DERECE PROGRAMLARI

: Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı sanat ve tasarım dünyasından gelen talepler ışığında Dokuz Eylül Üniversitesinin sanat ve tasarımın projeksiyonunu yansıtmak amacıyla, halihazırda eğitim faaliyetlerini sürdüren altı anasanat dalının desteğiyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Dersler Resim, Heykel, Grafik, Tekstil, Geleneksel Türk Sanatları ve Fotoğraf bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından sanat ve tasarım öğrenci kaynağında yer alantüm adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturulmuş ve programlanmıştır. Aanasanat dalının ve anasanat dalında ders veren öğretim üyelerinin nihai amacı öğrencilerin sanat ve tasarım vizyonu ile kendilerini donatabilmeleri ve disiplinler arası etkileşimden doğacak sinerjiyi üretecekleri eserlere ve oluşturacakları literatüre yansıtabilmelerini sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın temel amacı sanat ve tasarım üretimlerinin incelenmesi, üretim koşulları ve olanaklarının tartışılması, biçim ve anlam ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve günümüzün kurumsallaşan sanat ortamında uluslararası ölçekte oluşan beklentiyi karşılayabilecek sanatçı ve tasarımcıların yetiştirilmesidir. Program, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlayan, sentezleyen bu alanda kendini donatmak isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktaracak ve dönemin beklentilerine uygun sorgulama ve uygulama ortamını sunacaktır. Uygulamalı çalışma olarak farklı sanat dallarının ve tasarım yaklaşımlarının bütünleştiği projeler üretmek amaçlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2   Tasarım ve plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
3   Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4   Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
5   Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
6   Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
7   Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
8   Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
9   Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
10   Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
11   Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
12   Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13   Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
14   Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunları ileri düzey profesyonel projelerde yer alarak sanat ve tasarım üzerine çalışmalar yürütebilir ve yönetebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 STA 6001 PROJE ATÖLYESİ: ALTERNATİF ARAYIŞLAR SEÇMELİ 2 2 0 9
G 3 STA 6059 OSMANLI MİNYATÜRÜNDEN BATI TARZI RESME GEÇİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 STA 6005 GİYİLEBİLİR SANAT SEÇMELİ 2 2 0 9
G 5 STA 6007 FORM, İÇERİK VE İŞLEV SEÇMELİ 2 2 0 9
G 6 STA 6009 TASARIMDA KÜLTÜREL İFADE SEÇMELİ 2 2 0 9
G 7 STA 6035 MİMARİ FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 2 0 9
G 8 STA 6037 KÜLTÜREL ORTAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 STA 6039 1960'LAR VE 1970'LERDE AVRUPA'DA VE AMERİKA'DA RADİKAL PROTESTOLAR VE UNDERGROUND BASIN SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 STA 6041 TASARIMDA GÖRSEL KÜLTÜR-MODA İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 STA 6043 KİMLİK POLİTİKALARI VE MEKANSAL AİDİYET SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 STA 6045 MANGA:KARŞI KÜLTÜR VE KÜLTÜREL DİRENİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 STA 6047 TEKSTİL SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 STA 6049 LİF SANATI UYGULAMALARINDA ELEŞTİRİ VE YORUM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 STA 6051 FOTOĞRAF VE İDEOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 STA 6053 TASARIM ELEŞTİRİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 STA 6055 GÖRSEL MEDYADA REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 STA 6057 MODA FOTOĞRAFI VE STİLİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 STA 6003 SÜREÇ KOMPOZİSYONU VE İNFOGRAFİK SEÇMELİ 2 2 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6002 PROJE ATÖLYESİ: KURGUSAL YÖNELİMLER SEÇMELİ 2 2 0 9
B 2 STA 6054 CİNSİYETÇİ SÖYLEM VE ELEŞTİREL OKUMA PRATİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 STA 6006 TEKSTİL STÜDYO SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 STA 6008 MODA STÜDYOSU SEÇMELİ 2 2 0 9
B 5 STA 6010 ÇAĞDAŞ BİÇİM, İŞLEV VE İÇERİK SEÇMELİ 2 2 0 9
B 6 STA 6012 TASARIMDA YARATICI BİR SİSTEM SİNEKTİK SEÇMELİ 2 2 0 9
B 7 STA 6032 KENT KÜLTÜRÜNDE GÖRSEL İFADELER SEÇMELİ 2 2 0 9
B 8 STA 6036 TASARIMDA KIŞKIRTICILIK, AKTİVİZM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 STA 6038 DİSNEY'İN HAYAL GÜCÜ VE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 STA 6040 EKO-TEKSTİLLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 STA 6042 SANAT VE PROPAGANDA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 STA 6044 SANAT ESERLERİNDE KONSERVASYON VE RESTORASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 STA 6046 DİJİTAL ÇAĞ BASILI İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 STA 6048 TASARIM ELEŞTİRİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 15 STA 6050 MOBİL MEDYA OKUMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 STA 6052 TASARIMDA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 STA 6004 MULTİMEDİA VE İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 9
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Sanatta Yeterlik Programı (üçüncü düzey) en az yedi bölüm dersi ile uzmanlık derslerinin başarılması ve tez çalışmasının tamamlanmasıyla sona erer. Öğrencilerin en az 21 yerel krediyle birlikte 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güldeste Sokak No: 4
Narlıdere İZMİR
Anasanat Dalı Başkanı:
Yrd. Doç. Tuğcan GÜLER
tugcan.guler@deu.edu.tr
(232) 412 91 68