DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı (Geographical Information Systems) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı disiplinlerarası bir anabilim dalıdır. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun 28.06.2002 tarihli toplantısında kurulması planlanan ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.03.2003 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında kurulmasına karar verilen anabilim dalında İngilizce tezsiz ve tezli yüksek lisans ile doktora programları yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programa İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ekonometri Bölümü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisliği Anabilim dalları destek vermekte olup toplam 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. Dersler Fen Bilimleri Enstitü binası içerisinde bulunan 20 kişilik Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Bu laboratuara ek olarak birimimizde ayrıca araştırma ve uygulama projelerinin gerçekleştirildiği CBS Ar-Ge laboratuarı da hizmet vermektedir.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Atıf indekslerini tarayarak CBS yi ilgilendiren bilimsel dergileri ve diğer disiplinlerin CBS nin uygulamaları konusunda makale yayınlayan bilimsel dergilerini listeleyebilmek ve bunları CBS nin alt alanlarına uygun olarak sınıflandırabilmek.
2   CBS problemlerinin çözümünde kullanılan yazılımlara eklenti geliştirebilmek.
3   CBS yi araç olarak kullanan disiplinlerin CBS ye ihtiyaç duyma gerekçelerini ana hatlarıyla tanımlayabilmek.
4   CBS de karşılaşılan sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmek için mevcut çalışmaları eleştirel düşünme yeteneği ile değerlendirebilmek ve stratejik karar verebilmek.
5   Makaleler, konferans bildirileri, araştırma projeleri vb. çalışmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek CBS problemlerinin çözümünde kullanılan yerleşik yöntemleri tanımlayabilmek ve özgün yöntemler geliştirerek disiplinlerarası çalışmalara katkı verebilmek.
6   Bir araştırma makalesinin tasarlanması, yazılması, hakem eleştirilerine cevap verilmesi aşamalarını uygulayabilmek.
7   CBS ile ilgili olan yada olmayan bir yöntemi CBS araçlarını kullanarak CBS den farklı bir alana uygulayarak özgün bir çalışma yapabilmek.
8   CBS de daha önce tartışılmamış bir konu üzerinde özgün bir soru geliştirerek çözüm yöntemi tasarlayabilmek.
9   Araştırma projelerinin veri toplama, düzenleme, analiz, yorumlama ve sunum aşamalarında aktif rol alabilmek, bağımsız olarak bu aşamaların her birini yürütebilmek yada yönetebilmek, gerektiğinde proje ekibine liderlik edebilmek.
10   Disiplinlerarası etkileşimle çözülmesi gereken problemlere CBS bakış açısıyla katkı verebilmek, diğer disiplinlerin taleplerini anlamaya yönelik diyalog geliştirebilmek.
11   Proje başvuruları, tez savunmaları, bilimsel konferanslar g,b, ortamlarda görüşlerini ifade edebilmek, bilimsel yöntemlerle tartışabilmek.
