DERECE PROGRAMLARI

: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992-1993 yılında tezli yüksek lisans, 1996-1997 yılında tezli doktora eğitime başlayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde eğitim dili %100 oranında İngilizce dir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisanüstü programları çok disiplinli bir yapıya sahiptir ve kültür, edebiyat, tarih, felsefe, politika, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans programı, dil, edebiyat, kültür, tarih, felsefe, politika, ekonomi gibi pek çok disiplinden oluşan bir eğitim politikasını benimseyerek, Amerika ve Türkiye düzlemlerinde süregelen edebiyat, tarih, toplum ve kültür etütlerinde kapsamlı, karşılaştırmalı ve analitik düşünebilen, bu alanlardaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, toplumsal olguları inceleyebilen ve tartışabilen, günümüz kültür politikalarına yaklaşımlar oluşturabilen, yorumlayabilen ve eleştirebilen, kendine güvenen, özgür, yaratıcı, üretken, çağın ve toplumun değişen gereksinmelerine ayak uydurabilen, bilgi birikimlerini Türk kültürüne de aktararak ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Amerikan kültür, fikir ve değerlerine analitik bir yaklaşım geliştirmek.
2   Amerikan çalışmalarındaki çeşitli disiplinlerin önemini kavramak.
3   Irk, sınıf, din ve cinsiyetle ilgili konularda farkındalık yaratmak.
4   Amerikan edebiyatının başlıca eserlerine göre Amerikan edebiyat akımları ve ekolleri üzerine çeşitli çözümlemeler yapmak.
5   Amerikan kültürel düşüncesini şekillendiren başlıca konu ve sorunlarla ilişkili olarak Amerikan edebi tarihini değerlendirmek.
6   Amerika da veya Amerika dışında yer alan çeşitli kültürel coğrafyalar ve etnik topluluklara dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.
7   Amerikan edebiyatının başlıca eserleri ışığında farklı edebi yazım biçimlerini tanımlamak ve sınıflandırmak.
8   Başlıca eleştiri kuramlarına göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini değerlendirmek ve çözümlemek.
9   Farklı edebi türlere göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini değerlendirmek ve çözümlemek.
10   Araştırma becerilerinde ve akademik yazımda yetkin olmak.
11   Akademik sunumlarda İngilizceyi etkili kullanmak.
12   Eleştirel düşünme ve bağımsız karar verme becerileri geliştirmek.
13   Amerikan tarihini şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden olayların, dönemlerin ve bireylerin çözümlemelerine odaklanmak.
14   Amerikan tarihi, politikası ve kültürü üzerine yapılan çalışmalara disiplinler arası bir çerçeve oluşturmak.
15   Entelektüel merak ve yaşam boyu öğrenme davranışı geliştirmek.
16   Söylem ve metin çözümlemesinde yetkin olmak.
17   Yeni fikirlere açık olmak ve akademik ortamlarda işbirlikçi çalışmalara imkan veren toplumsal beceriler kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunların istihdam alanları gerek kamu gerekse özel sektörde dil, kültür, ekonomi ve siyaset ağırlıklıdır. Yabancı dil eğitimi, çeviri, bankacılık, turizm ve rehberlik, uluslararası ilişkiler, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, dış temsilcilikler, gazetecilik, medya başlıca çalışma alanlarıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programında öğrenciler toplam 2 zorunlu 5 seçimlik ders almak durumundadır. Havuz dersi ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Bütün zorunlu ve seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler Amerika Birleşik Devletleri?ni edebi, kültürel, toplumsal, tarihsel, bölgesel, kurumsal, siyasal ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AKE 6041 İLERİ DÜZEYDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 AKE 6001 AMERİKAN ÇALIŞMALARI YÖNTEMLERİ VE TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 AKE 6043 AMERİKAN TARİHİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AKE 6045 ÖNEMLİ AMERİKAN YAZARLARI VE EKOLLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AKE 6051 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 AKE 6049 DİL VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 AKE 6047 EDEBİYATTA AMERİKAN ŞEHİR YAŞANTISI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6006 EDEBİ ELEŞTİRİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 AKE 6008 ÖNEMLİ AMERİKAN YAZARLARI VE EKOLLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 AKE 6010 EKOFEMİNİZM SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 AKE 6032 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TARİH SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 AKE 6014 AMERİKAN DÜŞÜNCE YAPISI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 AKE 6028 İLERİ DÜZEYDE AMERİKAN ROMAN İNCELEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 AKE 6030 AMERİKAN ÇALIŞMALARI SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 AKE 6012 AMERİKAN GEZİ EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 2 AKE 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 AKE 6013 AMERİKAN EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 AKE 6015 KADIN SEYAHAT YAZARLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 AKE 6017 AMERİKAN EDEBİYATINDA DİN SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 AKE 6035 AMERİKAN EDEBİYATINDA AYDINLANMANIN DİYALEKTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 AKE 6021 EKOLOJİK ELEŞTİRİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 AKE 6023 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMAN SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 AKE 6019 İLERİ DÜZEYDEAMERİKAN ROMAN İNCELEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders ile ilgili sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri, o dersin Ders Tanıtım Formunda belirtilmiştir.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Yeşim Başarır
Tel: (232) 301 8514
E-posta: yesim.basarir@deu.edu.tr