DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2010 yılında açılan Lojistik Yönetimi yüksek lisans programı, lojistik alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Lojistik alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, lojistik sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması tezsiz yüksek lisans programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2013 yılı itibari ile 2 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Lojistik, Liman Operasyonları, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkç.

Temel Program Kazanımları

1   Küresel ekonomi içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının rekabetçi üstünlük yönünü benimser.
2   Türkiye ekonomisi ve dış ticareti içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının önemini hem maliyet düşürücü hem de müşteri hizmet düzeyi arttırıcı yönü ile anlayarak içselleştirir.
3   Sosyal bilimler araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında uygulayabilme yetisine sahiptir.
4   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında modelleme, simülasyon, optimizasyon ve diğer deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.
5   Lojistik ve tedarik zinciri alanında sektördeki mevcut çalışma koşullarını kalite sistem standartları kapsamında daha üst noktalara taşıyarak ayrıcalık yaratır.
6   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma sektörünün içinde bulunduğu genel durumu, darboğazları, çevre etmenlerini de değerlendirerek sektöre yönelik olarak stratejiler belirler ve gerektiğinde bunları rapor haline dönüştürür.
7   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
8   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında çok disiplinli takım çalışmalarında inisiyatif alarak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerisi getirir.
9   Meslek standartlarının, etik sorumluluklarının ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirir.
10   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız kara verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade eder.
11   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler getirir.
12   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturarak, uygulama kontrol geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar temel olarak lojistik işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, depo işletmeleri, ithalat-ihracat işetmeler, gümrük komisyoncuları, gemi işletmeleri, gemi acentaları, gemi brokerleri, liman ve terminal işletmeciliği, deniz sigorta işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 4 zorunlu, 5 seçmeli ders almalıdırlar. üç dönem içinde toplamda 21 seçmeli ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5027 LOJİSTİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5005 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DLY 5007 LOJİSTİKTE TESİS SÜREÇ VE MALZEME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DLY 5009 LOJİSTİKTE DAĞITIM KANALI VE AĞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DLY 5011 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DLY 5013 TEDARİK VE SATINALMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DLY 5025 ENERJİ LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DLY 5017 LOJİSTİK HİZMETLERİ PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DLY 5019 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DLY 5021 DEMİRYOLU ULAŞTIRMA LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DLY 5023 LOJİSTİK İŞLETMELERİ İÇİN ÖRGÜT YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DLY 5015 LOİSTİK SİSTEMLERİNDE MALİYET ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5002 TAŞIMA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 DLY 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 DLY 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 4 DLY 5004 LOJİSTİK İŞLETMELERİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5006 ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DLY 5008 İŞLETME LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DLY 5010 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DLY 5012 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DLY 5024 DENİZYOLU ULAŞTIRMA LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DLY 5016 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DLY 5018 ŞEHİR LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DLY 5020 ULAŞTIRMA POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 DLY 5022 KARAYOLU ULAŞTIRMA LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 DLY 5014 GEMİ KİRALAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DLY 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DLY 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Güldem CERİT
E-posta: gcerit@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 01
Faks: 0 232 301 88 48