DERECE PROGRAMLARI

: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programı 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFLvs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD 2005 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği iyileştirilmesine katkıda bulunmak için orijinal araştırmalar yapabilmek, yeni fikir, yöntem ve uygulamalar geliştirebilmek ve uygulamalarını kanıta dayalı çalışmalara dayandırabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek amacıyla özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, planlamak, uyarlamak ve uygulama yetisini gösterebilmek.
2   Hemşirelik bakımındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yenilikçi yaklaşımların meslektaşlarına ve hemşirelik öğrencilerine aktarılmasına liderlik yapabilmek ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
3   Sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında disiplinler arası ve sektörler arası işbirliği yapabilmek ve sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek.
4   Çalıştığı kurum ya da birimin kültürel yetkinlikte bakım vermesinde liderlik yapabilmek.
5   Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireysel/kurumsal/toplumsal hemşirelik felsefesinin oluşturulmasına katkıda bulunabilmek.
6   Bireysel, kurumsal ve toplumsal bazda hemşirelik eğitim, bakım ve yönetimine ilişkin standartların oluşturulmasına liderlik yapabilmek.
7   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
8   Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
9   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire ve akademisyen olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇSH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 ÇSH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 ÇSH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 ÇSH 6038 KRONIK HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞUN BAKIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 ÇSH 6036 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA VE GELIŞTIRME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 ÇSH 6034 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 12 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 HEM 6066 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 HEM 6063 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 17 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 24 ÇSH 6033 ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 26 HEM 6061 OKUL SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 30 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 ÇSH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 33 ÇSH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 34 ÇSH 6039 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 8 0 12
B 35 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 36 ÇSH 6035 ÇOCUK GELIŞIM KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 39 ÇSH 6037 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 8 0 12
B 40 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 41 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Murat Bektaş
e-mail:murat.bektas@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124782