DERECE PROGRAMLARI

: Film Tasarımı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Film Tasarımı Doktora programı, Sinema TV adı altında 1980lerin başında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır. Program, 2002 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine katılmış, 2009 yılında Sinema- TV Bölümünün Film Tasarım Bölümü olarak isim değiştirmesi ile birlikte program, Film Tasarım Bölümü Doktora Programı olarak değiştirilmiştir. Sinema TV ve Film Tasarım Bölümleri Doktora programından ise 80 üzerinde mezun verilmiştir.

Kazanılan Derece

Film Tasarımı Doktora Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Film Tasarım Bölümü Doktora Programında verilen derslerin tamamı seçmeli olup genel olarak öğrencinin gelecekteki akademik kariyerine yönelik bir müfredat izlenmektedir. Bu müfredat, tamamıyla kuramsal derslerle öğrenciyi zenginleştirmeyi amaçlar. Diğer benzeri programlardan ayrılan yönü; film sosyolojisi ve estetiği ağırlıklı olup Simülasyon kuramı bağlamında derslerin de veriliyor olmasıdır.
Programın kadrosu iki profesör ve yedi yardımcı doçentten oluşmaktadır.
Programın öğrencilerine sağladığı olanaklar arasında; Yüksek lisans- doktora dersleri için ayrı bir derslik ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kullanımına açık olan Prof. Dr. Jur. Alim Şerif Onaran ın sinema ve sanat kitapları koleksiyonundan oluşan bir kütüphane bulunmaktadır.
Student Exchange is enabled within the scope of LLP/ Erasmus aggreements made by the faculty, insitute and our department.

Temel Program Kazanımları

1   Görsel ve yazılı materyaller üzerinde ileri düzeyde bağımsız araştırmalar yürütebilme.
2   Bir araştırma sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bir bilgi gerektiğine ileri düzeyde karar verebilme.
3   Derin bilgi üretmek için elindeki bilgileri eksiksiz biçimde yorumlayabilme, ileri düzeyde değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilme.
4   Çalışmalarını uygun yazılı bir formatta ve konusunda eksiksiz ve kapsamlı bir araştırma makalesi olarak sunabilme.
5   Sinema sanatının estetiği, tarihi ile ilgili ileri düzeyde bilgi birikimine sahip, özellikle sanat, felsefe ve tarih konularında eksiksiz yetkinliğe sahip olabilmek.
6   Ulusal/uluslararası standartlara uygun düşecek bilgi beceri ve yetkinlik kazandırılmış, gerek Dünya Sineması gerekse Türkiye Sineması üzerine ileri düzeyde bir donanımı edinmiş olabilme.
7   Bir filmin/medya üretiminin yaratıcı çalışmalarını estetik, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kendi bilgilerine ekleyerek ileri düzeyde eleştirel analizini yapabilme.
8   Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım zinciri hakkında ileri düzeyde bir bilgiye sahip olabilme.
9   Diğer sanat alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek nitelikte ileri düzey bilgiye ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim becerilerine sahip olabilme.
10   Bir çalışma düzen ve disiplinine sahip, kararlı ve sorumluluk sahibi olabilme ve rekabet ortamında farklılığıyla varlık gösterebilme.
11   Film incelemesi gerçekleştirirken ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal/sınıfsal kesimlerin konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı ileri düzeyde duyarlı olabilme.
12   Öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu, çalıştığı alanda ileri düzeyde uzmanlaşmış bir genel kültür formasyonuna sahip olabilme.
13   Bir yabancı dile hakim olma.
14   Hiçbir dogmaya boyun eğmeyen, her şeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Film Tasarım Bölümü Doktora programı mezunları akademik alanlarda görev alabilirler. Mezunların ağırlıklı olarak bu alanda faaliyet gösterdikleri görülmüştür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 FTA 6021 SİNEMA VE TELEVİZYON ELEŞTİRİSİ VE SİMÜLASYON I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 FTA 6023 POPÜLER SİNEMA I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FTA 6041 POSTMODERN KURAMLAR VE SİNEMA SANATI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FTA 6033 FİLM ELEŞTİRİSİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 FTA 6031 TOPLUMBİLİMSEL VE ESTETİK AÇIDAN FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 6094 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 FTA 6022 SİNEMA VE TELEVİZYON ELEŞTİRİSİ VE SİMÜLASYON II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 FTA 6024 POPÜLER SİNEMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 FTA 6042 KÜLTÜREL BELLEK VE SİNEMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTA 6038 FİLM ELEŞTİRİSİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 FTA 6036 TOPLUMBİLİMSEL VE ESTETİK AÇIDAN FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 6900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.
Müzik ve Opera Anasanat dallarında tez hazırlayan bir öğrenci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek resital programı hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ertan YILMAZ
Phone: (232) 412 93 01 E-posta: ertan.yilmaz@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Dr. Emrah Suat ONAT
Telefon: (232) 412 93 11 E-posta: emrah.onat@deu.edu.tr