12   CBS ile ilgili bilimsel gelişmeleri, toplumun sosyal problemlerinin çözümüne uygulayabilmek.
13   Toplumu etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik her türlü gelişmeyi CBS ile ilişkilendirebilmek, yorumlayabilmek. Bilgi teknolojileri kullanarak yaşadığı toplumu CBS konusunda her seviyede yazılı ve sözlü bilgilendirebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, belediyeler, yatırımcı kamu kuruluşları ve özel sektörün ilgili birimlerinde sahip oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda istihdam olanağına sahiptirler. Belediyelerin imar ve harita ile ilgili birimleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kuruluşların il ve taşra teşkilatları mezunlarımızın ağırlıklı olarak çalıştığı kurumlara örnek olarak gösterilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) veya PLN 5005 (3 0 0) Applied Mathematics for Planners derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GIS 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 GIS 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GIS 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 GIS 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GIS 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GIS 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GIS 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GIS 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GIS 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CSE 5043 NESNE YÖNELİMLİ ANALİZ VE TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 PLN 5093 PLANCILAR İÇİN UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 5 GIS 5043 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 GIS 5037 UZAKTAN ALGILAMANIN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 7 GIS 6013 RADAR UZAKTAN ALGILAMA SEÇMELİ 1 2 0 8
Z 8 GIS 6011 SEMANTİK CBS SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 GIS 6007 MEKANSAL BİLGİ VE ULAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 GIS 6003 MEKANSAL VERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 GIS 6001 CBS TEORİLER, MODELLER VE KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 GIS 6005 KÜRESEL UYDU VE NAVİGASYON SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 GIS 5025 YERBİLİMLERİNDE CBS SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 14 GIS 5015 KENTSEL PLANLAMADA CBS SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 15 GIS 5035 CBS İLE FOTOGRAMETRİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 16 GIS 5031 SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 1 0 8
Z 17 GIS 5029 KAMU YÖNETİMİNDE CBS SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 18 GIS 5027 CBS İLE KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 19 GIS 5023 SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE CBS KULLANIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 20 GIS 5021 AĞ VE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 21 GIS 5019 BİLGİSAYAR SİMİLASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 22 GIS 5017 CBS KAPSAMINDA ÇEVRESEL SENARYOLAR VE MODELLEME SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 23 GIS 5013 UYDU OŞİNOGRAFİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 24 GIS 5009 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARIN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 25 GIS 5005 SAYISAL KARTOGRAFYA SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 26 GIS 5003 GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 27 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 28 GIS 6006 UYGULAMALI CBS MODELLEMESİ SEÇMELİ 0 3 0 8
Z 29 CSE 5032 YAPAY ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 GIS 5036 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE CBS SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 31 GIS 5040 CBS İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 32 GIS 6002 SAYISAL ARAZİ MODELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 33 GIS 6014 WEB TABANLI CBS TEKNOLOJİSİ VE HARİTALAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 GIS 6018 CBS ALGORİTMALARI VE VERİ YAPILARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 GIS 6004 MEKANSAL ANALİZ VE MODELLEME SEÇMELİ 2 1 0 8
Z 36 GIS 5034 CAD/CBS ENTEGRASYONU SEÇMELİ 2 1 0 7
Z 37 GIS 5032 CBS PROJE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 38 GIS 5044 CBS İLE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 39 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 40 GIS 5028 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 41 GIS 5042 MADENCİLİKTE CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 42 GIS 5026 CBS İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 43 GIS 6024 JEO-ONTOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 GIS 6022 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMİNERİ SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 45 GIS 5020 ÇEVRESEL ARAŞTIRMALAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 46 GIS 6016 CBS İLE ARAZİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 47 GIS 5018 CBS İLE ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 48 GIS 6010 MEKANSAL ZAMANSAL VERİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 GIS 5016 KENTSEL ALTYAPI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 50 GIS 5014 DENİZ BİYO-OPTİKLER VE OKYANUS UZAKTAN ALGILAMA SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 51 GIS 5038 UZAKTAN ALGILAMADA İLERİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 52 GIS 5012 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ VE ANİMASYON SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 53 GIS 5010 CBS YAZILIM UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 54 GIS 6026 MEKANSAL İSTATİSTİK VE CBS SEÇMELİ 2 1 0 8
Z 55 GIS 5008 MEKANSAL İSTATİSTİK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 56 GIS 6012 UZAKTAN ALGILAMA SEMİNERİ SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 57 GIS 5004 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 58 GIS 6008 CBS UYGULAMASI GELİŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 59 EEE 5066 İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 60 GIS 6020 İLERİ RASTER MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 GIS 5046 İLERİ CBS: MASAÜSTÜ HARİTALAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Okan Fıstıkoğlu
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
35160 Buca/İZMİR
Tel: +90 232 301 7026
E-mail: okan.fistikoglu@deu.edu.tr