DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1977-1978 öğretim yılında eğitim hayatına başlayan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü nde, takip eden yıllarda Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü eğitimine başlanmıştır. Eğitim faaliyetleri 2002 yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı olarak devam etmiştir. Bölümün adı 2009-2010 eğitim yılı güz döneminden itibaren de Tekstil ve Moda Tasarım Anasanat Dalı olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği önemle öncülük eden bir eğitim programı hedeflenmiştir. Tez ve Uzmanlık Alanı dışında kalan tüm dersler seçmelidir. Öğrenciler seçecekleri dersler ile Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı alanında uzmanlık alabilirler ve diploma eklerine yazdırabilirler.
Anasanat dalı eğitim programı 5 öğretim üyesi ile yürütülmektedir.
Lisansüstü eğitiminin tamamı Güzel Sanatlar Fakültesine ait bölüm derslikleri, atölyeleri ve bölüm elemanlarının kendi odalarında gerçekleştirilmektedir.
Bir sanatta Yeterlik öğrencisi, Erasmus kapsamında, Vilnius Güzel Sanatlar Akademisi Litvanya ya gitmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Tasarımdan üretime geçiş için gerekli olan bilgi ve donanıma ileri düzeyde sahip olabilmek.
2   Alanıyla ilgili tasarım, sanatsal ve kültürel bilgi birikimine ileri düzeyde sahip olmak.
3   Sanat ve Tasarıma ilişkin yenilikçi yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
4   Alanla ilgili farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak.
5   Bilimsel araştırma yapabilmek ve sonuçları farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri, sunum, sergi vb.) dönüştürebilmek ve bunu yazılı/sözlü olarak sunabilmek.
6   Tasarım sürecinden endüstriyel üretime geçiş sürecini ileri düzeyde değerlendirebilmek.
7   İleri düzeyde ürün analizi yapabilmek ve ürün geliştirebilmek.
8   Problem çözme becerisine sahip olabilmek.
9   Alanı ile ilgili uygulamalar için modern üretim teknikleri ve donanımları kullanabilmek ve farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine ileri düzeyde sahip olmak.
10   Mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip edebilecek en az bir yabancı dil bilmek.
11   Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilmek.
12   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürebilmek.
13   Takım çalışması yapabilmek farklı disiplinlerle işbirliğinde bulunabilmek ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek.
14   Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmek, yenilikçi ve gelişmeye açık olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler devlet ya da özel üniversitelerde akademisyen veya alanları ile ilgili sektörlerde tasarımcı, Ar-Ge sorumlusu, birim sorumlusu/yönetici, müşteri temsilcisi olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 TMA 6105 KUMAŞ TASARIMINDA MODA VE ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TMA 6125 TEKSTİL DESENLERİNDE SEMBOLİK ANLATIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 TMA 6127 İÇ MEKAN TEKSTİLLERİNDE ESTETİK VE ÜRÜN GELİŞTİRME I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 TMA 6129 TOPLUMSAL YAPI VE MODA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 TMA 6139 FARKLI KÜLTÜRLERDEKİ REZERVE BOYA/BASKI TEKNİKLERİNİN TEKSTİL SANATINDA YENİDEN YORUMLANMASI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 TMA 6133 KOLEKSİYON HAZIRLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 TMA 6135 BEDEN - TEKSTİL ETKİLEŞİMLERİYLE BİÇİM ODAKLI KUMAŞ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
G 9 TMA 6137 TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 TMA 6131 TEKSTİL BOYA VE BASKICILIĞINDA DOĞAL BOYA UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 6126 GÜNÜMÜZ GİYİM MODASINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 TMA 6128 İÇ MEKAN TEKSTİLLERİNDE ESTETİK VE ÜRÜN GELİŞTİRME II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 TMA 6130 YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ TEKSTİLLER VE FARKLI KULLANIM ALANLARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 TMA 6138 TEKSTİL TASARIMINDA GERİ DÖNÜŞÜM, GERİ KAZANIM VE SÜRDÜREBİLİRLİK SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 TMA 6134 TEKSTİL MİRASINA GÜNCEL TASARIM YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 TMA 6136 KUMAŞ TASARIMINDA MODA VE ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TMA 6132 20 YY. AYAKKABI TASARIMINDA TEKNOLOJİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Telefon : (232) 412 90 02
E-posta : onlunesrin@gmail.com
S.Tuğba ARABALI KOŞAR
Diploma Eki / Eğitim Koordinatörü
Telefon : (232) 412 92 65
E-posta : tugba_kosar@hotmail.com