DERECE PROGRAMLARI

: Anatomi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anatomi Doktora Programı, öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Programın temel hedefi, İnsan bedeni ile ilgili konularda bilimsel açıdan gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesidir. Doktora derecesi, dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlık dönemini kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak, öğrencinin uzmanlaşacağı alana uygun, disiplinler arası seçmeli dersler bulunmaktadır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Anatomi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anatomi Doktora Programının amacı, erişkin insan vücuduna ait yapı, organ ve sistemlerin işleyişini, yerleşim ve organizasyonunu ileri düzeyde bilen, bu bilgiyi farklı düzeylerdeki öğrencilere aktarabilen ve kendi sorumluluğunda bilimsel araştırma yapabilme ve sunabilme bilgi ve becerisini kazanan, bilimsel değerlendirme becerisine sahip, bilim insanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Anatomide genel kavramlar ve terminoloji ile ilgili temel bilgilere sahiptir
2   Organlar ile ilgili temel bilgilere sahiptir
3   Lokomotor sistem ile ilgili temel bilgilere sahiptir
4   Merkezi Sinir sistemi ve duyu organları ilgili temel bilgilere sahiptir
5   Periferik sinir sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
6   Topografik anatomi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
7   Anatomide diseksiyon yöntemleri ile ilgili temel bilgilere sahiptir
8   Alanı ile ilgili temel mesleksel becerilere ve iletişim bilgisine sahiptir
9   Alanı ile ilgili bilimsel verileri analiz etme, sözlü ve yazılı olarak sunma becerisine sahiptir
10   Alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleksel becerilere sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANA 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 ANA 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 ANA 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 5 ANA 6052 PERIFERIK SINIR SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 6 ANA 6051 KINEZYOLOJI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 7 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 ANA 6048 MERKEZI SINIR SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 10 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 13 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 20 ANA 6054 TOPOGRAFIK ANATOMI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 22 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 ANA 6056 SOLUNUM VE SINDIRIM SISTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 24 ANA 6057 DUYU ORGANLARI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 ANA 6055 ÜROGENITAL SISTEM VE İÇ SALGI BEZLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 ANA 6053 DOLAŞIM SISTEMI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 27 ANA 6050 HAREKET SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 28 ANA 6049 ANATOMIDE GENEL KAVRAMLAR VE TERMINOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 ANA 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 30 ANA 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 31 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 32 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 34 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 35 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 36 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 37 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 38 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 45 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ara sınav ya da, ödev, proje değerlendirmesi ve final sınavı, ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Orhan Mağden
e-mail: orhan.magden@deu.edu.tr
Tel: 90 232 4124700