DERECE PROGRAMLARI

: Seramik ve Cam Tasarımı Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 1989 1990 Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı, bu dalda Öğretim yapan üniversitelerin lisansüstü programları ve ülkemizin koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Seramik ve Cam Tasarımı alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve becerileri içeren dersler, mevcuttur. İkinci yılında ise öğrencinin uzmanlık alanını oluşturacak olan tez çalışması yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Seramik ve Cam Tasarımı Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bir Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik mezunu olarak alanı ile ilgili üst düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yöntemi bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili sanatsal, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ve alanının gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve iletişime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir. Bu program endüstriyel ve sanatsal seramik alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yetkinliklerini geliştirebilme ve ifade edebilme imkânı sağlar. Aynı zamanda karşılaştırmalı bir sanat anlayışı için yol gösterir.
Bölümümüzde seramik şekillendirme, alçı şekillendirme, dekor, cam, restorasyon ve bilgisayar atölyeleri olmak üzere 8 atölye ve bir laboratuarın yanı sıra, diğer bölümlerle birlikte kullanılan ortak kullanılan derslik ve atölyeler mevcuttur. Binada bir merkez kütüphane vardır ve bina içinde kablosuz internetin yanı sıra, internet kütüphane ve bilgisayar atölyelerinde öğrencilerin kullanımına açıktır.
Bölüm LLP Erasmus kapsamında Öğrenci ve öğretim elmanı değişimi yapmaktadır. Bölümümüzün doğrudan anlaşma yaptığı Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Slovakya, FH Koblenz Univ. Of Applied Sciences / Almanya gibi okulların yanı sıra anlaşması enstitü olarak yapılmış olan yaklaşık 7 okulla da değişim içindedir. Verilen kontenjan dahilinde, sınavda başarılı olan 2 veya 3 öğrencimiz değişimden yaralanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Seramik alanında ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
2   Sahip olduğu ileri düzeyde bilgiler doğrultusunda uzmanlık alanlarını oluşturabilmek.
3   Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevede yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrayabilmek.
4   Alanına özgü akademik bilgi üretebilmek.
5   Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrayabilmek.
6   Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunabilmek.
7   Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi, yöntem ve teknikleri kullanarak üst düzeyde ürün ortaya koyabilmek.
8   Alanında sahip olduğu ileri düzeyde bilgiyi kullanarak deneysel ve yenilikçi çalışmalar yapabilmek ve bunları belgelendirebilmek.
9   Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlayabilmek.
10   Alanı ile ilgili yaptığı özgün sanatsal ve bilimsel çalışmaları sergilemek ve yayınlamak suretiyle toplumla paylaşabilmek.
11   Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapılar üretebilmek ya da yorumlayabilmek.
12   Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorumlayabilmek, çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
13   Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve/veya bilime katkı sağlayabilmek.
14   Görüşlerini alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarabilmek ve alanı ile ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu Sanatta Yeterlik derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için ve alanında uzmanlaşması için yeterlidir. Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu Seramik ve Cam sektöründe sanat ve endüstri alanında üretim ve tasarım pozisyonunda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar ileridüzey araştırmalara ya da sanatsal faaliyetlere katılabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 6035 ÇAĞLAR BOYUNCA SERAMİK BEZ.YÖNT.I ZORUNLU 2 4 0 10
G 2 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 SER 6045 TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SER.SNT.VE SNTÇI.I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 SER 6049 SERAMİK HAMMADDELERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 SER 6047 TASARLAMA METODLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 6034 ÇAĞLAR BOYUNCA SERAMİK BEZ.YÖNT.II ZORUNLU 2 4 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 SER 6046 TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SER.SNT.VE SNTÇ. II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SER 6050 SERAMİK HAMMADDELERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 SER 6048 TASARLAMA METODLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Sevim ÇİZER
Telefon: (232) 412 91 80 E-posta: sevim.cizer@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Temel Köseler
Telefon: (232) 412 91 83 E-posta: temel.koseler@deu.edu.tr