DERECE PROGRAMLARI

: Mekatronik Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Programı disiplinlenarası bir program olarak 2009 yılında açılmıştır. Programa Makina Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Uçak Mühendisliği Bölümü gibi lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilmektedir. Programın disiplinlerarası doğası gereği, fakültenin farklı bölümlerinden veya yurtdışı üniversitelerden öğretim üyeleri ders ve seminerler verir ve gerekli uzmanlık alanı bilgilerini sağlarlar. Bölümün mezunları kontrol, otomasyon ve robotik içerikli firmalarda çalışmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Mekatronik Mühendisliğ Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın disiplinlerarası bir nitelikte olması sebebiyle Enstitünün çeşitli anabilim dallarından öğretim üyeleri ders verebilmekte, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri de uzmanlık alanlarına uygun olarak seminerler verebilmektedirler. Bunların dışında, anabilim dalının faaliyetleri çerçevesinde çeşitli firmaların vermiş olduğu seminerler ve eğitimler bulunmaktadır. Halen toplam onyedi öğretim üyesi ders vermektedir. Mekatronik Mühendisliği Programı sadece lisansüstü seviyesinde açılmaktadır. Bu program çerçevesinde farklı mühendislik alanlarında lisans derecesi almış öğrenciler disiplinler arası çalışma yapma olanağına sahip olmaktadırlar. Mekatronik Mühendisliği programında lisansüstü eğitim yapan öğrenciler Makina Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesindeki kontrol ve robotik laboratuvarlarını gerek ders içi uygulamalı çalışmalar için gerek ise tez çalışmalarının gerektirdiği uygulamalar için kullanabilmektedirler.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Mekatronik sistem tasarımı, analizi ve kontrolüne yönelik mühendislik bilgilerinin en ileri düzeye çıkarılması.
2   Mekanik, elektronik ve kontrol alanında deneysel çalışma yapma ve deney tasarlama becerisinin en ileri düzeye çıkarılması.
3   Mekatronik sistem tasarımında mekanik, elektronik ve yazılım disiplinlerinin entegrasyonunu sağlayabilme yeteneğinin üst seviyeye çıkarılması.
4   Mekatronik sistemlerde, kontrol sistemleri tasarım ve analizini bağımsız yapabilme becerisinin kazandırılması.
5   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin en ileri düzeye çıkarılması.
6   Mekanik analiz ve kontrol problemlerini bağımsız olarak tanımlama, formüle etme becerisinin en ileri düzeye çıkarılması.
7   Mekatronik sistemlerde elektriksel ve mekanik parametrelerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konularında becerilerin en ileri düzeye çıkarılması.
8   Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin topluma örnek olacak seviyede kazandırılması.
9   Etkin iletişim kurma becerisinin en ileri düzeye çıkarılması.
10   Mekatronik sistem çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğinin en ileri düzeye çıkarılması.
11   Yaşam boyu öğrenme bilincinin topluma örnek olacak seviyede kazandırılması.
12   Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırılması.
13   Mekatronik uygulamaları için gerekil olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisinin en ileri düzeye çıkarılması, yeni araçlar ve yöntemler geliştirme becerisinin kazandırılması.
14   Bilgiye ulaşabilme becerisinin ilere düzeye çıkarılması.
15   İnisiyatif kullanabilme becerisinin kanıtlanmış olması.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm mezunları kontrol, otomasyon ve robotik konularında çalışmaktadırlar. Mezunların tümü öğrenim gördüğü alanda çalışabilmektedir. Mezunların özel sektörde çalışma yüzdesi çok daha fazladır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) ve MEE5017 derslerini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu dersler danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 MEE 5017 İLERİ OTOMATİK KONTROL ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 MEC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MEC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEC 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MEC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MEC 5017 BULANIK MANTIK HESAPLAMA VE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MEC 5015 SENSÖRLER VE ARAYÜZLEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 MEC 5029 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 MEC 5027 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİNİN KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 MEC 5025 MEKATRONİK SİSTEMLERE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 MEC 5019 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDE MEKATRONİK UYGULAMALAR I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 MEC 5023 PROSES KONTROL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 MEC 5021 OTOMASYON SİSTEMLERİ - EYLEYİCİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 9 MEC 5009 MEKATRONİK SİSTEMLERDE SİNİR AĞI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MEC 5031 GÖMÜLÜ SİSTEM MİMARİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MEC 5011 SİNYAL İŞLEME VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MEC 5020 MEKATRONİKTE MİKROKONTROLCÜ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 MEC 5028 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİNİN DİNAMİK ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 14 MEC 5018 MEKATRONİK SİSTEMLERDE OPTİMAL KONTROL YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 MEC 5026 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDE MEKATRONİK UYGULAMALAR II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MEC 5016 DOĞRUSAL OLMAYAN VE KAYAN KİPLİ KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 MEC 5010 MEKATRONİK SİSTEMLERDE OPTİMUM TASARIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 MEC 5008 MEKATRONİKTE PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 MEE 5024 DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 20 MEC 5006 MEKATRONİKTE YAPAY GÖRME SEÇMELİ 3 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Zeki KIRAL
E-Posta : zeki.kiral@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 92 00
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca İZMİR