DERECE PROGRAMLARI

: Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Laboratuvar Hayvanları Bilimi AD, DEÜ SBE Enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji) ve klinik dallara (Anestezi ve Reanimasyon) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Laboratuar Hayvanları Bilimi DR programı 2011 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi ders ve tezi de içeren 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu eksikleri gidermek için Türkiye de ilk kez 2004 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu yüksek lisans programı ilk mezununu 2008 yılında vermiştir. Yine bu alanda bir ilki gerçekleştirmek için bir doktora programını planlayarak bu alanda uzman ve akademik yol haritası çizecek bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda yetişen Laboratuvar Hayvanları Bilimi mensupları önümüzdeki yıllarda ülkemizin bu bilim dalındaki gelişmelerini sağlayacak ve bu bilim dalını şekillendireceklerdir.
Alanın disiplinler arası tabiatına uygun olarak gerek Enstitümüzde gerekse Tıp Fakültemizde yetişmiş insan gücü ve yetkin laboratuar ortamı bulunmaktadır. Vermeyi amaçladığımız Laboratuar Hayvanları Bilimi doktora eğitimiyle laboratuar hayvanları bilimi alanında önemli bilgi ve beceri ile donanmış ülkemizin ihtiyacı olan, araştırmalarda yer alabilecek yetişmiş insan gücünün oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır.
Laboratuvar Hayvanları Bilimi eğitim programlarının yaygınlaşmasıyla ülkemizin uzun vadede bilimsel araştırma düzeyinin artması ve kendi biyoteknolojimizi geliştirebilir duruma gelmemiz öngörülmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   PÇ 1. Laboratuvar Hayvanları Biliminde akademik bilim insanı özelliklerini kavrayabilmiş olmak,
2   PÇ 2. Laboratuvar Hayvanları Bilimi uzmanlığının bilinçli, dikkatli, özverili, sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kavrayabilmiş olmak,
3   PÇ 3. Mesleki etik bilincine sahip olmak,
4   PÇ 4. Bu program kapsamında ileri bilgi ve becerileri, ileri teknikleri uygulama becerisi edinmiş olmak,
5   PÇ 5. Bu alanda güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları yorumlayabilmek,
6   PÇ 6. Edindiği yeni bilgileri analiz edip değerlendirerek mevcut bilgileri ile harmanlayabilme ve özgün fikirler üretebilme özelliğini kazanmış olmak,
7   PÇ 7. Bu alanda özgün araştırma planlayabilmek, bağımsız olarak araştırma projelerini sürdürebilmek,
8   PÇ 8. Kendi alanında hakemli dergiler düzeyinde makale yazabilme becerisini kazanmış olmak,
9   PÇ 9. Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile ilgili fikirlerini anlaşılır biçimde ifade edebiliyor olmak
10   PÇ 10. Kendisini ve çevresini eleştirel gözle görebilme, değerlendirme özelliğini kazanmış olmak,
11   PÇ 11. Etkin iletişim kurma, sorunlara akılcı pratik çözümler bulma becerisini kazanmış olmak
12   PÇ 12. İyi laboratuvar uygulamalarını bir yaşam biçimi haline getirmiş olmak,

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yokturBu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LHB 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 LHB 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 LHB 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 LHB 6038 LABORATUVAR HAYVANLARINDA DAVRANIŞSAL SINIR BILIM ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 9 LHB 6036 BLOK 11 HAYVAN LABORATUVARLARINDA PLANLAMA VE DIZAYN SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 LHB 6035 BLOK 9 LABORATUVAR HAYVANLARINDA FARMAKOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 LHB 6034 BLOK 7 DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMALARINDA PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 LHB 6032 BLOK 3 LABORATUVAR HAYVANLARINDA BIOGÜVENLIK SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 LHB 6028 BLOK 4 LABORATUVAR HAYVAN HASTALIKLARI VE PATOLOJISI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 LHB 6026 BLOK 1 LABORATUVAR HAYVANLARININ MORFOLOJISI VE BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 15 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 19 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 23 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 24 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 27 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 LHB 6030 BLOK 8 LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CERRAHI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 29 LHB 6031 BLOK 10 DENEYSEL HAYVAN MODELLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 30 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 31 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 32 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 33 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 34 LHB 6029 BLOK 5 LABORATUVAR HAYVANLARINDA BARINDIRMA VE BESLENME SEÇMELİ 2 2 0 9
B 35 LHB 6033 BLOK 6 LABORATUVAR HAYVANLARI BILIMINDE YASAL DÜZENLEMELER VE ETIK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 1 0 0 3
B 36 LHB 6027 BLOK 2 LABORATUVAR HAYVANLARINDA YETIŞTIRME, GENETIK VE STANDARDIZASYON SEÇMELİ 2 2 0 9
B 37 LHB 6037 BLOK 12 LABORATUVAR HAYVANLARINDA RADYOLOJI VE NÜKLEER TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 40 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 41 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 LHB 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 43 LHB 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 44 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 45 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 46 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 47 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 48 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Osman Yılmaz
e-mail:osman.yilmaz@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4650