DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarlarına alanına yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve ana amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Nitelikli insan gücünün daha ileri düzeyde ve akademik alanda bilimsel araştırma ve yayınlar yapma ve yönetim kadroları yetiştirme amacıyla Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı 2013-2014 öğretim yılında ilk öğrencilerini almış olup halen, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalının Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında 2005 yılından beri sürdürdüğü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi isimli yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalı Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile deniz ticaret filosu için yönetici yetiştiren alanında uzman bir okuldur. Anabilim dalı; liman operasyonları, çevre yönetimi ve denizcilikte verimlilik gibi konularda bilimsel tezler ve projeler hazırlanmasını sağlar. Aynı zamanda endüstriyle yakın ilişkiler içindedir ve endüstri için yöneticiler yetiştirir.
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programının amacı deniz ulaştırması temel ve yan alanlarında üst düzeyde araştırmalar tasarlayan ve gerçekleştiren, evrensel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, bilim etiği ilkelerine bağlı, buluşçu, yaratıcı ve yenilikçi bilim insanları yetiştirmektir.
DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalı Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2014 yılı itibari ile 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve köprüüstü Seyir Simülatörü, Çok Amaçlı Bilgisayar Laboratuvarı, Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü ve Bilgisayar Laboratuarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz Ulaştırma İşletmeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip ederek bilimsel çalışmaların analiz ve sentezini yapar, özgün bilimsel yöntem ve modellerin geliştirilmesinde de rol alır
2   Bilimsel etik ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
3   Multi-disipliner bir alan olan denizciliğin farklı bilimsel alanlarına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine imkan sağlar ve bu sayede farklı bakış açılarının ve kabul edilebilir yeni ve yenilikçi fikirlerin oluşmasına yardımcı olur.
4   Analitik, modelleme ve deneysel esaslı özgün araştırmaları tasarlar ve uygular; deniz ulaştırması açısından karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme, yorumlama, geliştirme, derinleştirebilme, uygulama ve özgün bilgi üretme becerisine sahiptir.
5   Deniz ulaştırmasında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
6   Denizcilik ile ilgili konularda güncel gelişmeleri yakından takip ederek yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, tasarlayabilir, uyarlayabilir ve uygulayabilir, bilgi ve becerilerini, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir.
7   Araştırma yöntemlerini deniz ulaştırması ve denizcilik işletmesi alanlarına uygulanmasında üst düzeyde becerilere sahiptir, paydaşlarını yönlendirmede etkin rol üstlenir ve bilgilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşarak, yayın yaparak denizcilik biliminin gelişmesine katkı sağlar.
8   Denizcilik ile ilgili yaşanan durumlar sonrası analiz / sentez yapabilme becerisi ve bilgisi gelişmiş, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve stratejik karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir, işlevsel etkileşime girer.
9   Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla takip eder, yorumlayabilir, tartışabilir, tartışmalarda özgün görüşlerini savunabilir ve geliştirme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir. İyi ve etkin iletişim kurabilir ve ilişkileri etkin biçimde yönetebilir, liderlik yapabilir
10   Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olması ve bunu sürdürebilmesine ilişkin sürece katkıda bulunur.
11   Denizcilikle ilgili etik, kurumsal, sosyal sorumluluk, sosyal adalet ve çevre bilinci değerlerine sahiptir. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
12   Deniz ulaştırması ile ilgili kalite yönetim sistemi uygulamaları, emniyetli yönetim teknikleri ve uygulamaları, emniyet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi konularında üst düzeyde bilimsel katkı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı mezunları gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı vb. kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi, kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can, mal ve çevre emniyeti, suyolları, kanalları ve geçitlerinin tasarlanması, planlaması ve yönetimi, Gemiadamları sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile ilgili işlemleri, lojistik hizmetleri, tehlikeli yük taşımacığı, Gemi filo yönetimi, Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü, Deniz ticaret hukuku konuları, Her türlü Deniz Sigorta, P&I, yük ve yük donanımları ile ilgili işlemler, Gemi ve kıyı tesislerinde kullanılan veya olması gereken emniyet ve güvenlik ekipmanları ile ilgili serbest deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmetleri ile kamu sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında ve devlet üniversitelerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 15 ders almak zorunda olup derslerin tamamı seçmelidir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler denizcilikte emniyet güvenlik ve çevre yönetimi alanındaki doktora düzeyinde bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6037 KÜRESEL DENİZ ULAŞTIRMASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DDD 6001 BİLİM FELSEFESİ VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DDD 6003 DENİZ ULAŞTIRMASINDA SEYİR EMNİYETİ TASARIMI VE PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DDD 6005 SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ ULAŞTIRMASI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DDD 6035 DENİZ ULAŞTIRMASI YÖNETİMİNDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DDD 6011 DENİZ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDE ERGONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DDD 6013 KÜRESEL DENİZ ULAŞTIRMASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DDD 6015 DENİZCİLİKTE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DDD 6009 DENİZCİLİKTE BULUŞÇULUK, YARATICILIK VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6002 LİMAN OPERASYONLARI PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DDD 6004 KARAR VERME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DDD 6006 TÜRK BOĞAZLAR BÖLGESİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DDD 6008 KÖPRÜÜSTÜ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DDD 6018 DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DDD 6012 DENİZ KAZALARI İNCELEMELERİ VE EMNİYET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DDD 6014 DENİZCİLİKTE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ EMNİYETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DDD 6016 DENİZ SİGORTA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 DDD 6010 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DENİZ ULAŞTIRMASI STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6198 UZMANLIK ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 DDD 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DDD 6017 GEMİ İŞLETMELERİNDE OPERASYONEL YÖNETİM VE ÖRGÜTLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 DDD 6019 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 DDD 6021 SİSTEM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 DDD 6023 TEKNİK SEYİR HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 DDD 6033 DENİZ ÇEVRESİ KİRLİLİĞİ VE MÜDAHALE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 DDD 6027 GEMİ DENETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 DDD 6029 GEMİ VE LİMAN LOJİSTİK YÖNETİMİ: SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 DDD 6031 GEMİ KURTARMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 DDD 6025 ULUSAL VE ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 TEZ ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6199 TEZ ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 TEZ ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 6199 TEZ ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 6199 TEZ ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (90 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hakkı Kişi
E-mail: hakki.kisi@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 32
veya
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Burak Köseoğlu
E-mail: burak.koseoglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 19