ettiği verilerle karşılaştırır.
12   Yerel ve küresel bir ölçekte içinde bulunulan durumun ardında bulunan felsefi problemleri ortaya koyarak, mevcut felsefi problemlere güncel verileri ekleyerek, çözüm yolları arar.
13   Yerel ve küresel düzlemde yaptığı analizler sonucu elde ettiği verilerin ışığında yeni felsefi problemleri kuramlaştırır.
14   Ortaya koymuş olduğu mevcut durumun sorunlarına felsefe tarihinden elde ettiği verilerden destek alan yeni çözümler içeren farklı tezler ortaya koyar.
15   Ortaya koymuş olduğu mevcut durumun felsefi sorunlarının aydınlatılmasına yönelik geliştirdiği çözümleri içeren kuramlarını yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, sahibi olan kişi için uzmanlığını Yardımcı Doçent ve Doçent pozisyonlarında sürdürebilme olasılığını sağlar. Bu alanların dışında bu doktora derecesiyle kazanılan uzmanlık, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, endüstri kuruluşlarında istihdam olanakları sağlamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalşmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe doktora programı öğretim planında öğrencilere toplam 150 AKTS?ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 78 AKTS karşılığı seçmeli dersleri, 12 AKTS karşılığı zorunlu dersleri ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca bir tez projesini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 6001 HERMENEUTİK GELENEK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 FEL 6003 ANLAM SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 FEL 6011 FELSEFİ ANTROPOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FEL 6007 HEİDEGGER SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 FEL 6009 BİLGİ FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 FEL 6005 ADAM SMİTH?TE FELSEFE VE AHLAK SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 6002 GADAMER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 FEL 6004 DİL VE TOPLUMSAL GERÇEKLİK SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 FEL 6012 HUKUK FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 FEL 6008 SANATTA MODERNİZM VE POSTMODERNİZM SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 FEL 6010 ETİK SORUNLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 FEL 6006 HEGEL?İN SİYASİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 FEL 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 FEL 6025 20. YÜZYILDA FELSEFE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FEL 6027 DİL VE ZİHİN SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 FEL 6035 TOPLUMSAL CİNSİYET VE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 FEL 6031 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 FEL 6033 KÜLTÜR, İDEOLOJİ VE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 FEL 6029 HEGEL'İN "MANTIK BİLİMİ"NİN TEMEL KAVRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTSden oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER
Tel: 0232 3018736
e-posta: kubilay.aysevener@deu.edu.tr