DERECE PROGRAMLARI

: Biyoteknoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyoteknoloji, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası bir Anabilim Dalıdır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulunun 22.06.2009 tarihli toplantısında Anabilim Dalının kurulması ve bu Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programının açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08.10.2009 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek Örgün öğretimde Tezli Yüksek Lisans programı olarak açılmasına karar verilmiştir. Biyoteknoloji doktora programı Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulunun 20.05.2013 tarihli toplantısında kabul edilerek Rektörülük Makamına arz edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.12.2013 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek doktora programının açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyoteknolojii Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEU Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında, aşağıda yer alan biyoteknoloji alanlarında belirtilen Bilim Dallarında uzmanlıkların kazanılması hedeflenmektedir. Bu alanlar ve bilim dalları , Mikrobiyal Biyoteknoloji (Antibiyotik Üretimi, Etanol Üretimi,) Enzim Biyoteknoloji (Alternatif Enzim Saflaştırma Prosesleri, Enzim Üretimi) , Çevre Biyoteknoloji (Reaktör Tasarımları, Hidrojen üretimi, Atık sulardan tuz giderimi) , Deniz Biyoteknoloji (Deniz Makroalglerinin Endüstriyel ve Tıbbi Uygulamaları), Hücre Kültürü ( Endemik Bitkiler ve Antikansorojen-Antiapoptotik Uygulamalar), Biyopolimerler (Polimerik Absorbanların Sentezi, Biyoteknolojik Uygulamaları) şeklinde olup kazandırılan uzmanlık bilim alanlarında akademik ve endüstriyel boyutta, uluslar arası düzeyde yeterlilikler kazandırılmasıyla halen Türkiye genelinde mevcut 8 Lisansüstü Biyoteknoloji Programından farklılıklar arz etmektedir.
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında yer alan öğrenciler, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki (Erasmus, yurt dışı burslar) farklı üniversitelerle işbirliği çalışmalarına katılabilmektedirler. İlgili kurumlardan öğrencilerimize yönelik son derece olumlu dönütler alınmaktadır.
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan interdisipliner Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında: Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD; Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ve Buca Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD öğretim üyeleri yer almakta ve alt yapı imkânlarından yararlanılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere sunulan araştırma alt yapı olanakları;
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü mevcut olanaklarından bazıları; UV- Vis. Spektrofotometre (thermo couple üniteli), elektroforez, inkübatör, flow kabin, mikoorganizma hücre parçalayıcı, blender, homojenizatör, otoklav, etüv, jel görüntüleme cihazı, faz-kontrast mikroskobu, liyofilizatör, deepfreze, kromatografi kolon sistemleri, western blot, su banyoları, soğutucular, karıştırıcılar, pH metre, iyonmetre, buz makinası, fermentör, saf su cihazı, santrifüjler, karbondioksit inkübatörü, lamine flow kabin, mikropleyt reader, floresans spektrofotometresi, FITR, atomik absorpsiyon, ultrasaf su cihazı, HPLC, preparatif HPLC vs.
Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü mevcut olanaklarından bazıları: HPLC (UV dedektörlü), Fotometre, UV- Vis. Spektrofotometre, Santrifüj, İnkübatör, Laminer Flow Hood, pH metre, Etüv, GC-TCD dedektörlü, GC-FID dedektörlü, TOC analizörü, Aktif çamur, yukarı akışlı biyoreaktörler, dönen delikli biyofilm reaktörü, iki adet fermentör, fuel cell sistemi, vs.
Buca Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü mevcut olanaklarından bazıları: HPLC (UV ve IR dedektörlü), UV- Vis. Spektrofotometre (thermo couple üniteli), ultra saf su sistemleri, voltametre, inkübatör, flow kabin, homojenizatör, otoklav, etüv, reaktör sistemleri, otamatik titratör, evaparatör, sabit güç kaynakları, deepfreze, kromatografi kolon sistemleridir.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Biyoteknolojinin; -Enzim Biyoteknolojisi, -Mikrobiyal Biyoteknoloji, -Çevre Biyoteknolojisi, -Deniz Biyoteknolojisi, -Biyomateryaller/Nanobiyoteknoloji, -Hücre Kültürü ve -Enzim/Mikrobiyal Sensörleri alanlarında akademik ve endüstriyel boyutta uluslar arası düzeyde yeterliliğe ve üretkenliğe sahiptir.
2   Kamu ve özel sektörde, Biyoteknoloji ile ilişkili tüm endüstriyel alanlarda ülkemizde mevcut sorunları göz önünde bulundurarak üretim, araştırma ve geliştirme; ulusal-uluslar arası düzeyde proje oluşturma, yönetme yeterliliğine sahiptir.
