DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İng. İşletme Yönetimi Doktora Programı 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi,beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Program örgün öğretim vermektedir ve eğitim dili % 100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Rekabetin çok yoğun olduğu ve giderek arttığı dünyamızda işletmelerin doğru, verimli ve etkili yönetimi son derece önemlidir. Programda, işletme tabanlı öğrencilerin yanı sıra diğer disiplinlerden gelen öğrencilere, işletmecilik alanında ileri düzey bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Program genel işletmecilik alanının yanı sıra, pazarlama, yönetim, muhasebe, finans, üretim ve bilişim gibi işletme fonksiyonları üzerinde de uzmanlaşmak için fırsatlar sunmaktadır. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda ve kamu kurumlarında orta ve üst düzey yönetici konumunda, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, kendi işini kurmak ya da ilerletmek isteyenlere yönelik girişimcilik eğitimi sunulmaktadır.
İşletme Yönetimi Doktora Programının amacı, işletme alanında kuramsal bilgiye sahip; akademik gelişmeleri takip ederek kendi kendine öğrenebilen; uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal bilgiyi eleştirel bir bakış açısı ile sentezleyerek bilimsel bilginin üretilmesine özgün katkı sağlayabilen ve bilgileri aktarabilen; bilimsel ahlak ve bilim etiği konularında ilkeli yaklaşım sergileyen akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme biliminin temel kuramlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini tarihsel süreç içinde bütüncül olarak değerlendirerek eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme.
2   Alanına yönelik problemleri bilimsel bir bakış açısı ile tanımlayabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme.
3   Alanında tez ve bilimsel proje üretebilme, katkı sağlayabilme ve yürütebilme.
4   Bilimsel kurallara uygun yayın yaparak özgün bilimsel katkı sağlayabilme.
5   Disiplinli ve bağımsız çalışabilme.
6   Bilimsel ahlak ve bilim etiği konularında ilkeli yaklaşım sergileyebilme.
7   Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve yabancı dilde etkin iletişim kurarak (C1); uzmanlık alanına ilişkin bilgileri aktarabilme ve fikirlerini savunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda akademisyen olarak çalışabilir ya da orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda birinci yarılda üç zorunlu, iki seçimlik; ikinci yarıyılda iki zorunlu, iki alan seçimlik, bir temel seçimlik; üçüncü yarıyılda iki zorunlu, iki alan seçimlik, bir temel seçimlik ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DBA 6033 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DBA 6061 İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 DBA 6011 YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 DBA 6031 MUHASEBE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 DBA 6041 İŞLETME FİNANSMAN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 DBA 6163 EĞİTİM VE SUNUM BECERİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 DBA 6071 İŞLETMELERDE KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 DBA 6097 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TEORSİ VE SOSYAL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 DBA 6161 VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 DBA 6051 PAZARLAMA KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DBA 6122 BİLGİNİN İLETİŞİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 DBA 6120 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ I ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 DBA 6070 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ TASARIMI VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 DBA 6132 FİNANSAL TÜREVLER SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 DBA 6064 LOJİSTİK SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 DBA 6034 DENETİM, GÜVENCE VE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 DBA 6042 ULUSLARARASI FİNANSMANDA ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 DBA 6040 YATIRIM ANALİZİNDE GELİŞMELER VE PORTFÖY YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 DBA 6010 İLERİ DÜZEYDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 DBA 6012 ENDÜSTRİYEL ÖRGÜT SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 DBA 6030 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 DBA 6076 İŞ SÜREÇLERİNİN TASARIMI VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 DBA 6100 ENDÜSRİYEL VE İŞ PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 DBA 6106 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 DBA 6112 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 DBA 6116 ULUSLARARASI PAZARLAMA SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 DBA 6118 ÖRGÜT VE TOPLUM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 DBA 6126 REKABET POLİTİKASI VE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
B 19 DBA 6128 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 DBA 6130 ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİNDE ÇOKLU KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 DBA 6072 İŞ SÜREÇLERİ SİMÜLASYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DBA 6299 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 DBA 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 DBA 6153 SİMÜLASYON (YÖNETİM OYUNU) ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 DBA 6301 UYGULAMALI OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DBA 6329 FİNANSAL EKONOMETRİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DBA 6305 İLERİ DÜZEYDE KALİTE YÖNETİMİ KONULARINA YÖNELİK SEMİNER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DBA 6307 MARKA YÖNETİMİ SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DBA 6303 MUHASEBE ARAŞTIRMALARINDA GÖRGÜL ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DBA 6311 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DBA 6313 KÜLTÜRLERARASI İLERİ YÖNETİM ÇALİŞMALARİ SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DBA 6315 STRATEJİK YÖNETİM SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 DBA 6317 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİNDE BULANIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 DBA 6319 FİNANSAL KURUMLAR ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 DBA 6321 FİNANS ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 DBA 6323 ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMELERİ VE ARABULUCULUK PROSEDÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 DBA 6325 İŞLETME ÖNGÖRÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 DBA 6327 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 DBA 6309 PAZARLAMA EĞİLİMLERİ SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DBA 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DBA 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DBA 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DBA 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DBA 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (87 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU
E-posta: gul.bayraktar@deu.edu.tr
Telefon: +90-232-3018111