DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce İktisat Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İktisat Doktora programının amacı mezunlara akademi, kamu ve özel sektörde başarılı bir kariyer için iktisat alanında yüksek bilimsel kalitede araştırma yapmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Mezunlar, mikro ve makro iktisat kuramlarına ve bu alandaki güncel tartışmalara hakim, alan olarak seçtiği iktisat alt bilim dallarında güncel tartışmalara katkı yapacak ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip, nicel ve ekonometrik yöntemleri üst düzeyde kullanabilen, ve bu yöntemlerdeki ilerlemeleri takip edebilen, gerek üniversitelerde yer alarak iktisat bilimine katkı yapacak akademisyenler gerekse de kamu ile özel sektörde yüksek düzeyde kariyer sahibi olabilecek araştırmacılardır.
İktisat Doktora programı ileri seviye mikro ve makriktisat zorunlu derslerinin yanı sıra, ekonometri ve uygulamalı mikro ve makro iktisat zorunlu derslerini tamamlamayı gerektirmektedir. Zorunlu derslere ek olarak, mezunların uzmanlaşmalarına katkıda bulunan iktisat biliminin alt dalları olan politik iktisat, iktisat tarihi, makroiktisat, mikroiktisat, uluslararası iktisat, finansal iktisat, para teorisi, kalkınma iktisadı, endüstriyel iktisat ve uygulamalı ekonometri gibi alanlarda açılan ileri seviye seçimlik dersler arasından 4 tane seçimlik ders almaları öngörülmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngilizce İktisat Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Anabilim Dalı İngilizce İktisat Doktora Programında 12 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde programın uygulanması için gerekli düzeyde donatılmış (4 adet) seminer salonu, (2 adet), akıllı derslikler/teknolojik derslikler, (21 adet) derslik, (3 adet) bilgisayar laboratuvarı ve konferans salonu mevcuttur. Fakültemizdeki bilgisayar laboratuvarlarındaki, dinlenme salonlarındaki ve fakülte kütüphanesinde bulunan toplam 85 bilgisayar mesai günlerinde 08.30 22.00 arası lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açıktır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisat alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özümseme
2   Alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel bir gözle değerlendirebilme
3   Alanının gerektirdiği ileri araştırma yöntemlerini kullanabilme
4   Bilimsel ve etik değerlere sahip olarak bilimsel araştırma yapabilme
5   Alanında edindiği bilgiyle, aynı alandaki ve/veya farklı bir alandaki bilgilerini birleştirerek bağımsız olarak analiz yapabilme
6   Ulusal ve uluslararası iktisat yazınını izleyerek alanında katkı sağlayan araştırma yapabilme
7   Alanında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak, toplumun refahını arttıracak yönde iktisat politika önerileri geliştirebilme
8   Sorun çözme ve karar alma becerisine sahip olma
9   Mesleki sorumluluklarının bilincinde olma
10   Çalışmalarını Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı aktarabilme becerisine sahip olma

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Doktora programı mezunları gerek akademi, gerekse kamu ve özel sektörlerde başarılı bir kariyer için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır. Programdan mezun olarak İktisat Doktoru ünvanını almaya hak kazanan öğrenciler üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmekte, iktisat teorisi ve politikası ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar yapan kamu kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda görev alabilmekte ve özel sektör kuruluşlarında danışmanlıktan aktif yöneticiliğe kadar geniş bir yelpazede görevlerde bulunabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İngilizce İktisat Doktora Programında öğrenciler toplam 8 zorunlu, 3 seçimlik ders almak durumundadır. Toplam 12 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ECN 6057 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ECN 6037 MAKROEKONOMİ TEORİSİ I ZORUNLU 3 0 0 10
G 4 ECN 6031 MİKROEKONOMİ TEORİSİ I ZORUNLU 3 0 0 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 6006 İLERİ EKONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 10
B 2 ECN 6024 MAKROEKONOMİ TEORİSİ II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 ECN 6022 MİKROEKONOMİ TEORİSİ II ZORUNLU 3 0 0 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECN 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 2 ECN 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 ECN 6025 FİNANSAL EKONOMİDE KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ECN 6027 KAMU SEKTÖRÜ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ECN 6029 KURUMSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ECN 6033 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ECN 6039 İŞGÜCÜ PİYASASI EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 ECN 6041 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMADA KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 ECN 6055 İNOVASYON TEKNOLOJİ VE KÜRESELLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ECN 6026 EVRİMSEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ECN 6028 SAĞLIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ECN 6045 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON SEMİNERLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ECN 6047 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ECN 6051 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 ECN 6053 EKONOMİK SOSYOLOJİ OKUMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 ECN 6043 TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECN 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECN 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber ilgili dersler (84 AKTS) uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Saadet Kasman
E-posta: saadet.kasman@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 82 13