DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı araştırma kurumları ve üniversitelerde istihdam olanağı sağlayacak ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi, (sözlü, yazılı ve araştırma) beceri ve yetkinliği kazandırarak, sorgulayıcı, yaratıcı ve özgün düşünme becerisini geliştirerek, uluslararası ilişkiler alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktora programı uluslararası politika, siyasi düşünceler ve tarih, uluslararası hukuk alanlarında geleneksel konular ve bu alanlar ile kesişen uzmanlık alanlarındaki konuları bir araya toplamaktadır. Öğrenciler zorunlu dersler dışında seçimlik dersler alarak kendi uzmanlık alanlarını belirlemekte serbesttirler. Program kapsamında analitik ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Bütün öğrencilerin, tek başına analiz yeteneğine sahip düşünürler olması yönünde eğitilmeleri amaçlanmaktadır.
Bölümde tam zamanlı istihdam edilen 23 akademik personel bulunmaktadır. Bunlardan 2si profesör, 3ü doçent, 5i yardımcı doçent, 3ü öğretim görevlisi ve 10u araştırma görevlisidir. Son bir kaç yılda, bölüm öğretim üyeleri Jean Monnet, British Academy, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı araştırma burslarını kazanmışlardır. Öğrencilerin tez çalışmalarına destek sağlayabilecek kütüphane, bilgisayar laboratuarı ve ayrıca kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili bilgilerini derinleştirmek, geliştirmek ve özgün sonuçlara ulaşma.
2   Bölgesel çalışmalarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirme.
3   Alanı ile ilgili temel kavram, kuram ve işleyişler konusundaki bilgilerini yayınlanabilir özgün çalışmalara dönüştürebilme.
4   Alanına uygun yaklaşım ve araştırma tekniklerini kullanarak hakemli dergilerde yayın yapabilme.
5   Yazılı ve sözlü etkin ve anlaşılır iletişim kurabilme.
6   Uluslararası olayları farklı bakış açıları ile değerlendirebilme.
7   Ulusal ve uluslararası siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeleri takip edebilme, sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilme.
8   İyi düzeyde İnglilizce (Common European Framework of Reference C 1 düzeyinde) kullanarak meslektaşları ile yazılı ve sözlü etkin ve anlaşılır iletişim kurabilme,
9   Alanına ilişkin dil ve terminolojiyi kullanarak görüşlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak etkin ve anlaşılır olarak paylaşabilme.
10   Alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
11   Bilimsel ve toplumsal etik bilincini kazanmış olma.
12   Alanındaki sorunları çözmede yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilme.
13   Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferanslara katılma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı mezunları çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak, kamu kurumları, araştırma merkezleri ve sivil toplum örgütlerinde uzman ya da danışman olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki zorunlu ve seçmeli derslerin tümü 1 yarıyıl boyunca devam etmektedir. 2. Yarıyıldaki dersler ile daha ileri düzeydeki alan araştırmalarına ağırlık verilmektedir. 3. Yarıyıl itibariyle 30 AKTS olan tez çalışması başlatılmaktadır. a. Programın zorunlu-seçimlik ders oranları Birinci Yarıyıl: 2 seçimlik, 1 zorunlu ders; İkinci Yarıyıl: 2 seçimlik, 2 zorunlu ders; Üçüncü Yarıyıl: 2 seçimlik, 3 zorunlu derstir. b. Anabilim dalı ortak havuzundan alınan seçmeli dersler ve yüzdeleri (varsa): Tüm seçmeli dersler anabilim dalındaki öğretim üyeler tarafından verilmektedir. Bu dersler Dış Politika Analizinde İleri Konular, Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü, Uluslararası Siyasette Güncel Konular, Asya Üzerine Okuma ve Araştırma, Uluslararası İlişkilerde Ahlak, Uluslararası Güvenlikte Yeni Perspektifler, Modern Dünyada Demokratikleşme, İmparatorluktan Ulus-Devlete: Karşılaştırmalı Yaklaşımla Türk Modernitesi, Türkiyede Siyasal İdeolojiler, Uluslararası Özel Hukukta Seçme Konular, Uluslararası Ceza Hukuku, Orta Doğu Üzerine Okuma ve Araştırma, Avrupa Üzerine Okuma ve Araştırma, Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İlişkilerde Bağımsız Çalışmalar, 1990dan Günümüze Soğuk Savaş Sonrası Siyaset, AB Hukukunda Başlıca Konular, Uluslararası Çevre Hukukudur. c.Anabilim dalı içi/dışı seçmeli derslere ilişkin bilgi: Anabilim dalı dışından önerilen seçmeli ders bulunmamaktadır. Seçmeli dersler haftada 3 saatten 1 yarıyıl boyunca devam etmektedir. Seçmeli dersler 8 ila 10 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IRL 6083 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINDA BAŞLICA TARTIŞMALAR ZORUNLU 3 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 IRL 6005 DIŞ POLİTİKA ANALİZLERİNDE İLERİ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 IRL 6009 ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 IRL 6087 SEKÜLERLEŞME: TARİH VE TEORİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 IRL 6055 ASYA ÜZERİNE OKUMA VE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 IRL 6085 GENÇ OSMANLI VE CUMHURİYET TÜRKİYESİ'NİN ENTELEKTÜEL TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 IRL 6047 ULUSLARARASI SİYASETTE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IRL 6095 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALARDA İLERİ SEMİNER ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 IRL 6060 ULUSLARARASI GÜVENLİKTE YENİ PERSPEKTİFLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 IRL 6062 MODERN DÜNYADA DEMOKRATİKLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 IRL 6064 İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE: KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLA TÜRK MODERNİTESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 IRL 6066 TÜRKİYE'DE SİYASAL İDEOLOJİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 IRL 6078 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASAL DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 IRL 6070 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 IRL 6072 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 IRL 6076 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 IRL 6068 ÖZEL ULUSLARARASI HUKUKTA SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IRL 6073 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 IRL 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 IRL 6097 KÜRESEL YÖNETİŞİM VE ULUSLAR ARASI HUKUK ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 IRL 6057 AVRUPA ÜZERİNE OKUMA VE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 IRL 6059 ELEŞTİREL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 IRL 6061 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 IRL 6065 1990'DAN BUYANA SOĞUK SAVAŞ SONRASI SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 IRL 6067 AB HUKUKUNDA BAŞLICA KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 IRL 6077 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 IRL 6079 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNE İLİŞKİN OKUMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 IRL 6081 GELİŞMEKTE OLAN DÜNYAYA İLİŞKİN KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 IRL 6074 ORTADOĞU ÜZERİNE OKUMA VE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IRL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IRL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IRL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IRL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IRL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (87 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Gül M. Kurtoğlu Eskişar
gul.kurtoglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 8110
Faks:0 232 4535062