DERECE PROGRAMLARI

: Temel Sinirbilimler Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sinirbilimler AD SBE enstitüsü bünyesinde 2004 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Biyokimya, Fizyoloji, anotomi, Tıbbi Biyoloji, Patoloji, Farmakoloji) ve klinik dallara (Nöroloji, Psikiyatri, Beyin cerrahisi) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Temel Sinirbilimler DOKTORA programı 2008 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Temel Sinirbilimler Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFLvs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı temel sinirbilimleri alanında nöropsikiyatrik hastalıkların genetik, moleküler biyoloji anatomi, fizyoloji, biyokimya ve beyin dinamikleri alanında bilgiye sahip olma, sinirbilimleri araştırması yapabilme becerisine sahip olma, araştırma planlayabilme, deneysel sonuçları analiz etme ve değerlendirebilme becerisine sahip olma, istatiksel metodları çalışmalarında kullanabilme ve sonuçlarını bilimsel rapora dönüştürebilme.Sinirbilimler AD 2008 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı temel nörobilim ve nöro-psikiyatrik hastalıkların genetik, moleküler biyoloji, anotomi, fizyoloji, biyokimya ile ilgili alanında bilgi sahibi olma, Sinirbilim araştırmaları için bilgi ve beceri sahibi olma, araştırma planlayabilme, deneysel veri toplayıp sonuçlarını istatiksel metodlarla analiz edebilme ve rapor edebilmedir.
Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte sinirbilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler

Temel Program Kazanımları

1   Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar, bu hastalıkların etiyopatogenezleri, genetik ve nörokimyasal bileşenleri hakkında ileri düzeyde teorik bilgiye sahip olma ve bu hastalıklardaki nörobilişsel bozulmalar ile santral sinir sistemi patolojisi bilgisine hakim olma.
2   Kognisyon ve davranışın nöral temellerini, genetik ve nörokimyasal bileşenlerini hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma.
3   Glial hücre biyolojisi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma.
4   Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların araştırma ve incelemesinde kullanılan nöropsikolojik testler, elektrofizyoloji, nöroradyoloji, elektronöromiyografi yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olma, analiz yapma ve yorumlama.
5   Temel araştırma yöntemi olarak hücre kültürü ve deney hayvanı araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulama.
6   Moleküler biyoloji ve genetik yöntemlerini uygulama.
7   Araştırma ilgi alanına yönelik temel laboratuvar bilgisine sahip olma.
8   Nörokimya alanında kullanılan ileri laboratuvar yöntemleri ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olma.
9   Beyin dokusu biyokimyasal içeriği, etkin olan metabolik süreçler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma.
10   Sinir sistemi hastalıkları ile ilişkili tıbbi laboratuvar testleri hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme.
11   Araştırma alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama.
12   Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
13   Etik kuralları gözeterek bilimsel araştırma verilerini kaydetme, analiz etme, değerlendirme, yorumlama.
14   Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma, diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olma.
15   Anadilde ve yabancı dilde sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olma.
16   Mesleki güncel konuları izleme.
17   Araştırmaları yayın yaparak sinirbilimleri alanında literatüre yenilik katma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBİ 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 SBİ 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 SBİ 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 11 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 12 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 13 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 14 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 15 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 19 SBİ 6011 İLERI LITERATÜR ARAŞTIRMA I SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBİ 6015 İLERI EEG SEÇMELİ 1 12 0 21
G 21 SBİ 6019 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI NÖROBIYOLOJIK TEMELLER SEÇMELİ 1 4 0 9
G 22 SBİ 6021 TEMEL ELEKTRONÖROMIYOGRAFI SEÇMELİ 2 8 0 18
G 23 SBİ 6027 İLERI ELEKTRONÖROMIYOGRAFI/NÖROFIZYOLOJI SEÇMELİ 1 8 0 15
G 24 SBİ 6056 VESTIBÜLER İŞLEV BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 25 SBİ 6057 KODLANMAYAN RNA VE BEYIN SEÇMELİ 4 0 0 12
G 26 SBİ 6061 HAREKET BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 8 0 15
G 27 SBİ 6063 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 28 SBİ 6073 İLERI SINIRBILIMLER II SEÇMELİ 4 0 0 16
G 29 SBİ 6074 NÖROPSIKIATRIK HASTALIKLARIN BIYOKIMYASAL MEKANIZMASI VE LABORATUVAR TANISI SEÇMELİ 2 2 0 12
G 30 SBİ 6075 PSIKOTIK BOZUKLUKLARDA GENETIK SEÇMELİ 1 4 0 9
B 31 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 SBİ 6076 YAŞLILIK VE DEMANS BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 33 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 35 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 36 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 38 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 39 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 40 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 42 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 43 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 44 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 45 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 46 SBİ 6012 İLERI LITERATÜR ARAŞTIRMA II SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 SBİ 6016 ÖĞRENME VE BELLEK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 48 SBİ 6022 ERIŞKIN ELEKTROENSEFALOGRAFISI SEÇMELİ 1 8 0 15
B 49 SBİ 6024 BEYIN GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 1 4 0 9
B 50 SBİ 6026 KOGNISYON, İLETIŞIM VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 51 SBİ 6028 UYARILMIŞ VE OLAYA İLIŞKIN ENDOJEN POTANSIYALLER SEÇMELİ 1 8 0 15
B 52 SBİ 6030 NÖROPATOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 53 SBİ 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 54 SBİ 6050 NÖROGLIA VE NÖRODEJENERASYON SEÇMELİ 2 0 0 8
B 55 SBİ 6053 NÖROIMMÜNOLOJI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 56 SBİ 6055 DEMANSIYEL HASTALIKLARDA ELEKTROFIZYOLOJIK İNCELEMELER SEÇMELİ 1 2 0 6
B 57 SBİ 6058 NÖROGENETIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 58 SBİ 6059 PSIKIYATRIDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME (ÖLÇEKLER) I SEÇMELİ 2 4 0 12
B 59 SBİ 6060 UYKU VE BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 8 0 15
B 60 SBİ 6062 PSIKIYATRIDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME (ÖLÇEKLER) II SEÇMELİ 2 4 0 12
B 61 SBİ 6064 PSIKOTIK BOZUKLUKLARDA MOLEKÜLDEN DAVRANIŞA SEÇMELİ 2 0 0 6
B 62 SBİ 6070 SINIRBILIMLERDE İLERI ARAŞTIRMA I SEÇMELİ 4 2 0 18
B 63 SBİ 6071 SINIRBILIMLERDE İLERI ARAŞTIRMA II SEÇMELİ 4 2 0 18
B 64 SBİ 6072 İLERI SINIRBILIMLER I SEÇMELİ 4 0 0 16
B 65 SBİ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 66 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şermin Genç
e-mail:sermin.genc@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123588