DERECE PROGRAMLARI

: Temel Onkoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Temel Onkoloji doktora programı 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. 2000 yılından beri mezun vermektedir. Temel Onkoloji YL mezunları ve tıp doktorları Temel Onkoloji alanında doktora yapma olanağına sahiptir.
Translasyonel bakış açısıyla eğitim, araştırma ve laboratuar hizmeti veren bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Onkoloji enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Patoloji) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Preventif Onkoloji, Hematoloji, Biyoinformatik, Laboratuar Hayvanları) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Temel Onkoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

TTemel Onkoloji AD 1997 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı Temel ve klinik kanser bilgisine ve temel onkoloji laboratuarı uygulama becerisine sahip olma, onkoloji araştırmaları için bilgi ve beceri sahibi olma, araştırma planlayabilme, deneysel veri toplayıp sonuçlarını istatistiksel metodlarla analiz edebilme ve rapor edebilmedir.
Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte temel onkolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve klinik kanser bilgisine ve temel onkoloji laboratuarı uygulama becerisine sahiptir.
2   Onkoloji alanında sözlü ve yazılı sunum hazırlayıp sunar.
3   Onkoloji alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapar.
4   Onkoloji alanındaki araştırmaların gerektirdiği bilgileri kullanır.
5   Temel kanser araştırmalarına yönelik laboratuar yöntemlerini uygular.
6   Kanserle ilgili çalışmalarda epidemiyolojik ve istatistik bilgisine sahiptir.
7   Kanser ilişkili diğer konularda da bilgi edinme becerisi kazanır.
8   Tez çalışmasını ve de onkoloji ile ilişkili diğer çalışmaları planlar, uygular ve yazar, sunar ve yayına dönüştürür.
9   Kanıta dayalı temel onkolojik bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.
10   Temel onkoloji araştırmalarını uygularken, etkili iletişim kurar.
11   Lisansüstü eğitime yönelik akademik ve felsefi bilgiler hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ONK 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 ONK 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 ONK 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 ONK 6082 KANSERDE İLERI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 6
G 7 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 8 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 9 ONK 6084 PROTEOMIKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 11 ONK 6092 KANSER KÖK HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 13 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 14 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 17 ONK 6079 KANSER ETYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 ONK 6077 KANSER BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 20 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 21 ONK 6075 KLINIK ONKOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 22 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 23 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 24 ONK 6086 ONKOLOJIDE DENEYSEL HAYVAN MODELLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 26 ONK 6101 KARSINOGENEZ MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 27 ONK 6103 ONKOLOJIDE HÜCRESEL VE GEN TEDAVILERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 28 ONK 6072 KANSER HÜCRE SINYAL İLETIM MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 29 ONK 6094 KANSER EPIDEMIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 30 ONK 6083 KANSER BIYOLOJISI VE GENETIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 31 ONK 6085 İLERI KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 32 ONK 6100 TRANSLASYONEL ONKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 ONK 6102 KANSERDE DNA HASARI VE ONARIM MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 ONK 6104 NUTRISYON GENOMIKLER VE KANSER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 35 ONK 6081 KANSERDE İLERI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 6
B 36 ONK 6095 KANSER ARAŞTIRMALARINDA BIYOINFORMATIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 ONK 6093 ONKOLOJIDE ARAŞTIRMA İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 ONK 6091 KANSER ARAŞTIRMALARINA ÖZEL İLERI İSTATISTIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 6
B 39 ONK 6090 KANSERDE BIREYSELLEŞTIRILMIŞ TIP VE TEDAVI YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 40 ONK 6089 ANTIKANSER KEMOTERAPI VE YENI TEDAVI YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 41 ONK 6088 RADYASYON ONKOLOJISI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 42 ONK 6080 TÜMÖR VE METASTAZ BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 43 ONK 6078 TÜMÖR İMMUNOLOJISI VE KANSERDE İMMUNOTERAPI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 44 ONK 6076 TEMEL ONKOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 45 ONK 6074 KANSER HISTOPATOLOJISI VE SITOPATOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 46 ONK 6087 ONKOLOJIDE MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 ONK 6073 HÜCRE ÖLÜMÜ VE KANSER BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 48 ONK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 49 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 50 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 51 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 52 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 53 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 54 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 55 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 56 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 57 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 58 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 59 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 60 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 61 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 62 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 63 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 64 ONK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur Olgun
e-mail: nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801