DERECE PROGRAMLARI

: Çevre Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim dalları ile ilk olarak faaliyete geçmiştir. Daha sonra anabilim dalları birleşerek Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı çatısı altında toplanmıştır. 1984 yılına dek eğitim dili Türkçe iken, bu tarihten itibaren eğitim dili İngilizce olmuştur. Günümüze değin 284 lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır. Mezunların 53 tanesi Doktora, 231 tanesi Yüksek Lisans mezunudur. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında halen 71 Yüksek Lisans ve 11 Doktora öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Anabilim dalı öğretim kadrosu ise 12 profesör, dört doçent ve dört yardımcı doçentten oluşmaktadır. Yürütülen lisansüstü öğretim çalışmaları kapsamında hava kirliliği kontrolü, su ve atık su kirliliği kontrolü, katı atıkların yönetimi ile arıtma çamurlarının kontrolü ve yönetimi konularında birçok tez çalışması tamamlanmıştır.

Kazanılan Derece

Çevre Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bölümümüz 12 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 4 uzman, 19 araştırma görevlisi ve 3 teknisyenden oluşan ve her biri kendi konusunda özel bilgi birikimine sahip geniş bir kadro ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
a) Yüksek Lisans programı kapsamında bir zorunlu ve 35 seçmeli olmak üzere toplam 36 ders yer almaktadır. Ayrıca Matematik bölümünden alınan üç adet servis dersi de programda mevcuttur. Program derslerinin 13 tanesi genel mühendislik, istatistik ve modelleme konularında, 12 tanesi su ve atıksu arıtımı ve yüzeysel su modellemesi konusunda, üç tanesi hava kirliliği kontrolü ve modellemesi, üç tanesi toprak ve yer altı suları kirliliği kontrolü ve modellemesi, üç tanesi katı atık teknolojileri ve iki tanesi de artıma çamuru kontrolü ve yönetimi konusundadır. Yüksek Lisans programı derslerinin 15 tanesi Güz ve 21 tanesi Bahar yarıyıllarında açılmaktadır.
b) Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler öncelikle almaları gereken zorunlu AKTS kredilerini tamamlamaktadırlar. Birinci yarıyılın sonunda çalışma konularını belirleyen öğrenciler kendi belirledikleri danışman hocaları ile ikinci yarıyılda M.Sc. Seminar dersi kapsamında çalışmalarına başlarlar. Yüksek Lisans eğitimi süresi en az üç yarıyıl ve en fazla dört yarıyıl olup gerekli hallerde iki yarıyıl daha ek süre verilebilmektedir. Süre sonunda öğrencinin üç kişiden oluşan bilim kuruluna sunacağı tezin başarılı bulunması istenir.
Öğrencilerin tez çalışmaları büyük oranda, Anabilim dalı öğretim üyelerinin sorumluluğunda bulunan araştırma laboratuarlarında, bu laboratuarlarda bulunan ileri teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerden yararlanılarak yürütülür. Ayrıca gene öğrencilerin yararlanabileceği bir adet genel ön hazırlık laboratuarı ve bir adet te prototip sistemlerin çalıştırılmasına ayrılmış araştırma binası mevcuttur ve araştırmacıların hizmetindedir.
DEÜ, Lisansüstü tez çalışmalarını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çatısı altındaki Bilimsel Araştırma Projesi birimi tarafından temin edilen bütçeler ile desteklemekte olup birçok tez çalışmasının mali kaynağı bu birim tarafından karşılanmaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2   Çevre Mühendisliği alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere kapsamlı bilgi sahibidir.
3   Alanında en yeni bilgilere ulaşıp bunları kavrar, araştırma yapabilmek için gerekli becerilere ve üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
4   Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
5   Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.
6   Çalışmalarının çıktılarını yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7   Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri değerlendirir, bunları bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
8   Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
9   Uzmanlık alanında çalışanlarla daha geniş topluluklarda iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programından geçmiş yıllarda mezun olan 231 öğrenciden 119 öğrencinin(%52) iş bilgilerine ulaşılmıştır. Ulaşılabilen mezunların %90 gibi büyük bir oranı Çevre Mühendisliği alanında mesleki faaliyet yürütmektedir. Mesleki faaliyetlerin işyerlerine göre dağılımı ise şöyledir;
i) %34 lük bir kısım Üniversiteler, enstitüler veya diğer araştırma kuruluşlarında öğretim üye ve yardımcısı veya araştırmacı pozisyonunda çalışmaktadır
ii) Mezunların %43 ü özel sektörde çalışmaktadır. Özel sektör, fabrikalar ve işletmeler olabildiği gibi mühendislik firmaları ve çevre danışmanlık büroları da olabilmektedir.
iii) Mezunların %17 lik bir kısmı ise belediyeler, bakanlıklar gibi kamu kurumlarında çalışmaktadır.