3   Biyoteknoloji alanındaki yeni konulara açıktır, bu alanda Ülkemizde yaşanan sorunlarının bilincinde olup stratejik çözümler üretebilir, istihdam yaratma amacıyla girişimci, geliştirici niteliklere sahiptir.
4   Biyoteknoloji alanındaki çalışmaların gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine yönelik yeterliliğe sahiptir.
5   Biyoteknolojide kullanılan temel yöntem ve tekniklere yönelik yeterli uzmanlığa sahip olup, biyoteknoloji proseslerinde sorumluluk üstlenebilir.
6   Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarda etik kurallara dayalı çevre ve canlı yaşam dengelerinin korunmasında bilinçlidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bu alanda uzmanlaşmış nitelikli insan potansiyeline olan gereksinimi de arttırmıştır. DEÜ., Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilere uluslar arası düzeyde kazandırılması hedeflenen bilim dalı uzmanlıklarıyla; endüstriyel, çevre ve enerji biyoteknolojilerinin yanı sıra sağlık alanındaki çalışmalarda da yer almaları hedeflenmektedir. Ülkemizde biyoteknoloji alanında uzman araştırmacı sayısındaki artışlar, AR-GE çalışmalarının, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyadaki biyoteknoloji tabanlı pazar payımızın artmasında önemli rol oynayacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYT 6098 UZMANLIK ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 BYT 6098 UZMANLIK ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYT 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 BYT 6098 UZMANLIK ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 ENV 5015 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ-I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 BYM 0503 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 BYT 6019 BİLİM VE TEKNOLOJİDE NANOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 BYT 6017 BİOBANKS SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 BYT 6015 BİTKİ STRESİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 BYT 6013 REKOMBİNANT TEKNİKLERİN BİYOTEKNOLOJİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 BYT 6011 DENİZ TOKSİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 BYT 6009 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNDE NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 10 BYT 6007 HÜCRE TEMELLİ BİYOSENSÖRLER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 11 BYT 6005 ENDÜSTRİYEL FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 BYT 6003 BİYOTEKNOLOJİDE KATI HAL FERMANTASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 BYT 6001 PRİMER METABOLİTLERİN ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 TKS 5029 NANO VE MİKRO KAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİNİN TEKSTİL UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 15 KIM 6047 BİYOANORGANİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 16 BYT 5017 İMMOBİLİZE AFFİNİTE LİGAND TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 17 BYT 5019 MİKROBİYAL EKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 BYT 5013 DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 BYT 5001 BİYOTEKNOLOJİDE AYIRMA İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 BYT 5011 İMMOBİLİZE SİSTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 BYT 5009 BİYOSENSÖRLER VE TEMEL İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 BYT 5007 ORGANİK MADDELERİN BİYODERGRASYON VE BİYOTRANSFORMASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 23 BYT 5005 BİYOLOJİK MOLEKÜLLERİN ANALİZİNDE HPLC SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 ENV 5021 BİYOÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 25 BYT 6018 BİYOYAKIT ÜRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 26 EEE 5076 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 BYT 6016 BİTKİ İKİNCİL METABOLİTLERİNİN BİYOTEKNOLOJİSİ VE FONKSİYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 ENV 5060 DENEYLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 29 BYT 5020 ANAEROBİK-AEROBİK ORTAMLARDA AYRIŞMA VE İNHİBİSYON KİNETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 30 BYT 6014 KÖK HÜCRELER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 BYT 5008 BİYOSENSÖRLERİN UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 32 BYT 5004 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 BYT 6012 NANOMATERYALLER VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 BYT 6010 BİYOSORPSİON;İZOTERMLERİ, KİNETİKLERİ VE TERMODİNAMİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 35 BYT 6008 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 36 BYT 5012 MİKROALG: BİYOTEKNOLOJİ VE MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 37 BYT 5002 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 38 BYT 5010 MİKROBİYAL HÜCRE İMMOBİLİZASYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 BYT 5006 BİYOKÜTLE DÖNÜŞÜMÜNDE ENZİMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 BYT 6006 BİYOETİK VE BİYOGÜVENLİK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 41 BYT 6004 LİGNOSELLÜLOZ BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 42 BYT 6002 PRODUCTİON OF SECONDARY METABOLİTES SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 43 ENV 5024 ATIKLARIN ARITIMINDA YENİ BİYOPROSESLER SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 44 BYM 0546 HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 ENV 5016 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ-II SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 46 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 47 BYT 5018 BİYONANOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Leman Tarhan (Biyoteknoloji ABD Bşk.)
Dokuz Eylul Universitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı
Tınaztepe, Izmir, 35160 E-mail: leman.tarhan@deu.edu.tr; http://kisi.deu.edu.tr/leman.tarhan/
Tel: 0 232 301 86 94