DERECE PROGRAMLARI

: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, adı geçen üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla 1983te kuruldu. Enstitü kurulduğunda binası Alsancakta, İkinci Kordonda bugünkü üniversite rektörlük binasının bulunduğu yerdeydi. Rektörlük binasına eklenmiş olan tek katlı bina enstitü binası olarak belirlenmişti. Enstitü ilk olarak üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin yürütülmesini üstlendi. Kuruluşundan bir yıl sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine de başladı. Enstitü de bir profesör, beş yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Görev yapan idari personel sayısı da 8dir.

Kazanılan Derece

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Doktora Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 60 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/IELTS vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan).gerekmektedir.. Kazanan adaylar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir. Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 ulusal kredi (240 AKTS) ve en az 7 adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Doktora programı derslerini tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına alınır. Beş kişilik jüri üyesinin himayesinde yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunduğu takdirde, öğrenci tez aşamasına geçmiş olur. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Belirlenen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler en az altı yarıyıllık bir sürede mezun olabilirler. Tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktoro programı; Tarih Felsefesi ve Yöntembilim dersleri aracılığıyla nesnel, evrensel, eleştirel, analitik ve diyalektik düşünme becerisi kazanan, mesleki ve akademik becerilere sahip, Türk Devrimi'ni genel devrim ve modernleşme kuramları açısından teorik olarak yorumlabilen, Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini benimseyen, Osmanlı İmparatorluğundan modern Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde ve cumhuriyet döneminde toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan değişimleri anlayan, Türkiye'nin iç ve dış politikasını, uluslararası arenedaki gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini değerlendirebilen öğrenciler yetiştirir.
Bu doktora programının temel amaçları, Tarih Felsefesi ve Yöntembilim dersleri aracılığıyla nesnel, evrensel, eleştirel, analitik ve diyalektik düşünme becerisi kazanan, mesleki ve akademik becerilere sahip, Türk Devrimini genel devrim ve modernleşme kuramları açısından teorik olarak yorumlanabilen, Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini benimseyen, Osmanlı İmparatorluğundan modern Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde ve Cumhuriyet döneminde toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan değişimleri anlayan, Türkiyenin iç ve dış politikasını, uluslararası arenadaki gelişmelerin Türkiyeye etkilerini değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenci ilk yıl ders aşamasından başarılı olarak geçip Doktora yeterlilik sınavını başarıyla vermelidir. Sonraki öğretim dönemleri doktora çalışmasıyla ilgilidir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, I. Bilime yenilik getirme, II. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, III. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Öğrenciler ders dışı faaliyetlerde kullanmak üzere ihtisas kütüphanesi ve Cumhuriyet arşivi ve tez arşivinden yararlanabilir. Programda yabancı dilde verilen ders yoktur.




Temel Program Kazanımları

1   Türk Devrimi'ni modernleşme ve devrim kuramları açısından teorik olarak yorumlabilme
2   Türkiye Cumhuriyeti tarihini, belgelere dayalı olarak modern tarih yöntemleriyle araştırabilme
3   Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirebilme
4   Eleştirel aklı kullanarak sorun çözebilme yeteneği gelişmiş akademisyen ve araştırmacılar yetiştirebilme
5   Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyaseti ile dünyadaki gelişmeler hakkında tarihsel bilgi verebilme
6   Batı modernleşmesi ile Türk modernleşmesini kıyaslayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derecenin sahipleri kamu veya özel sektörde mesleklerini icra edebilirler.
Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademisyen pozisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tarih Kurumu, diğer kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ve özel sektörün tarih, eğitim ve arşivcilik alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 6 zorunlu ve 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda, 4 tanesi Güz yarıyılında, 4 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 8 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra, uzmanlık alanı,seminer ve tez çalışması dersinden oluşmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı %40ı zorunlu, %60ı seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 6029 DEVRİM KURAMI VE TÜRK DEVRİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ATA 6051 UYGARLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ATA 6045 OSMANLICA TARİH METİNLERİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 ATA 6033 MODERSLEŞME SÜRECİNDE İZMİR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ATA 6035 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 ATA 6041 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 ATA 6055 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 ATA 6057 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 ATA 6053 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 ATA 6043 TÜRKİYE'DE GÖÇ HAREKETLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 ATA 6046 OSMANLICA TARİH METİNLERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ATA 6058 20.Y.Y. SİYASİ AKIMLAR VE ATATÜRKÇÜLÜK ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 ATA 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
B 5 ATA 6050 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 6 ATA 6052 ULUSLARARASI İLİŞKİLER II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 ATA 6054 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 ATA 6056 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 ATA 6068 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 10 ATA 6062 20.Y.Y.ORTADOĞU TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 11 ATA 6064 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 12 ATA 6066 TÜRKİYE'DE GÖÇ HAREKETLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 13 ATA 6060 TARİH ATÖLYESİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık iki sömestre olarak verilen eğitim programımızda, her sömestrde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Değerlendirmede vizenin %40ı, finalin %60ı en az 75 puan olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora Programı 42 ulusal krediden az olmamak üzere ve toplamda 240 AKTS kredilik en az 14 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora Programının mezuniyet koşulu, 42 ulusal krediden az olmamak üzere ve toplamda 240 AKTS kredilik en az 14 alan ve seminer dersi, uzmanlık dersi ve yeterlilik sınavından başarılı olmak ve doktora tezini başarıyla savunmaktan oluşmaktadır. Öğrencinin ilgili derslerden başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.
Programın toplam AKTS kredisi 240dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Enstitü Müdürü: Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
(Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir.)
Tel:0 232 3017920/21
bulent.cukurova@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir
Tel:0 232 301 79 41
emin.elmaci@deu.edu.tr