DERECE PROGRAMLARI

: Egzersiz Fizyolojisi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Egzersiz Fizyolojisi Doktora programında Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya) ve klinik dallara (Anestezi ve Rean.) ait öğretim üyeleri ders vermektedir. Egzersiz Fizyolojisi Doktora programı 2009 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Egzersiz Fizyolojisi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Egzersiz Fizyolojisi Doktora programının amacı; insanlarda akut ve kronik egzersiz yanıtları hakkında bilgiye sahip olma, performans değerlendirmesi hakkında bilgi ve beceriye sahip olma, egzersiz testlerini uygulama becerisine sahip olma, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve spor fizyolojisi alanında detaylı bilgi ve beceriye sahip olmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Egzersiz fizyolojisi Doktora alanıyla ilgili temel bilgilere sahiptir
2   Alanındaki yöntem ve teknikleri uygulayabilme, verileri analiz edip değerlendirebilme becerisine sahiptir
3   Egzersiz testlerini uygular
4   Egzersiz yanıtlarını tartışır
5   Ulusal ve uluslararası düzeyde alanıyla ilgili literatürü takip edebilme ve bu bilgileri kendi çalışmasına aktarabilme becerisine sahiptir
6   Alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
7   Alanıyla ilgili özgün çalışma yapabilme becerisine sahiptir
8   Disiplinler arası alanlarda çalışma becerisine sahiptir
9   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
10   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir
11   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir
12   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EFZ 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EFZ 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 EFZ 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 EFZ 6051 EKSTREM KOŞULLARDA EGZERSIZ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 EFZ 6046 EGZERSIZ VE OKSIDAN STRES SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 EFZ 6044 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL EGZERSIZ FIZYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 EFZ 6043 FIZIKSEL AKTIVITE VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 EFZ 6040 EGZERSIZ TESTLERI VE YORUMLANMASI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 13 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 17 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 18 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 20 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 21 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 24 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 25 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 26 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 EFZ 6048 SPORDA DOPING SEÇMELİ 1 0 0 3
B 28 EFZ 6047 EGZERSIZ VE BEYIN SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 30 EFZ 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 31 EFZ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 32 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 33 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 34 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 35 EFZ 5016 İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 36 EFZ 6045 EGZERSIZ BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 EFZ 6050 EGZERSIZIN FIZYOLOJIK TEMELLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 38 EFZ 6042 SPORCU SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 EFZ 6041 SPORDA DAYANIKLILIK SEÇMELİ 3 0 0 9
B 40 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 41 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 42 EFZ 6049 SPORDA BESLENME SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 EFZ 6039 İNSAN FIZYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 44 EFZ 6038 SPORDA GÜÇ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 45 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 46 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 47 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 48 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 49 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abdullah ARSLAN
e-mail:abdullah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124451