DERECE PROGRAMLARI

: Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1982 yılında Geleneksel Türk El Sanatları yapılanmasıyla lisans programına başlayan anasanat dalı, birkaç yıl içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak içeriğinde Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Çinicilik ve Eski Çini Onarımları ve Tezhip Sanatlarının bulunduğu lisansüstü eğitimine başlamıştır. 2002 yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdüren anasanat dalının adı Geleneksel Türk Sanatları olarak da değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği önemle öncülük eden bir eğitim programı hedeflenmiştir. Tez ve Uzmanlık Alanı dışında kalan tüm dersler seçmelidir. Öğrenciler seçecekleri dersler ile Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri , Çinicilik ve Eski Çini Onarımları ve Tezhip alanlarında uzmanlık alabilirler ve diploma eklerine yazdırabilirler.

Bölüm LLP Erasmus kapsamında Öğrenci ve öğretim elmanı değişimi yapmaktadır. Bölümümüzün doğrudan anlaşma yaptığı Macaristan Mohor Nagi Güzel Sanatlar Akademisi yle değişim içindedir.

Temel Program Kazanımları

1   Uzmanlaştığı alanda tasarım bilgisini kullanabilme ve aktarabilmek,
2   Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilmek ,
3   Geleneksel sanat ve güncel sanat anlayışında kültürel bilgi ve donanıma sahip olabilmek,
4   Alanıyla bağlantılı disiplinlere ait kuramsal ve uygulamalı konularda bilgi sahibi olabilmek
5   Uzmanlık alanıyla ilgili yayın yapabilme bilgisine sahip olmak
6   Alanıyla ilgili sanatsal ve kuramsal üretim sürecinde farklı yazılı ve görsel kaynaklara ulaşabilmek ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek
7   Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde görev alabilmek ve bu etkinlikleri düzenleyebilmek
8   Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
9   Uzmanlık alanıyla ilgili kazanımlarını bilimsel ve sanatsal toplantılarda etkin şekilde sunabilmek,
10   Alanıyla bağlantılı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine sahip olabilmek,
11   Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda tasarımlarının çevreyle uyumunu sağlayabilmek,
12   Tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözmek ve yeni öneriler getirmek
13   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürmek
14   Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayın yapmak,
15   Teknolojik yenilikleri takip ederek akademik çalışmalarında kullanmak,
16   Kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda etik değerlere saygılı bir biçimde müdahalelerde bulunmak,

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrencilerin çoğu devlet ya da vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 GES 6103 GELENEKSEL DOKUMALAR TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 3 GES 6167 GEL.TÜRK SANATLARINDA GÖRSEL ALGILAMA I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 GES 6107 CELİ YAZI TASARIMLARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 GES 6109 DÜĞÜMLÜ GELENEKSEL TEKSTİLLER I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 GES 6115 GÜNÜMÜZDE ÇİNİ TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 GES 6117 ESKİ ÇİNİ ÖRNEKLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 GES 6113 FARKLI UYGARLIKLARIN SERAMİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 9 GES 6119 TEZHİPLİ YAZMA ESERLERDE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 10 GES 6101 ÖZGÜN TEZHİP TASARIMLARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 11 GES 6123 MİNYATÜRDE MEKAN VE KOMPOZİSYON I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 12 GES 6127 TAPESTRY DOKUMA TASARIMI VE UYGULAMASI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 13 GES 6137 TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÜSLUPLAR I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 14 GES 6139 TARİHİ ÇİNİ VE SERAMİK ESERLERİN RESTİTÜSYONU I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 15 GES 6149 ANADOLU'DA GEL..SERAMİK ÜRETİM MERKEZLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 16 GES 6145 TÜRK-İSLAM SERAMİKLERİNİN ÇAĞDAŞ SERAMİK SAN.ETKİLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 17 GES 6151 TÜRK SANATI VE ALANA İLİŞKİN BELGELER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 GES 6153 TÜRK HALI SANATI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 GES 6155 TASARIM VE UYGULAMA I (MEKİKLİ DOKUMALAR) SEÇMELİ 2 2 0 8
G 20 GES 6157 TASARIM VE UYGULAMA I (KİRKİTLİ DOKUMALAR) SEÇMELİ 2 2 0 8
G 21 GES 6159 TASARIM VE UYGULAMA I (KUMAŞ BASKICILIĞI) SEÇMELİ 2 2 0 8
G 22 GES 6161 TASARIM VE UYGULAMA I (TEKTİL CONS-REST.) SEÇMELİ 2 2 0 8
G 23 GES 6163 YAZMA ESER ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 24 GES 6165 TÜRK HAT SANATINDA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 25 GES 6105 FARKLI KÜLTÜRLERDE GELENEKSEL TEKSTİL SANATLARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 6100 TEZHİPLİ YAZMA ESERLERDE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 GES 6166 TAPESTRY DOKUMA TASARIMI VE UYGULAMASI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 GES 6108 CELİ YAZI TASARIMLARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 GES 6114 FARKLI UYGARLIKLARIN SERAMİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 GES 6116 GÜNÜMÜZDE ÇİNİ TAS.II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 GES 6118 ESKİ ÇİNİ ÖRNEKLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 7 GES 6124 MİNYATÜRDE MEKAN VE KOMPOZİSYON II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 8 GES 6130 TASARIM VE UYGULAMA II (MEKİKLİ DOKUMALAR) SEÇMELİ 2 2 0 8
B 9 GES 6132 TASARIM VE UYGULAMA II (KİRKİTLİ DOKUMALAR) SEÇMELİ 2 2 0 8
B 10 GES 6134 TASARIM VE UYGULAMA II (KUMAŞ BASKICILIĞI) SEÇMELİ 2 2 0 8
B 11 GES 6136 TASARIM VE UYGULAMA II (TEKSTİL CONS.- REST.) SEÇMELİ 2 2 0 8
B 12 GES 6138 TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÜSLUPLAR II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 13 GES 6140 TARİHİ ÇİNİ VE SERAMİK ESERLERİN RESTİTÜSYONU II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 14 GES 6146 ANDOLUDA GEL.SERAMİK ÜRETİM MERKEZLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 15 GES 6150 TÜRK - İSLAM SERAMİKLERİNİN ÇAĞDAŞ SERAMİK SAN.ETKİLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 16 GES 6168 GELENEKSEL DOKUMALAR TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 17 GES 6154 FARKLI KÜLTÜRLERDE GELENEKSEL TEKSTİL SANATLARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 18 GES 6156 TÜRK SANATI VE ALANA İLİŞKİN BELGELER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 GES 6158 TÜRK HALI SANATI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 GES 6160 YAZMA ESER ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 21 GES 6162 TÜRK HAT SANATINDA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 22 GES 6164 GEL.TÜRK SANATLARINDA GÖRSEL ALGILAMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 23 GES 6170 DÜĞÜMLÜ GELENEKSEL TEKSTİLLER II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 24 GES 6102 ÖZGÜN TEZHİP TASARIMLARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dur.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Nuray AYHAN YILMAZ
Phone: (232) 412 92 71 E-posta: nuray.yilmaz@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörleri
Yrd. Doç. Gonca KARAVAR (AKTS)
Telefon: (232) 412 92 84 E-posta: gonca.karavar@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Serap IŞIKHAN (DE)
Telefon: (232) 412 92 72 E-posta: serap.isikhan@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Gül GÜNEY (Erasmus)
Telefon: (232) 412 92 76 E-posta: gul.guney@deu.edu.tr