DERECE PROGRAMLARI

: Toksikoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doktora programı, 1905.07.1993/194-15 sayılı senato kararı ile kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında yürütülmektedir.
İlk olarak 1996-1997 eğitim-öğretim programa öğrenci kabul edilmiş ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir.
Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen programı sekiz yarıyıldır.
Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Toksikoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunları akademik alanda, özel sektörde çalışmaya ve günlük yaşama hazırlamaktır

Temel Program Kazanımları

1   Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji ile ilgili temel tanımları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme.
2   Toksikoloji ile ilgili laboratuar ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma, deney planlayabilme, yapabilme ve yorumlayabilme
3   Klinik Toksikolojide Laboratuar Analizi konusunda bilgi sahibi olma
4   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
5   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
6   Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri konusunda bilgi sahibi olma , hastanelerde, toksikoloji ile ilgili birimler kurabilme ve bunu devam ettirebilme yeteneği kazanma.
7   Tarım ilaçları, ağır metaller gibi çevresel zehirlenme etkenleri konusunda bilgi sahibi olma ve bu konularda danışmanlık verebilme yeteneği kazanma.
8   Zehirlenmelerin epidemiyolojik özellikleri ile ilgili araştırmalar planlayabilme ve yapabilme becerisi
9   İlaç ve madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda danışmanlık verebilme.
10   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili sözlü sunum yapabilme, poster sunabilme ve makale yazabilme.
11   Toksikolojide özel konular ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanarak sorunlara çözüm getirebilme
12   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma.
13   İşyeri ortamında kimyasalların güvenli kullanımına ilişkin kılavuzluk ve danışmanlık verilmesi becerisi
14   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOK 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 TOK 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 TOK 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 TOK 6067 İLAÇ VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 TOK 6054 KLINIK TOKSIKOLOJIDE LABORATUAR ANALIZI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 10 TOK 6064 TOKSIKOLOJIDE İYI LABORATUAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 11 TOK 6062 İLAÇ VE TOKSINLERIN TERATOJENIK ETKILERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 12 TOK 6061 BITKI VE BESINLERLE ZEHIRLENME SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 TOK 6057 İLAÇLARLA ZEHIRLENME SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 TOK 6052 TOKSIKOLOJI VE KLINIK TOKSIKOLOJIDE GENEL KAVRAMLAR, MEKANIZ. SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 19 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 23 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 24 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 27 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 29 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 30 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 TOK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 33 TOK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 12
B 34 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 35 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 36 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 37 TOK 6065 ÇEVRESEL TOKSIKOLOJI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 38 TOK 6066 ZEHIRLENEN HASTAYA YAKLAŞIM İLKELERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 40 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 41 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 42 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 43 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve
Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak
DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sedef Gidener
e-mail:sedef.gidener@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123900