iv) Serbest olarak çalışan bir mezun bulunmakta olup çalışmayan mezunların oranı %6 dır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. ENV 5001 Çevre Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olmayan öğrenciler için zorunludur. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapabilmek için Çevre Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans diplomasına veya yüksek lisans başka bir Anabilim Dalında yapılmış ise Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENV 5001 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ESASLARI ZORUNLU 4 0 0 8
G 2 ENV 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ENV 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENV 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 ENV 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENV 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENV 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENV 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENV 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENV 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 ENV 5003 SU ARITIM TEKNOLOJİSİ -I SEÇMELİ 3 1 0 7
Z 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 ENV 5059 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 4 ENV 6011 ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 5 ENV 5057 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ'NDE FİZİKSEL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 ENV 5055 YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 7 ENV 6009 YENİLİKÇİ KATI ATIK TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 ENV 6001 İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 9 ENV 5033 YERALTI SUYUNUN SAYISAL MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 10 ENV 5031 ATIKSULARIN ARITILMASI VE YENİDEN KULLANILMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 11 ENV 5025 ATIK GAZ KONTROLÜNDE TEMEL İŞLEMLER SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 12 ENV 5023 KİRLİLİK ÖNLEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 13 ENV 5021 BİYOÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 14 ENV 5017 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI-I SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 15 ENV 5015 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ-I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 ENV 5013 HAVA KİRLETİCİLERİN ÖLÇÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 17 ENV 5011 AZOT VE FOSFORUN BİYOLOJİK UZAKLAŞTIRILMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 18 ENV 5005 ALTYAPI SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 19 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 20 ENV 5028 ÇEVRESEL MODELLEME SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 21 ENV 5002 SU KİMYASI SEÇMELİ 3 0 1 9
Z 22 ENV 5044 KİRLETİCİLERİN YERALTINDAKİ AKIBETİ VE TAŞINIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 23 ENV 5032 ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 24 ENV 5056 NEHİRLERDE AKIM VE KİRLETİCİ TAŞINIMININ SAYISAL MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
Z 25 ENV 5034 DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 26 ENV 5026 ANAEROBİK ARITMA SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 27 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 28 ENV 5024 ATIKLARIN ARITIMINDA YENİ BİYOPROSESLER SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 29 ENV 5060 DENEYLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 30 ENV 5022 BİYOLOJİK ATIK ARITMA SİSTEMLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 31 ENV 6006 FİZİKSEL VE KİMYASAL ARITIM SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 32 ENV 5020 ÇEVRESEL VERİ DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 4 0 0 9
Z 33 ENV 5018 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI-II SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 34 ENV 6004 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 35 ENV 5016 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ-II SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 36 ENV 5062 KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 37 ENV 5042 TOPRAK KİRLENMESİ VE ARITIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 38 ENV 5012 SU KALİTESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 39 ENV 5040 ANAEROBİK PROSESLERİN TASARIMI VE MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 40 ENV 5008 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 41 ENV 5038 ÇAMUR İŞLEME VE BERTARAF SİSTEMLERİNİN TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 42 ENV 5004 SU ARITIM TEKNOLOJİSİ -II SEÇMELİ 3 1 0 9
Z 43 ENV 5036 İLERİ KATI ATIK TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 44 ENV 5030 AKTİF ÇAMUR PROSESİ İŞLETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Tolga Elbir
E-Posta : cevre@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 71 00
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İZMİR