DERECE PROGRAMLARI

: Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Halk Sağlığı Hemşireliği DOKTORA programı 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için toplamda 78 ECTS karşılığı ders alması ve bunun 12 ECTS i uzmanlık alanı olması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Halk Sağlığı Hemşireliği AD 2005 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı; halk sağlığı hemşireliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak için orijinal araştırmalar yapabilmek, yeni fikir, yöntem ve uygulamalar geliştirebilmek ve uygulamalarını kanıta dayalı çalışmalara dayandırabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte halk sağlığı hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, halk sağlığı alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşmak
2   Halk sağlığı alanındaki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirerek kullanmak
3   Halk sağlığı alanındaki sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapmak
4   Halk sağlığı alanına yenilik getirecek ya da bilinen bir yöntemi uygulamaya yönelik araştırmalarda liderlik yapabilmek
5   Halk sağlığı alanındaki sorunların çözümünde model ve kuramları kullanarak araştırmalar yürütebilmek
6   Halk sağlığı alanında en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlamak
7   Halk sağlığı alanıyla ilgili rehberler ve uygulama standartları geliştirmek,
8   Halk sağlığı hemşirelik hizmetlerinin gelişmesinde politika oluşturmak, bilgi üretmek, araştırma ve teori oluşturmada vizyon geliştirmek
9   Uzman kişiler ile özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek
10   Sosyolojik bakış açısı ile toplumsal olayları eleştirel olarak inceleyebilmek, geliştirebilme, kaynakları harekete geçirebilme, sektörlerarası işbirliği yapabilme, ve gerektiğinde değişim ajanı rolünü üstlenebilmek
11   Halk sağlığı alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
12   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi),

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzman hemşire ve akademisyen olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 HSH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 HSH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 HSH 6021 HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 6 0 9
G 10 HSH 6020 İŞ SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 HSH 6018 HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE KURAM VE MODELLER SEÇMELİ 2 2 0 9
G 12 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 15 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 18 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 20 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 22 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 23 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 24 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 26 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 27 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 HSH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 29 HSH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 30 HSH 6019 SAĞLIK DINAMIKLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 31 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 HSH 6017 SAĞLIĞI KORUMA VE GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 9
B 33 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 35 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 36 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 HEM 6061 OKUL SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Fatma Şeyda ÖZBIÇAKÇI
e-mail: ozbicak@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124769