DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelikte Yönetim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hemşirelikte Yönetim AD Doktora programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yıl ders ve 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelikte Yönetim Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, hemşirelikte yönetim biliminin gelişmesine katkısı olacak kuram ve modelleri oluşturması, gelişimini desteklemesi ve bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri ve bölüm zorunlu dersleri ile seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili güncel ve ileri düzey bilgiyi derinleştirebilmek
2   Hemşirelikte yönetim ya da temel yönetim alanına özgü teori ve modeller değerlendirebilmek
3   Hemşirelikte yönetim ya da temel yönetim alanına özgü teori ve modeller değerlendirebilmek
4   Hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgileri sentez edebilmek
5   Hemşirelikte yönetim alanıyla yeni bilgileri sorunların çözümünde kullanabilmek.
6   Hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri yorumlayabilme becerisi kazanabilmek.
7   Hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümünde teori ve modellere dayalı araştırmaları yürütebilmek ve sonuçlarını uygulama alanında kullanabilmek.
8   Hemşirelikte yönetim alanında edindiği kuramsal bilgiyi uygulama alanına aktarılmasına liderlik yapabilmek.
9   Hemşirelikte yönetim alanına yenilik getirecek ya da bilinen bir yöntemi hemşirelikte yönetim alanında uygulamaya geçirebilecek araştırmaların yürütülmesine liderlik yapabilmek
10   Sağlık bakım sisteminin işleyişini analiz edebilmek.
11   Hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmaları ulusal/uluslar arası toplantılarda sunma ve yayımlama aracılığıyla bilimsel bilgi üretebilmek.
12   Hemşirelikte yönetim alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek.
13   Yaşam boyu öğrenme ilkelerini ve bir yabancı dili kullanarak hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
14   Hemşirelikte yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HYH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 HYH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 HYH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 HYH 6021 HEMŞIRELIK YÖNETIMINDE YENILIKLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 HYH 6019 LIDERLIK VE YÖNETIM TEORIK TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 13 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 15 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 16 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 18 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 20 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 21 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 22 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 23 HYH 6022 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 4 0 6
B 24 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 26 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 27 HYH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 28 HYH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 29 HYH 6023 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 4 0 6
B 30 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 32 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 HYH 6020 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM TEORILERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
seyda.seren@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124789