DERECE PROGRAMLARI

: Biyomühendislik Doktora (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomekanik AD SBE enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin klinik bilimlerine (Ortopedi ve Travmatoloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Ayrıca mühendislik bilimlerine (makine, malzeme ve metalurji, elektrik-eloktronik, kimya mühendislikleri) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Anabilimdalı bünyesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak yürütlen Biyomühendislik DOKTORA programı 2007 yılında eğitime başlamıştır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Biyomühendislik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diploma, Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)' dan en az 50 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyomekanik AD, biyomühendislik programı olarak 2007 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı, biyomühendisliğin interdisipliner doğası ve farklı alanlarla oluşturduğu etkileşimlerin anlaşılması, Lisans eğitiminden gelen temel bilgilerin biyomühendislik uygulamalarında kullanımı, Canlı ile ilgili bilimsel yaklaşımlar sırasında kullanılan kabul ve limitlerin öğrenilmesi, güncel biyomühendislik teknikleri hakkında farkındalık kazanılması, Program, biyomühendislik doktorası sırasında özelleşilebilecek konulara giriş niteliği taşımaktadır ve bu özelliği sayesinde öğrencierin akademik ve mesleki hayatını yönlendirmesi hedeflenmektedir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte biyomühendisliğin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan fizyolojisi bilgisine sahip olmak
2   Biyomühendislik alanındaki temel /güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri bilgilerine sahiptir.
3   Bilişim teknolojisi ve kütüphaneden yararlanarak güncel bilgiye ulaşma becerisinin kazanılması
4   Biyomühendislik, biyomekanik, doku mühendisliği etik değerler göz önüne alınarak yeni teknolojilerin kullanabilmek
5   Hücre kültürü, doku kültürü gelişimini ve bu gelişimin temelleri bilgisine sahip olmak
6   Takım çalışması becerisinin kazanılması
7   Temel biyokimya bilgisine sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BNG 6099 THESIS STUDY TEZ 0 0 120
G 2 BNG 6003 ETHICS SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 BIP 6003 BIOPHYSICS SEÇMELİ 2 0 3
G 4 BNG 6001 BIOENGINEERING ZORUNLU 3 0 0 9
G 5 BIP 6007 SYSTEMS THEORY OF THE BRAIN I SEÇMELİ 2 2 6
G 6 İBG 5785 BIOMECHANICS SEÇMELİ 3 0 8
G 7 İEE 5750 COMPUTATIONAL BIOLOGY SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İBG 5749 BIOTRANSPORT SEÇMELİ 3 0 8
G 9 HSI 6051 PLANNING, APPLYING AND EVALUATING EXPERIMENTAL RESEARCH SEÇMELİ 4 0 0 5
B 10 BNG 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 11 BNG 6002 PHYSIOLOGY ZORUNLU 3 0 0 9
B 12 İMG 5707 ADVANCED CELL BIOLOGY ZORUNLU 3 0 0 8
B 13 BNG 6098 SPECIALITY AREA UZMANLIK 3 12
B 14 İBG 5710 BIOMATERIALS SEÇMELİ 3 0 8
B 15 İCM 5716 ADVANCED BIOCHEMISTTRY SEÇMELİ 3 0 9
B 16 İBG 5730 BIOINSTRUMENTATION SEÇMELİ 3 0 8
B 17 BIP 6018 NEUROBIOLOGY AND COGNITION SEÇMELİ 1 2 4
B 18 BIP 6002 SYSTEMS THEORY OF THE BRAIN II SEÇMELİ 2 2 5
B 19 BNG 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 20 BIO 6010 BIOCHEMISTRY OF EXTRACELLULAR MATRIX SEÇMELİ 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
e-mail:hasan.havitcioglu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123355